Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:978 · Visa register
Förordning (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1991-06-13
Omtryck: SFS 1993:454
Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:615
Ikraft: 1991-07-01
1 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas för produktion av läromedel i ämnen där det är brist på lämpliga läromedel. Statsbidrag lämnas endast för produktion av 1. läromedel som är avsedda att användas vid a) modersmålsträning i förskolan för barn med annat modersmål än svenska, b) undervisning som står under tillsyn av Statens skolinspektion, 2. tolkordlistor. Förordning (2008:615). 2 § Frågor om statsbidrag prövas av Statens skolverk, om inte något annat följer av 3 §. Ansökan om statsbidrag görs hos Skolverket. Förordning (2008:615). 3 § Frågor om statsbidrag till produktion av läromedel för elever med funktionshinder prövas av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Ansökan om statsbidrag görs hos myndigheten. Förordning (2008:395). 4 § Statsbidrag får lämnas i form av 1. bidrag till hela produktionskostnaden eller en del av denna, 2. bidrag med återbetalningsskyldighet av hela eller en del av bidraget, 3. garanti om stöd vid förlust. Förordning (1993:454). 5 § Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas. Förordning (1993:454). 6 § Statens skolverk och Specialpedagogiska skolmyndigheten får var och en inom sitt område meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2008:615). Övergångsbestämmelser 2008:395 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet. 2008:615 Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet.