Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:639 · Visa register
Lag (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1991-06-06
Ändring införd: t.o.m. SFS 1992:605
Ikraft: 1992-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:811
Upphävd: 1999-01-01
Inledning 1 § Med biologiskt bekämpningsmedel avses i denna lag mikroorganismer, virus, nematoder, insekter eller spindeldjur, som framställts särskilt för att förebygga eller motverka att sanitär olägenhet eller skada på egendom förorsakas av djur, växter, mirkooranismer eller virus. Lag (1992:605). Godkännande 2 § Ett biologiskt bekämpningsmedel får saluhållas eller användas endast om det är godkänt. Ett godkännande får lämnas om medlet är godtagbart från hälso- och miljövårdssynpunkt och behövs för det ändamål som anges i 1 §. Ett godkännande gäller i högst fem år. Godkännandet får förenas med villkor. 3 § Ansökan om godkännande skall göras av tillverkaren hos den myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de uppgifter som skall lämnas i samband med en ansökan om godkännande. 4 § Ett godkännande får återkallas om tillverkaren åsidosätter föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av denna lag eller om förhållandena ändras så att bekämpningsmedlet inte bör användas. Den som innehar ett godkännande kan hos prövningsmyndigheten skriftligen anmäla att godkännandet skall upphöra. Godkännandet upphör att gälla vid utgången av året närmast efter det år då en sådan anmälan kom in till prövningsmyndigheten. 5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från kravet på godkännande. Om det finns särskilda skäl får regeringen eller myndigheten besluta om undantag i det enskilda fallet. Föreskrift eller beslut enligt första stycket får innehålla krav på anmälan innan ett bekämpningsmedel saluhålls eller används. Skyldighet vid hantering av biologiska bekämpningsmedel 6 § Den som tillverkar, saluhåller eller använder ett biologiskt bekämpningsmedel skall vidta de åtgärder och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga skada på människor eller i miljön. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela särskilda föreskrifter om försiktighetsmått. Tillsyn 7 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen skall utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer. 8 § En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. 9 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall följas. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Underlåter någon att vidta en åtgärd som åligger honom enligt denna lag eller enligt föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen eller enligt en tillsynsmyndighets föreläggande, får myndigheten besluta om rättelse på hans bekostnad. 10 § För tillsyn enligt denna lag har en tillsynsmyndighet rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som används i samband med hanteringen av biologiska bekämpningsmedel, dock inte bostäder, och får där göra undersökningar och ta prover. För uttaget prov betalas inte ersättning. Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen. Föreskrifter om skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighet kostnader för provtagning och undersökning av prov meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Avgifter 11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om avgifter för myndigheters verksamhet enligt denna lag. Den som yrkesmässigt tillverkar, saluför eller använder ett biologiskt bekämpningsmedel skall till den myndighet som regeringen bestämmer och i den omfattning regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, myndigheten föreskriver lämna de uppgifter som behövs för att bestämma avgiftens storlek. Ansvar 12 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet 1. bryter mot 2 § första stycket eller 6 § första stycket, 2. åsidosätter villkor enligt 2 § andra stycket, 3. åsidosätter föreskrift enligt 6 § andra stycket, 4. underlåter att fullgöra vad som åligger honom enligt 8 §. Om ett brott som begåtts med uppsåt är att anse som grovt, döms till fängelse i högst två år. I ringa fall döms inte till ansvar. Till ansvar döms inte om ansvar för gärningen kan ådömas enligt brottsbalken. Den som har överträtt ett vitesförbud eller vitesföreläggande döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av förbudet eller föreläggandet. 13 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift i förhållande av betydelse i ansökan eller annan handling som avges enligt denna lag eller föreskrift som har meddelats med stöd av lagen döms till böter.