Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:677 · Visa register
Förordning (1992:677) om skatteutjämningsbidrag till landsting
Departement: Finansdepartementet Ke
Utfärdad: 1992-06-11
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:1645
Upphävd: 1996-01-01
1 § Statistiska centralbyrån skall året före bidragsåret 1. för varje landsting beräkna dels tillägg till eller avdrag från grundgarantin enligt 5 § första stycket lagen (1992:671) om skatteut jämningsbidrag till landsting, dels tillägg enligt 5 § andra stycket samma lag, 2. senast den 25 augusti lämna skattemyndigheterna uppgift om garanterad skattek raft enligt 5 § samma lag, 3. senast den 25 augusti lämna skattemyndigheterna preliminär uppgift om medelsk attekraften enligt 3 § samma lag. Tilläggen och avdragen enligt första stycket 1 skall anges i procent av medelska ttekraften och avrundas till en decimal. Statistiska centralbyrån skall tidigast möjligt offentliggöra sitt beslut enligt 9 § första stycket samma lag och underrätta skattemyndigheterna om beslutet. 2 § Tillägg eller avdrag för åldersstrukturens inverkan på landstingens kostnade r beräknas på grundval av indextal enligt 3 § för kostnader för somatisk korttidssjukvård, psykiatrisk vård, läkarbesök i primärvå rd och läkarbesök i sjukhusansluten vård. 3 § Indextal för kostnader för de verksamheter som anges i 2 § beräknas med hjäl p av standardtal som uttrycker genomsnittligt antal vårddagar respektive läkarbesök per invånare i riket i åldersgrupperna 0--14, 15 --44, 45--64, 65--79 samt 80 år och däröver. Standardtalen multipliceras med antalet invånare i landstinget i respektive åldersgrupp, summeras för respektive verksamhet och divideras med antalet invånare. Indextalet uttrycker för varje verksamhet den så lunda beräknade utnyttjandegraden jämförd med motsvarande tal för hela riket. Beräkningen sker med utgångspunkt i invånarnas antal och ålder vid ingången av å ret före bidragsåret. 4 § De fyra indextalen, beräknade enligt 3 §, vägs samman med utgångspunkt i sju kvårdshuvudmännens (landstingen och de kommuner som inte ingår i landsting) totala externa kostnader för ändamålen enli gt 2 §. Tillägget eller avdraget utgörs av det sammanvägda indextalet, minskat med 100, multiplicerat med sammanlagda externa kostnader för ifrågavarande verksamheter per invånare i riket och dividerat med medelskatt ekraften och medelskattesatsen för året före bidragsåret. 5 § Tillägget för befolkningsminskning motsvarar 40 procent av medelskattekrafte n för varje person med vilken minskningen under den senaste femårsperioden överstiger två procent. 6 § Skattemyndigheterna skall årligen till regeringen utan dröjsmål lämna uppgif t om uppskattat tillskott av skatteunderlag enligt 8 och 9 §§ andra stycket lagen (1992:671) om skatteutjämningsbidrag till landsting . 7 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av lagen (1992:671) om skatteutj ämningsbidrag till landsting och denna förordning meddelas av riksskatteverket. Övergångsbestämmelser 1992:677 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första gången i fråga om bidragsåret 1993. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1988:494) om skatteutjämningsbidrag. Den upphävda förordningen tillämpas dock alltjämt i fråg a om skatteutjämningsbidrag för år 1992 och tidigare år.