Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:876 · Visa register
Lag (1991:876) om register för betalningsföreläggande och handräckning
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1991-06-13
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:737
Ikraft: 1992-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2001:184
Upphävd: 2001-10-01
Registerändamål 1 § För handläggning hos kronofogdemyndigheterna av mål enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning skall med hjälp av automatisk databehandling föras ett register för varje kronofogdemyndighet. Registret får användas även för tillsyn, planering och uppföljning av verksamheten samt för framställning av statistik. Uppgifter i registret om utslag i målen får användas som underlag för verkställighet enligt utsökningsbalken. Registeransvar 2 § Varje kronofogdemyndighet är registeransvarig för sitt register. Riksskatteverket är registeransvarigt för alla registren. Registerinnehåll 3 § Registret får innehålla uppgifter om sökanden och svaranden i målet. Förs partens talan av ställföreträdare, får registret innehålla uppgifter om denne. 4 § För en fysisk person får i registret anges 1. namn, adress, yrke och personnummer eller, när uppgift om personnummer saknas, särskilt registreringsnummer, 2. adress till arbetsplats och annan adress där parten kan anträffas för delgivning genom stämningsman, 3. telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen, 4. förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med parten. 5 § För en juridisk person får i registret anges firma, adress, telefonnummer och organisationsnummer eller, när uppgift om organisationsnummer saknas, särskilt registreringsnummer. För den juridiska personens ställföreträdare får anges uppgifter enligt 4 §. För ett dödsbo får även den avlidnes personnummer registreras. 6 § Företräds en part av ett ombud, får i registret anges ombudets namn, adress och telefonnummer. Dessa uppgifter får också anges för ingivaren av målet, om denne är någon annan än parten eller ombudet. 7 § Utöver de uppgifter som anges i 4--6 §§ får registret innehålla uppgifter om 1. målnummer, inkomstdag, handläggningsställe, ansökningsavgift och saken, 2. yrkanden i målet och grunden för dem, 3. handlingar som inkommer i målet, 4. handlingar som skickas ut i målet, 5. delgivning och frister, 6. beslut och utslag som meddelas i målet, 7. annat som tillförs målet och är av betydelse för handläggningen. Registret får även innehålla de tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att tillgodose ändamålen med registret. Sökbegrepp 8 § Vid sökning i ett register får som sökbegrepp användas endast namn, personnummer, organisationsnummer, särskilt registreringsnummer, sökandens eller ingivarens referensnummer, ingivarens kodbeteckning, målnummer, målets inkomstdag, dagen för målets avgörande, utslagsnummer, bevakningstider och uppgifter om målets art. Riksskatteverket får som sökbegrepp inte använda uppgifter om sökanden eller svaranden i målet. Regeringen får föreskriva att även andra uppgifter får användas som sökbegrepp för de ändamål som anges i 1 § andra meningen. Lag (1996:1025). Terminalåtkomst 8 a § En kronofogdemyndighet får ha terminalåtkomst till en annan kronofogdemyndighets register när det gäller uppgift om delgivningsadress i utslag för den som är svarande i ett mål om betalningsföreläggande eller handräckning vid den egna myndigheten. En kronofogdemyndighet får också ha terminalåtkomst till en annan kronofogdemyndighets register när det gäller samtliga uppgifter i ett utslag i mål om betalningsföreläggande för den som är gäldenär i ett mål om verkställighet av utslaget vid den egna myndigheten. Därvid får endast utslagsnumret användas som sökbegrepp. Lag (1996:1025). Utlämnande av uppgifter 9 § För redovisning till sökanden i målet får uppgifter i ett register lämnas ut på medium för automatisk databehandling. I övrigt får uppgifter i ett register lämnas ut på medium för automatisk databehandling endast om detta följer av lag eller förordning eller regeringen har medgett det. Regeringen får uppdra åt datainspektionen att lämna sådant medgivande i fråga om uppgifter som inte omfattas av sekretess. Datainspektionens beslut får överklagas till regeringen. 10 § Begär en enskild hos Riksskatteverket att få information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) lämnas informationen av kronofogdemyndigheten. Lag (1998:737). Gallring av uppgifter 11 § Uppgifter om utslag i mål om betalningsföreläggande skall gallras ur registret före utgången av juni månad kalenderåret efter det att tre år förflutit efter det år då utslaget meddelades. I övrigt skall uppgifter om mål om betalningsföreläggande och handräckning gallras ur registret före utgången av juni månad kalenderåret efter det att målet avgjorts av kronofogdemyndigheten. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att uppgifter i registret får bevaras längre tid än som sägs i första stycket. Övergångsbestämmelser 1998:737 Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen (1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av personuppgifter, gäller dock 10 § i dess äldre lydelse för sådan behandling.