Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:511 · Visa register
Förordning (1992:511) med instruktion för Försvarets civilförvaltning
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1992-05-27
Ikraft: 1992-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:397
Upphävd: 1994-07-01
1 § Försvarets civilförvaltning har till uppgift att biträda myndigheter som hör till Försvarsdepartementet i frågor som rör 1. personaladministration, och 2. skadereglering och andra rättsliga angelägenheter, om inte annat föreskrivs. Försvarets civilförvaltning får inom sitt verksamhetsområde även lämna biträde åt andra myndigheter och åt enskilda. Förordning (1993:1183). 2 § har upphävts genom förordning (1993:536). 3 § har upphävts genom förordning (1993:536). 4 § har upphävts genom förordning (1993:1183). 5 § har upphävts genom förordning (1993:1183). 6 § Myndigheten får ta ut avgift för sin verksamhet. Verksförordningens tillämpning 7 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Försvarets civilförvaltning med undantag av 3 § andra stycket, 8, 11--13 och 22 §§. Myndighetens ledning 8 § Chef för Försvarets civilförvaltning är generaldirektören. Organisation 9 § Inom Försvarets civilförvaltning finns de enheter som myndigheten bestämmer. 10 § Försvarets skaderegleringsnämnd är som rådgivande organ knuten till Försvarets civilförvaltning. Personalföreträdare 11 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Försvarets civilförvaltning. Personalansvarsnämnden 12 § Myndighetens personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av enhetscheferna vid myndigheten. Generaldirektören är nämndens ordförande. Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Tjänstetillsättning m.m. 13 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid. Andra tjänster tillsätts av myndigheten. 14 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören. 15 § Ledamöter i skaderegleringsnämnden utses av regeringen för en bestämd tid. 1992:511 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Genom förordningen upphävs Kungl. Maj:ts bestämmelser den 4 mars 1960 angående Försvarets civilförvaltnings uppgifter såsom försvarets patentorgan. 1994:397 Regeringen föreskriver att förordningen (1992:511) med instruktion för Försvarets civilförvaltning skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1994. Vid tillämpning av kungörelsen (1969:761) om särskilt olycksfallsskydd för värnpliktiga m. fl. skall vad som sägs om Försvarets civilförvaltning i stället gälla Försvarsmakten och vad som sägs om försvarets skaderegleringsnämnd i stället gälla statens skaderegleringsnämnd hos Kammarkollegiet.