Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:689 · Visa register
Lag (1992:689) om premiegrundande allemanssparande
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1992-06-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 1993:175
Ikraft: 1992-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:175
Upphävd: 1995-07-01
Lag om premiegrundande allemanssparande 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om premiegrundande allemanssparande. I lagen betyder 1. premiegrundande allemanssparande: sådant sparande i en allemansfond som enligt denna lag kan ge rätt till en sparpremie, 2. sparperioden: perioden den 1 september 1992--den 31 augusti 1994, 3. premiegrundande konto: ett konto som är knutet till en allemansfond i vilken premiegrundande allemanssparande sker, 4. premieperioden: perioden från och med den 1 september 1992 eller den senare dag då spararen anmälde sig till det premiegrundande allemanssparandet till och med den 6 november 1992. I fråga om premiegrundande allemanssparande gäller vad som föreskrivs i lagen (1983:890) om allemanssparande med de avvikelser som följer av denna lag. Lag (1993:175). 2 § Varje sparare får ha bara ett premiegrundande konto. Lag (1993:175). 3 § En sparare får överföra behållningen i det premiegrundande allemanssparandet till någon annan allemansfond som förmedlar sådant sparande, bara om 1. den allemansfond där sparandet sker upphör, eller 2. spararen till följd av att han slutar sin anställning i ett visst bolag eller inom en viss koncern saknar möjlighet att fullfölja sparandet i en företagsanknuten allemansfond. Det nya fondbolaget skall genast underrätta Riksgäldskontoret om överföringen. Lag (1993:175). 4 § Sparande på ett premiegrundande konto ger under de förutsättningar som anges i andra stycket rätt till en sparpremie som beräknas i proportion till summan av de belopp som har satts in på kontot under premieperioden. Någon sparpremie utgår dock inte för den del av summan som överstiger 2 400 kronor. Sparpremien är 50 procent av den del av de sammanlagda insättningarna som uppgår till högst 600 kronor och 25 procent av den överskjutande delen. För att rätt till sparpremie skall föreligga krävs att spararen under sparperioden har gjort minst tolv månadsinsättningar på det premiegrundande kontot. Vidare krävs att spararen inte innan premien tillförs kontot gör uttag från kontot som medför att antalet andelar på kontot understiger antalet andelar vid premieperiodens slut. Antalet andelar behöver dock inte överstiga det lägsta av följande antal, nämligen 1. det antal som har förvärvats under premieperioden, och 2. 2 400 dividerat med den genomsnittliga anskaffningskostnaden för samtliga andelar som har förvärvats under premieperioden. Lag (1993:175). 5 § Om spararen uppfyller villkoren för sparandet enligt 4 § andra stycket skall till hans premiegrundande konto under december 1994 föras en sparpremie beräknad enligt 4 § första stycket. Premien skall utgöras av andelar i den allemansfond i vilken sparandet har skett. Avvecklingsstyrelsen enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1991:1857) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden skall, samtidigt som sparpremien tillförs det premiegrundande kontot, till allemansfonden överföra av avvecklingsstyrelsen förvaltade tillgångar till ett värde som svarar mot premien. Lag (1993:175). 6 § har upphävts genom lag (1993:175). 7 § har upphävts genom lag (1993:175). 1992:1325 Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då lagen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Svensk författningssamling.