Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1683 · Visa register
Lag (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1992-12-17
Omtryck: SFS 1998:127
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:1079
Ikraft: 1994-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2006:806
Upphävd: 2006-07-01
Tillämpningsområde 1 § Denna lag avser 1. kartläggning och kontroll av smittsamma djursjukdomar, 2. kontroll av vissa ämnen och restsubstanser i djur och djurprodukter, 3. märkning och registrering av djur, 4. åtgärder för att förebygga och hindra spridning av smittsamma djursjukdomar. Vad som sägs i denna lag om djursjukdomar gäller även förekomsten av smittämnen hos djur. Lag (1999:661). 1 a § Bestämmelserna i denna lag kompletterar sådana EG- bestämmelser som inte faller inom tillämpningsområdet för lagen (1985:295) om foder och som finns i 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel3 och 2. sådana EG-förordningar som har beslutats med stöd av den förordning som anges under 1. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs som komplettering av dessa EG-bestämmelser. Lag (2003:1079). Provtagning och undersökning 2 § För att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från eller kontrollera vissa smittsamma djursjukdomar får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva eller i det särskilda fallet besluta om provtagning eller undersökning enligt denna lag. För att kontrollera förekomsten av vissa ämnen och restsubstanser i djur och djurprodukter får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva eller i det särskilda fallet besluta om provtagning eller undersökning enligt denna lag. Lag (1998:127). 3 § Provtagning eller undersökning enligt 2 § får utföras av veterinär eller annan person som utses av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Provtagningen eller undersökningen får utföras på djur och djurprodukter, foder samt material i övrigt enligt vad som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Provtagningen eller undersökningen får utföras utan samtycke av ägare eller annan rättsinnehavare och skall genomföras på ett sätt som innebär så små olägenheter som möjligt för denne. Lag (1998:127). Hälsoövervakning, uppgifter om läkemedelsanvändning och villkor för livdjursförsäljning 3 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad en veterinär eller den som är ansvarig för ett laboratorium skall iaktta i fråga om skyldighet att anmäla och rapportera misstänkta eller inträffade fall av smittsamma djursjukdomar. Lag (1999:661). 4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad den som håller djur skall iaktta i fråga om 1. skyldighet att anmäla verksamheten till en myndighet och att föra anteckningar om verksamheten, 2. skyldighet att anmäla misstanke om djursjukdom till en veterinär, 3. skyldighet att föra register över behandling med läkemedel och bevara journaler som rör sådan behandling, och 4. krav på hygien i djurhållningen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får vidare föreskriva eller i ett enskilt fall besluta att djur får säljas till annat än slakt eller flyttas från ett område till ett annat inom landet, endast om djuren är fria från viss sjukdom. Lag (1998:127). Spridning av smitta och ämnen som kan skada människors eller djurs hälsa 4 a § För att förebygga och hindra spridning av smittsamma djursjukdomar får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om 1. avlivning av djur, 2. isolering av djur, 3. begränsningar eller andra villkor vad gäller hanteringen av djur eller produkter av djur och andra varor eller såvitt avser kontakter mellan djur och människor. Om bekämpning av epizootiska sjukdomar och vissa zoonoser finns särskilda bestämmelser. Lag (1999:661). 4 b § I fråga om djur eller djurprodukter som innehåller eller kan antas innehålla sådana ämnen eller restsubstanser som kan skada människors hälsa får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om 1. omhändertagande eller märkning av djur eller djurprodukter, 2. förbud mot att djur eller djurprodukter flyttas, överlåts eller används till livsmedel, 3. avlivning av djur, 4. destruktion av djur som har avlivats och av djurprodukter. Lag (1998:127). 4 c § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om omhändertagande, bearbetning, bortskaffande och hantering i övrigt av djurkadaver och andra animaliska biprodukter. Vad som sägs i första stycket gäller inte i fråga om sådan hantering som omfattas av de EG-förordningar som avses i 1 a §. Lag (2003:1079). Märkning m.m. 5 § För att uppfylla Sveriges åtaganden enligt internationella överenskommelser får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om 1. märkning, journalföring och registrering av djur samt utfärdande av identitetshandlingar för djur, 2. djurhälsa, flyttningsdokument för djur och hygien vid transport av djur, 3. registrering av djurhållare och anläggningar för djur, 4. förbud mot användning av anläggningar för djur som inte uppfyller krav på registrering som föreskrivs med stöd av 3. I föreskrifter enligt första stycket kan föreskrivas att en organisation får föra register och utfärda identitetshandlingar. Lag (2003:1079). Kontroll av mjölkproduktion 6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om djurhälsa i besättningar för mjölkproduktion samt om djurhållning, hantering av mjölk och krav på hygien i samband med sådan produktion. Lag (1993:1482). Tillsyn 7 § Om inte regeringen föreskriver något annat, utövar Statens jordbruksverk tillsynen över att föreskrifter meddelade med stöd av 2 och 4-6 §§ följs. Detsamma gäller beslut meddelade med stöd av 2, 4 eller 4 a-4 c §. Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att utöva viss tillsyn inom länet. Verket får också överlåta åt en kommun att inom kommunen kontrollera att föreskrifter eller beslut meddelade med stöd av 4 c eller 6 § följs. En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 och 4-6 §§ skall följas. Detsamma gäller beslut meddelade med stöd av 2, 4 eller 4 a-4 c §. I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite. Det som sägs i första och andra styckena om tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av denna lag gäller också för tillsyn över efterlevnaden av de EG-bestämmelser som avses i 1 a §. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur tillsynen skall bedrivas. Lag (2003:1079). 7 a § Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 4 c § eller enligt de EG-bestämmelser som avses i 1 a §, får tillsynsmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad. Lag (2003:1079). 8 § För tillsyn eller andra åtgärder enligt denna lag eller enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som avses i 1 a § har den som utövar tillsynen eller utför åtgärderna rätt att få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där djur hålls eller där djurprodukter, foder eller material i övrigt förvaras eller annars hanteras. Den som utövar tillsyn eller utför andra åtgärder har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen eller åtgärderna. Den som är föremål för tillsyn eller andra åtgärder skall tillhandahålla den hjälp som behövs för att tillsyn eller andra åtgärder skall kunna genomföras. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också för 1. EG:s institutioner och av institutionerna utsedda inspektörer och experter, 2. företrädare för behöriga myndigheter i andra medlemsstater inom Europeiska unionen, om tillsynen utövas eller åtgärderna utförs tillsammans med företrädare för en svensk myndighet. Polismyndigheten skall på begäran lämna den handräckning som behövs vid tillsynen eller vid andra åtgärder enligt denna lag eller enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som avses i 1 a §. Lag (2003:1079). Avgifter 9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för en myndighets eller en organisations kostnader för provtagning, undersökning, kontroll, märkning, godkännande och registrering samt för utfärdande av identitetshandlingar för djur enligt denna lag eller enligt föreskrifter eller beslut meddelade med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som avses i 1 a §. Lag (2003:1079). Ansvar och överklaganden 10 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 4-4 c § eller 5 § första stycket eller som inte fullgör skyldigheten enligt 8 § andra stycket andra meningen eller som åsidosätter förbud eller villkor som finns i de EG-bestämmelser som avses i 1 a §. I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud döms inte till ansvar enligt denna lag för den gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet. Lag (2003:1079). 11 § Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrelsen. Beslut som annan statlig myndighet än regeringen i enskilda fall meddelat enligt lagen eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller beslut som meddelats av en sådan organisation som avses i 5 § andra stycket. Tillsynsmyndigheten för det allmännas talan hos förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av en organisation. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall gälla omedelbart, om inte något annat beslutas. Lag (2001:205). 12 § Bestämmelserna i 22, 23 - 28 och 30 §§ förvaltningslagen (1986:223) skall tillämpas, om beslutet har meddelats av en organisation. Lag (2001:205).