Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:671 · Visa register
Lag (1992:671) om skatteutjämningsbidrag till landsting
Departement: Inrikesdepartementet KL
Utfärdad: 1992-06-11
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:1517
Upphävd: 1996-01-01 överg.best.
1 § Ett landsting kan få skatteutjämningsbidrag enligt denna lag. 2 § Med landsting enligt denna lag avses också kommuner som inte ingår i landsting. 3 § I lagen förstås med bidragsår det år under vilket bidraget utbetalas, eget skatteunderlag antalet skattekronor enligt skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) om taxering till kommunal inkomstskatt året före bidragsåret för ett landsting, egen skattekraft eget skatteunderlag per folkbokförd invånare i landstinget vid ingången av året före bidragsåret, medelskattekraft antalet skattekronor enligt skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen om taxering till kommunal inkomstskatt året före bidragsåret för riket per folkbokförd invånare vid ingång en av året före bidragsåret, garanterad skattekraft grundgarantin enligt 4 § med tillägg eller avdrag enligt 5 §, garanterat skatteunderlag det antal skattekronor som motsvarar den garanterade s kattekraften, tillskott av skatteunderlag det antal skattekronor varmed det egna skatteunderla get understiger det garanterade skatteunderlaget. 4 § För landstingen gäller som grundgaranti följande skattekraft i procent av me delskattekraften. Landsting Grund- (motsvarande) garanti Norrbottens läns landsting 141 Västerbottens läns landsting 129 Jämtlands läns landsting 125 Gotlands kommun 117 Västernorrlands läns landsting 115 Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs läns landsting 107 Blekinge läns landsting 105 Kalmar, Örebro och Västmanlands läns landsting 103 Övriga landsting 100 5 § Med utgångspunkt i grundgarantin enligt 4 § beräknas årligen varje landsting s garanterade skattekraft. Denna utgörs av grundgarantin med tillägg eller avdrag för åldersstrukturens inverkan på landsti ngets kostnader för sjukvård. För landsting vars folkmängd under den senaste femårsperioden har minskat skall tillägg göras för den befolkningsminskning som överstiger två procent av folkmängden vid femårsperiodens början. 6 § Ett landsting skall få skatteutjämningsbidrag om det egna skatteunderlaget u nderstiger det garanterade skatteunderlaget. Bidraget motsvarar tillskottet av skatteunderlag multiplicerat med den för landstinget fa stställda skattesatsen för bidragsåret i den mån denna inte överstiger det antal kronor per skattekrona, varom särskilt förordnas enlig t andra stycket. Regeringen skall förordna om de högsta skattesatser som skall tillämpas enligt f örsta stycket. När regeringen fastställer skattesatserna skall hänsyn tas till överenskommelser mellan respektive landsting och kommuner inom landstingsområdet om en ändrad fördelning av uppgifterna inom området jämte åtföljande förändrad fördelning av den sammanl agda landstings- och kommunalskatten. 7 § Ändras rikets indelning i landsting beräknas tillskott av skatteunderlag på grundval av den indelning som gäller vid bidragsårets ingång. 8 § Skattemyndigheten skall senast den 10 september året före bidragsåret lämna uppgift till landstinget om uppskattat tillskott av skatteunderlag. 9 § Statistiska centralbyrån fastställer medelskattekraften senast den 31 decemb er året före bidragsåret. Skattemyndigheten fastställer tillskott av skatteunderlag samt lämnar senast den 25 januari bidragsåret uppgift till landstinget om tillskottets storlek. 10 § Skatteutjämningsbidraget till landsting skall under bidragsåret betalas ut i samband med och på samma sätt som gäller för utbetalningen av kommunalskattemedel. 11 § Ett landsting får överklaga Statistiska centralbyråns eller skattemyndighet ens beslut enligt denna lag hos regeringen. Övergångsbestämmelser 1992:671 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första gången i fråga om bidragsåret 1993. 2. Om det i lag eller annan författning hänvisas till föreskrifter som har ersatts genom föreskrifter i denna lag, tillämpas i stället de nya föreskrifterna.