Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1586 · Visa register
Lag (1992:1586) om slutavräkning av kommunalskattemedel för år 1991
Departement: Finansdepartementet BA
Utfärdad: 1992-12-17
Ikraft: 1993-01-01
1 § Från summorna av de skattemedel som sammanlagt skall betalas ut till kommuner respektive landsting för år 1991 med stöd av lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m., i dess lydelse före den 1 januari 1993, skall sedan avräkning skett enligt 4 § nämnda lag ytterligare avräkningar göras för såväl kommuner som landsting enligt följande: 1. med de preliminära skattemedel som kommunerna respektive landstingen får enligt 4 § andra stycket lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m., i dess lydelse från och med den 1 januari 1993, minskade dels med de medel som kommunerna respektive landstingen skulle ha uppburit i förskott inklusive tillägget för befolkningsökning enligt 4 § tredje och fjärde styckena nämnda lag, i dess lydelse före den 1 januari 1993, dels med 1 137 miljoner kronor för kommunerna och 712 miljoner kronor för landstingen, 2. för kommuner som inte ingår i ett landsting med 1,07 kronor per skattekrona och för övriga kommuner med 0,65 kronor per skattekrona, beräknat på antalet skattekronor som fastställts vid 1992 års taxering enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) och det antal skattekronor som skulle ha tillskjutits för år 1993 om lagen (1988:491) om skatteutjämningsbidrag hade gällt, varvid de garanterade skattekrafter skall användas som har fastställts för år 1992, 3. för landstingen med 0,42 kronor per skattekrona, beräknat på antalet skattekronor som fastställts vid 1992 års taxering enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen och det antal skattekronor som skall tillskjutas för år 1993 enligt lagen (1992:671) om skatteutjämningsbidrag till landsting, 4. för kommunerna med 11 370 miljoner kronor och för landstingen med 520 miljoner kronor. 2 § Sedan avräkning gjorts enligt 1 § skall det belopp som återstår fördelas till kommuner respektive landsting som om avräkning enligt 1 § inte hade skett. Skattemyndigheterna skall betala ut en sjättedel av beloppet den tredje vardagen räknat från den 17 i var och en av månaderna juli-december år 1993, varvid dag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte skall medräknas. 3 § Före det att skattemyndigheterna betalar ut belopp enligt 2 § skall beloppen för vissa landsting också ökas eller minskas enligt följande. Beloppen skall ökas för följande landsting: Landsting kronor Östergötlands län 3 662 000 Kronobergs län 7 470 000 Kristianstads län 2 646 000 Älvsborgs län 10 066 000 Norrbottens län 874 000 Beloppen skall minskas för följande landsting: Landsting kronor Stockholms län 50 920 000 Jönköpings län 2 034 000 Hallands län 2 302 000 Västmanlands län 24 380 000 Gävleborgs län 2 390 000 Västernorrlands län 5 694 000