Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:322 · Visa register
Lag (1992:322) om ungdomspraktikanter
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad: 1992-05-14
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:707
Ikraft: 1992-07-01
Tidsbegränsad: 1995-10-01
1 § Ungdomar som av länsarbetsnämnden anvisats praktikplats skall inte anses som arbetstagare när de fullgör ungdomspraktik. Lag (1993:1501). 2 § Regeringen får föreskriva att anordnare som tillhandahåller praktik för ungdomar skall betala finansieringsbidrag vid anvisning till ungdomspraktik. Lag (1993:1501). 3 § Den allmänna försäkringskassa hos vilken ungdomspraktikanten är inskriven skall ta till vara statens rätt med avseende på betalningen av finansieringsbidraget utom vad gäller frågor om eftergift av betalningsskyldighet. Är praktikanten inte inskriven hos en allmän försäkringskassa, skall uppgiften fullgöras av Stockholms läns allmänna försäkringskassa. Den behöriga försäkringskassan får uppdra åt en annan försäkringskassa att fullgöra uppgiften. Försäkringskassan skall underrätta den länsarbetsnämnd som har anvisat ungdomspraktikanten om en anordnare inte har betalat finansieringsbidraget inom begärd tid. Lag (1994:321).