Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1776 · Visa register
Lag (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1992-12-03
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:1114
Övrigt: Bilagorna inte med här.
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:1658
Upphävd: 1995-01-01 överg.best.
1 § Följande regler i rättsakter inom Europeiska gemenskaperna (EG), som det hänvisas till i bilaga VI till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) och i bilaga 6 till Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 7/94, skall gälla som svensk lag: 1. Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, i den lydelse rättsakten har enligt bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2001/83 av den 2 juni 1983 om ändring och uppdatering av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71. 2. Artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 1660/85 av den 13 juni 1985 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71. 3. Artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 1661/85 av den 13 juni 1985 om teknisk anpassning av gemenskapens regler om social trygghet för migrerande arbetare avseende Grönland, såvitt artikeln avser fortsatt giltighet och tillämpning av artikel 22.1a och 22.3 i förordning (EEG) nr 1408/71. 4. Avsnitt 1 under avdelning VIII. Socialpolitik i Anslutningsakten för Spanien och Portugal. 5. Artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 3811/86 av den 11 december 1986 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71. 6. Artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 1305/89 av den 11 maj 1989 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71. 7. Artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 2332/89 av den 18 juli 1989 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71. 8. Artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 3427/89 av den 30 oktober 1989 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71. 9. Artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 2195/91 av den 25 juni 1991 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71. 10. Artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 1247/92 av den 30 april 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. 11. Artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 1248/92 av den 30 april l992 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71. 12. Artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 1249/92 av den 30 april l992 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71. 13. Artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 1945/93 av den 30 juni l993 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71, och dels förordning (EEG) nr 1247/92 om ändring av förordning (EEG) nr 1408/71. Bestämmelsernas svenska text finns i bilaga 1--9 och 12--15 till denna lag. Lag (1994:607). 2 § Reglerna skall gälla med de anpassningar som framgår av 1. bilaga VI till EES-avtalet, 2. protokollet den 17 mars l993 med justeringar av EES-avtalet (EES-protokollet), och 3. bilaga 6 till Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 7/94. Den svenska texten till dessa dokument finns som bilaga 10--11 och 16 till denna lag. Lag (1994:607). 3 § Av lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) framgår att vid tillämpningen av reglerna bestämmelserna i följande protokoll skall gälla. 1. Protokoll 1 till avtalet om en ständig kommitté mellan länderna inom Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA). 2. Protokoll 1 till avtalet om inrättandet av en övervakningsmyndighet och en domstol mellan EFTA-länderna. Dessa protokoll och protokoll 1 till EES-avtalet finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES). Lag (1994:607). 4 § har upphävts genom lag (1994:607). 5 § De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska texterna skall ha samma giltighet. Prop. 1991/92: 170 (bil. 4), bet. 1992/93:EU1, rskr. 1992/93: 18. Texterna på finska, isländska och norska finns tillgängliga hos Utrikesdepartementet. Texterna på de övriga språken finns publicerade i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Texterna på de övriga språken finns tillgängliga hos Utrikesdepartementet. Övergångsbestämmelser 1992:1776 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646). Regeringen får sätta lagen i kraft i förhållande till Liechtenstein vid en senare tidpunkt än i förhållande till andra avtalsslutande parter. Lag (1993:763). 1994:607 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas från och med den 1 januari 1994. (I kraft den 1 juli 1994, 1994:114). Äldre bestämmelser skall dock tillämpas för tiden fram till dagen för ikraftträdandet när detta är mer fördelaktigt för den enskilde. Regeringen får sätta lagen i kraft i förhållande till Liechtenstein vid en senare tidpunkt än i förhållande till andra avtalsslutande parter. 1994:1658 Den upphävda lagen skall dock fortsätta att tillämpas på förhållanden som hänför sig till den tid under vilken lagen varit i kraft.