Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1197 · Visa register
Lag (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1992-12-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 2015:591
Övrigt: Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2013:1017).
Ikraft: 1993-03-01
1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Botswana undertecknade den 19 oktober 1992 ska, i den lydelse som detta har fått genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 20 februari 2013, gälla som lag här i landet. Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag. Lag (2013:1017). 2 § Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Lag (2013:1017). 3 § Har upphävts genom lag (2011:1354). Övergångsbestämmelser 2013:1017 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. 2. Denna lag tillämpas beträffande a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, b) andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och c) informationsutbyte enligt artikel 26 i avtalet, på begäran som framställts dagen för ikraftträdandet av lagen eller senare. /Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2013:1017)./