Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1717 · Visa register
Finansinspektionens tillkännagivande (1992:1717) om ändring av vissa skadelivräntor
Departement: Finansinspektionen
Utfärdad: 1992-12-11
Ikraft: 1993-02-01
Finansinspektionen har den 11 december 1992 beslutat följande beträffande tillägg till nedan angivna livräntor (dnr 319/6627/92). 1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före utgången av år 1973: a) En trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg om 6 % (jfr SFS 1967:663 och 1967:666). b) En skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare indextillägg om 6 % (jfr SFS 1971:14). c) Ansvarslivränta som ej hänförs till 1 a eller 1 b ökas med ytterligare indextillägg om 5 % (jfr SFS 1973:214). Under 1 a-c angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före 1 februari 1993. 2. Livräntor föranledde av händelser som inträffat efter utgången av år 1973: a) En skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor, vilka fastställts före 1 februari 1993. Vidare avses livräntor enligt samma lag, vilka genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag. b) Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) äger 2 a tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.