Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:7 · Visa register
Förordning (1991:7) om frisläpp av investeringsreserver
Departement: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 1991-01-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:179
Ikraft: 1991-02-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:941
Upphävd: 2001-01-01 överg.best.
1 § Belopp som har avsatts till allmän investeringsreserv enligt lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv får tas i anspråk för 1. kostnader för reparations- och andra underhållsarbeten på en här i riket belägen byggnad som inte utgör lagertillgång eller är avsedd att användas som bostad och för avskrivning av ny-, till- eller ombyggnad av en sådan byggnad om arbetena påbörjas den 10 januari 1991 eller senare, 2. avskrivning av inventarier som, om de inte utgör transportmedel i internationell trafik, är avsedda att användas här i riket om inventarierna anskaffas den 10 januari 1991 eller senare, 3. kostnader för främjande av skogsbruk eller för reparations- och andra underhållsarbeten på en här i riket belägen markanläggning som inte utgör lagertillgång och för avskrivning av sådan markanläggning om arbetena påbörjas den 10 januari 1991 eller senare. 2 § Investeringsreserven får inte tas i anspråk för att anskaffa begagnade inventarier, föremål avsedda för utsmyckning, båtar som avses i 1 kap. 2 § sjölagen (1994:1009), järnvägsvagnar samt containrar och liknande anordningar för befordran av gods. I fråga om inventarier som den skattskyldige har förvärvat från näringsidkare med vilken han har väsentlig ekonomisk intressegemenskap får investeringsreserven tas i anspråk endast om inventarierna har tillverkats under beskattningsåret. I fråga om anskaffning av personbil som avses i vägtrafikkungörelsen (1972:603) får investeringsreserven tas i anspråk endast om bilen är avsedd för yrkesmässig trafik. Förordning (1995:179). 3 § Allmän investeringsreserv får tas i anspråk endast för avskrivning eller kostnad i den förvärvskälla till vilken avsättningen hänför sig. Övergångsbestämmelser 2000:941 Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om 2001 och tidigare års taxeringar.