Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1368 · Visa register
Lag (1992:1368) om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom
Departement: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1992-11-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:95
Ikraft: 1992-12-31 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1999:846
Upphävd: 2000-01-01 överg.best.
Skyldighet att söka tillstånd 1 § För förvärv av fast egendom som är taxerad som småhusenhet eller lantbruksenhet skall tillstånd sökas enligt vad som föreskrivs i denna lag (förvärvstillstånd). Förvärvstillstånd behöver inte sökas om förvärvaren 1. vid förvärvet har hemvist här i landet, 2. tidigare har haft hemvist här i landet under sammanlagt minst fem år, 3. är gift med en person som inte behöver tillstånd enligt 1 eller 2, 4. är gift med överlåtaren, 5. själv eller, när makar förvärvar gemensamt, någon av dem är överlåtarens avkomling, eller 6. är en svensk juridisk person. Förvärvstillstånd behöver inte sökas vid förvärv genom bodelning, arv eller testamente eller genom inrop på exekutiv auktion. 2 § Vad som enligt denna lag gäller om förvärv av fast egendom skall gälla även 1. förvärv av sådana tomträtter som är taxerade som småhusenhet, samt 2. upplåtelse och förvärv av bostadsarrende, utom i fall då jordägaren är staten eller en kommun. Förutsättningar för förvärvstillstånd 3 § Förvärvstillstånd skall meddelas, om egendomen förvärvas för annat än fritidsändamål. Förvärvas egendomen för fritidsändamål skall förvärvstillstånd meddelas, om förvärvet inte strider mot något väsentligt allmänt intresse. Även om det inte finns något hinder enligt andra stycket skall förvärvstillstånd vägras, om egendomen förvärvas för fritidsändamål och är belägen inom ett område där efterfrågan på fritidsfastigheter är så betydande att det på grund därav finns risk för en stegring av fastighetsvärdena. Tredje stycket gäller inte om förvärvaren har särskild anknytning till Sverige. Förfarandet vid tillståndsprövning 4 § Frågor om förvärvstillstånd prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:95). 5 § Förvärvstillstånd skall sökas inom tre månader från det förvärvet skedde. 6 § Ansökan om tillstånd att förvärva fast egendom genom köp eller byte får inte prövas och inte heller avskrivas på grund av återkallelse innan det blivit slutligt avgjort om förköp enligt förköpslagen (1967:868) äger rum. Vad som har sagts nu gäller inte om det är uppenbart att förköpsrätten inte kommer att utövas. Ogiltighet 7 § Om förvärvstillstånd inte söks inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt eller om tillstånd vägras, är förvärvet ogiltigt. Första stycket gäller inte, om lagfart har meddelats i strid mot 20 kap. 6 § 8 eller 7 § 13 jordabalken eller inskrivning av tomträtt har meddelats i strid mot 21 kap. 3 § 3 eller 7 § jordabalken. Särskilda bestämmelser om jordbruksfastigheter 8 § Avser förvärvet en fastighet som är taxerad som lantbruksenhet, får förvärvstillstånd inte meddelas, om tillstånd skulle ha vägrats vid en prövning enligt jordförvärvslagen (1979:230). I fråga om förvärv av sådan egendom gäller 10, 10 a, 11 och 15 §§ jordförvärvslagen. Övergångsbestämmelser 1992:1368 Denna lag träder i kraft den 31 december 1992, då lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m. m. samt lagen (1982:619) om införande av lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m. m. och lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m. m. upphör att gälla. Den nya lagen tillämpas även när förvärvet har skett före ikraftträdandet, utom i fall då förvärvet inte fordrade tillstånd enligt den lag som gällde vid förvärvet. 1995:95 Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. 1999:846 Ett förvärv som omfattas av lagen om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom och som vid utgången av år 1999 inte blivit slutligt prövat skall, om det är tillståndspliktigt enligt jordförvärvslagen (1979:230) i dess lydelse från och med den 1 januari 2000, prövas enligt den lagen. Görs inte ansökan om förvärvstillstånd inom föreskriven tid, gäller 13 § jordförvärvslagen.