Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1042 · Visa register
Förordning (1992:1042) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1992-10-29
Ikraft: 1992-11-19 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:1321
Upphävd: 1994-10-15 överg.best.
1 § Denna förordning gäller i fråga om avgifter som skall betalas till Finansinspektionen enligt föreskrifter i - 7 kap. 15 § bankrörelselagen (1987:617), - 14 § lagen (1963:76) om kreditaktiebolag, - 22 § lagen (1988:606) om finansbolag, - 6 kap. 11 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, - 39 § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder, - 63 § lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar, - 39 § lagen (1980:1097) om svenska skeppshypotekskassan, - 10 § lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, - 5 § lagen (1989:829) om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag, - 24 § insiderlagen (1990:1342), - 4 § kap. 3 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, - 11 kap. 9 § andra stycket lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet, - 19 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (1982:713), - 26 § lagen (1950:272) om rätt för utländska företag att driva försäkringsrörelse i Sverige, - 73 § lagen (1972:262) om understödsföreningar och - 9 § lagen (1989:508) om försäkringsmäklare. Förordning (1992:1580). 2 § De institut och bolag som anges nedan skall årligen betala en avgift, som beräknas med utgångspunkt i balansomslutningen för närmast föregående räkenskapsår, enligt följande. 1. Bankaktiebolag, sparbanker och Sveriges Föreningsbank Balansomslutning Procent, högst 0-1 miljard kronor 0,0070 inom skiktet 1-10 miljarder kronor 0,0065 -"- 10-60 miljarder kronor 0,0060 -"- Över 60 miljarder kronor 0,0055 -"- Lägsta avgift är 10 000 kronor. Utländska bankföretag med filial i Sverige betalar endast lägsta avgift. 2. Mellanhandsinstitut: kreditaktiebolag, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, Sveriges allmänna hypoteksbank och Svenska skeppshypotekskassan Balansomslutning Procent, högst 0-60 miljader kronor 0,0010 inom skiktet 60-100 miljader kronor 0,0008 -"- Över 100 miljader kronor 0,0006 -"- Lägsta avgift är 10 000 kronor. 3. Finansbolag Balansomslutning Procent, högst 0-1 miljard kronor 0,015 inom skiktet 1-10 miljarder kronor 0,010 -"- Över 10 miljader kronor 0,005 -"- Lägsta avgift är 10 000 kronor. 4. Värdepappersbolag Balansomslutning Procent, högst 0-1 miljard kronor 0,07 inom skiktet 1-5 miljarder kronor 0,05 -"- Över 5 miljarder kronor 0,01 -"- Lägsta avgift är 10 000 kronor. Utländska värdepappersföretag med filial i Sverige betalar endast lägsta avgift. 5. Försäkringsbolag, understödsföreningar och lokala mindre bolag Balansomslutning Procent, högst 0-1 miljard kronor 0,045 inom skiktet 1-1,5 miljard kronor 0,035 -"- 1,5-2 miljarder kronor 0,025 -"- Över 2 miljarder kronor 0,0025 -"- För understödsföreningar och lokala mindre försäkringsbolag är lägsta avgift 1 500 kronor. För övriga försäkringsbolag är lägsta avgift 10 000 kronor. 3 § Fondbolag betalar årligen en avgift med högst 0,01 procent av summan av de vid utgången av närmast föregående räkenskapsår beräknade värdena av varje värdepappersfond under bolagets förvaltning. Fondbolagets lägsta avgift är 10 000 kronor. 4 § För utländska försäkringsföretag är den årliga avgiften högst 0,17 procent av den del av premieinkomsten för direkt försäkringsverksamhet i Sverige och mottagen återförsäkring från utländska bolag för det närmast föregående räkenskapsåret som understiger 200 miljoner kronor. För överstigande del är avgiften högst 0,012 procent. Med premieinkomst avses summan av premieinkomst i form av inbetalda premier och premieinkomst i form av tilldelad återbäring före avgiven återförsäkring eller retrocession. Lägsta avgift är 1 500 kronor. Till ledning för beräkningen av avgiften skall utländska försäkringsföretag varje år sända in uppgifter till Finansinspektionen om inbetalade premier under det närmast föregående räkenskapsåret. Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om uppgiftslämnandet. 5 § Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag, börser, auktoriserade marknadsplatser och clearingorganisationer betalar en årlig avgift som baseras på Finansinspektionens tidredovisning för respektive institut och den timkostnad som fastställs av inspektionen varje år. Lägsta avgift är 10 000 kronor. Förordning (1992:1580). 6 § Om tillsynen enligt 2-5 §§ har omfattat endast en del av ett år eller har i fråga om fondbolag, bolaget endast förvaltat en värdepappersfond under en del av ett år, skall avgiften minskas i motsvarande mån. Avgiften för det kalenderår då tillsynen börjar skall betalas i efterskott och bestämmas med utgångspunkt i förhållandena vid det årets utgång. 7 § För en försäkringsmäklare som är fysisk person och som är registrerad som mäklare den 1 juli det år som avgiften avser är avgiften 1 500 kronor. För den som registreras senare under året är avgiften 750 kronor. Den som enligt Finansinspektionens register förmedlar försäkringar uteslutande för en försäkringsmäklare som är juridisk person skall inte betala någon avgift. För en försäkringsmäklare som är juridisk person är den årliga avgiften 1 500 kronor för varje fysisk person som enligt Finansinspektionens register förmedlar försäkringar för den juridiska personen. Om en fysisk persons verksamhet för den juridiska personen registreras efter den 1 juli det år som avgiften avser, är avgiften för denne 750 kronor. Den sammanlagda avgiften får inte överstiga 25 000 kronor. 8 § Finansinspektionen skall fastställa avgiftens storlek och till varje avgiftspliktig översända en faktura med uppgift om det belopp som skall betalas och den tid inom vilken betalning skall ske. Avgiften skall sättas in på Finansinspektionens postgirokonto. Övergångsbestämmelser 1992:1042 Denna förordning träder i kraft den 19 november 1992 då förordningen (1991:1384) om finansiering av finansinspektionens verksamhet upphör att gälla. 2. Vad som i 2 § sägs om värdepappersbolag skall också gälla sådant fondkomissionsbolag som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkomissionslagen (1979:748). 1994:1321 1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1994. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1992:1042) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter hänförliga till tiden före denna förordnings ikraftträdande.