Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1933 · Visa register
Förordning (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1991-12-19
Omtryck: SFS 1994:85
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:1640
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2001:1058
Upphävd: 2002-01-04 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Enligt denna förordning lämnas statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder. Bidrag lämnas för projekt som har påbörjats före utgången av år 1992. Bidrag lämnas därutöver för sådana projekt som avses nedan, under förutsättning att projektet påbörjas, i fall som avses i 1, senast den 30 juni 1993 och, i fall som avses i 2, senast den 31 december 1993: 1. För nybyggnad, om bidragsärendet kommit in till länsbostadsnämnden senastvden 18 november 1992 och beslut i ärendet inte meddelats senast den 18 december 1992 eller det beslut som då finns meddelat är ett avslagsbeslut som senare upphävs. 2. För ombyggnad av andra bostadshus än en- och tvåbostadshus, om ansökan om bidrag kommit in till kommunen eller länsbostadsnämnden senast den 31 december 1992. Ett projekt skall anses påbörjat då de egentliga byggnadsarbetena igångsätts.vBoverket får meddela närmare föreskrifter om när så skall anses ha skett vid olika typer av projekt. Om bidrag har beviljats enligt denna förordning för ett projekt som senarevdelas in i etapper, lämnas bidrag bara för den eller de etapper som uppfyller förutsättningarna i första stycket. Räntebidrag lämnas under de förutsättningar i övrigt som anges i 3-7 §§. Förordning (1993:164). 2 § I denna förordning används följande ord och uttryck med den betydelse som anges nedan Hustyper Småhus En- och tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda till rad- eller kedjehus. Flerbostadshus Andra hus än småhus, om husen innehåller bostads- utrymmen eller lokaler för boendeservice. Egnahem Småhus som ägs av fysisk person. Säljarbyggt egnahem Småhus som uppförts för försäljning till fysisk person. Låntagarbyggt egnahem Småhus som en fysisk person för egen räkning har uppfört eller låtit uppföra. Hyres- och bostads- Flerbostadshus och andra småhus än egnahem. rättshus Andra centrala ord och uttryck Bostäder Bostadslägenheter och följande utrymmen som hör till lägenheterna, nämligen trapphus och andra kommunika- tionsutrymmen, utrymmen med anordningar för värme, varmvatten och tvätt, förråd samt utrymmen för sophantering. Till bostäder hänförs också dels gemensamma utrymmen för samvaro, hobby och lek, om de årliga kostnaderna för utrymmena betalas av de boende, dels sådana anordningar utomhus som är gemensamma för de boende. Nybyggnad Uppförande av hus och tillbyggnad av flerbostadshus, om tillbyggnaden medför en väsentlig ökning av bruksarean. Ombyggnad Alla åtgärder i eller i anslutning till hus som utan att vara nybyggnad utgör nyinvesteringar samt sådant underhåll av hus och tomt som kan beräknas ha en var- aktighet av minst 30 år och inte utgör förtida under- håll. Konkurrensupphandling Upphandling som sker genom att anbud infordras från flera anbudsgivare samt prövas och antas utan före- gående förhandling med anbudsgivare. Förhandlingsupp- Upphandling på annat sätt än genom konkurrens- handling upphandling. Egenregibygge Byggnadsarbetena utförs av sökanden eller sökandens anställda. Förutsättningar för bidrag Bostäder för permanent bruk m.m. 3 § Bostäderna i byggnadsprojektet skall vara avsedda för permanent bruk och självständigt boende. I fråga om bostäder som skall upplåtas med hyresrätt skall det självständiga boendet garanteras genom hyresavtal av normalt slag. Mindre avsteg från kraven får göras i fråga om bostäder som är avsedda för speciella ändamål eller om det annars finns särskilda skäl. Boverket får meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av första stycket. Utrymmes- och utrustningsstandard 4 § Lägenheterna skall uppfylla de grundläggande krav på utrymmes- och utrustningsstandard som följer av bestämmelserna i plan- och bygglagen (1987:10). Kraven skall anses vara uppfyllda om bygglov har lämnats för projektet. I fråga om särskilda boendeformer för äldre får godtas att bostadslägenheterna består av endast ett rum under förutsättning att 1. lägenheten är försedd med kokskåp och att det finns särskilt hygienutrymme med toalett och dusch samt entréutrymme (kapprum), 2. rummet och övriga utrymmen i lägenheten har en sådan storlek och utformning att de kan användas av en rullstolsburen person och 3. den lägre utrymmes- och utrustningsstandarden i lägenheten kompenseras av gemensamma utrymmen för matlagning, måltider och samvaro och av den utrustning som finns där. Kravet på kokskåp enligt andra stycket behöver inte vara uppfyllt i fråga om gruppbostäder för åldersdementa. Boverket får meddela ytterligare föreskrifter för tillämpningen av första stycket. Bygglov 5 § För byggnadsprojekt som innefattar bygglovspliktiga åtgärder skall bygglov finnas. 6 § har upphävts genom förordning (1994:825). Konsumentskydd vid nybyggnad av egnahem och bostadsrättssmåhus 7 § I fråga om projekt som avser nybyggnad av egnahem eller nybyggnad av småhus som upplåts med bostadsrätt krävs att det till skydd för husägaren finns 1. en betryggande garanti för att huset uppförs och färdigställs i enlighet med vad den som skall uppföra huset har åtagit sig i avtal (produktionsgaranti) och 2. ett betryggande åtagande att avhjälpa sådana väsentliga skador på huset som består i eller är en följd av fel eller brister i konstruktion, utförande eller material och som upptäcks och anmäls under tiden från utgången av den garantitid som anges i köpe- eller entreprenadavtalet till dess tio år har gått, räknat från dagen för slutbesiktningen. För egnahem som utförs i annan ordning än på total- eller generalentreprenad får garanti och åtagande enligt första stycket begränsas till sådana grundläggningsarbeten, byggnadsdelar och installationer som utförs enligt avtal med husleverantör eller entreprenör. Är uppförandet och färdigställandet av huset tryggat på annat sätt än genom en produktionsgaranti får bidrag dock lämnas, om det finns särskilda skäl. I sådant fall skall dock åtagande enligt första stycket 2 även avse fel eller brister som upptäcks och anmäls under vad som vid tiden för ansökan återstår av den i köpe- eller entreprenadavtalet angivna garantitiden. För egnahem krävs dessutom att husägaren tillförsäkras ett skydd i avtalsförhållandet med säljaren eller entreprenören som är tillfredsställande med hänsyn till allmänna konsumentintressen. Förordning (1996:348). Räntebidragets storlek Allmänt 8 § Räntebidrag lämnas för en beräknad räntekostnad för husets ny- eller ombyggnad till den del räntekostnaden avser bostäder. Avser ny- eller ombyggnaden särskilda boendeformer för äldre eller handikappade eller gruppbostäder för psykiskt utvecklingsstörda, får även medräknas en beräknad räntekostnad för sådana personalutrymmen som har anordnats eller byggts om i samband med ny- eller ombyggnad av bostäderna. I fråga om sådana ny- och ombyggnadsprojekt i vilka de egentliga byggnads- arbetena påbörjats före utgången av april 1992 eller, om projektet avser nybyggnad av ett låntagarbyggt egnahem eller ombyggnad av ett egnahem, före utgången av juni 1992 får även medräknas en beräknad räntekostnad för parkeringsutrymmen i garage eller parkeringsanläggningar, om kostnaderna för utrymmen betalas av de boende. Förordning (1992:420). Bidragsunderlag 9 § Beräkningen av den räntekostnad som avses i 8 § skall göras med utgångs- punkt från ett bidragsunderlag som bestäms enligt följande sammanställning samt 10 och 11 §§. ------------------------------------------------------------------------------- Projekt Bidragsunderlag ------------------------------------------------------------------------------- 1. Nybyggnad av hyres- och bostadsrättshus: a) Byggnadsarbetena utförs av entreprenör som har antagits efter konkurrensupphandling Kostnaderna enligt det antagna anbudet med skäligt tillägg för sådana kostnader som inte omfattas av anbudet. b) Byggnadsarbetena utförs av entreprenör som har antagits efter förhandlingsupphandling Kostnaderna enligt det antagna anbudet med skäligt tillägg för sådana kostnader som inte omfattas av anbudet. Bidragsunderlaget skall dock bestämmas till ett lägre belopp, om det med hänsyn till pris- och konkurrensför- hållanden vid upphandlingstidpunkten kan antas att upphandlingen varit mindre fördelaktig än en konkurrensupphandling. c) Egenregibygge Den produktionskostnad som bedöms skälig med hänsyn till produktionsförhållandena och projektets allmänna kvalitet. Därvid skall beaktas sådana kvaliteter som medför bättre bostadsfunktioner eller som minskar de framtida drifts- och underhållskostnaderna. Vidare skall beaktas om det för projektet i annat avseende gäller särskilda förhållanden. Prövningen av vad som är skälig kostnad skall göras med ut- gångspunkt i motsvarande kostnader för kon- kurrensupphandlade projekt. 2. Nybyggnad av säljarbyggda egnahem Den beroende på produktionsform enligt 1 a)--c) bestämda kostnaden. Bidragsunder- laget får dock inte överstiga 110 procent av summan av de belopp som kan beräknas enligt 2--10, 12 och 13 §§ förordningen (1991:1931) om särskild beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid nybyggnad av bostäder. 3. Nybyggnad av låntagarbyggda egnahem Summan av de belopp som kan beräknas enligt 2--10, 12 och 13 §§ förordningen (1991:1931) om särskild beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid nybyggnad av bostäder. 4. Ombyggnad Skäliga faktiska kostnader för ombyggnaden. Bidragsunderlaget får dock inte överstiga vare sig det bidragsunderlag som enligt 4--11 och 13 §§ förordningen (1991:1931) om särskild beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid nybyggnad av bostäder skulle ha beräknats för en motsvarande nybyggnad av huset, inklusive tillägg för skäliga kostnader för finplanering och tomtutrustning, eller det beräknade värdet av huset i ombyggt skick. Om husägaren är en fysisk person, får kostnader för arbete som ägaren utför inte ingå i bidragsunder- laget. Är husägaren ett aktie-, handels- eller kommanditbolag, gäller detsamma beträffande kostnader för arbete som utförs av delägare som är fysisk person. I fråga om nybyggnad som genomförs på mark som upplåts med tomträtt skall i bidragsunderlaget även ingå belopp för tomtkostnader enligt 2 § första stycket 1 förordningen (1991:1931) om särskild beräkning av bidragsunderlag för stat- ligt stöd vid nybyggnad av bostäder. 10 § Om statligt investeringsbidrag har beviljats för projektet, skall bidragsunderlaget enligt 9 § minskas med investeringsbidraget eller, om bidraget avser ett låntagarbyggt egnahem, 80 procent av bidraget. Förordning (1995:9589. 11 § Om projektet avser ombyggnad av en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller en byggnad som är av betydelse för en från kulturhistorisk synpunkt värdefull bebyggelsemiljö, får bidragsunderlaget bestämmas till ett högre belopp än det som enligt 4--11 och 13 §§ förordningen (1991:1931) om särskild beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid nybyggnad av bostäder skulle ha beräknats för en motsvarande nybyggnad av huset (förhöjt bidragsunderlag). I dessa fall får bidragsunderlaget motsvara skäliga faktiska utgifter intill 140 procent av den beräknade kostnaden för en motsvarande nybyggnad och tre fjärdedelar av den del av utgiften som överstiger 140 men inte 200 procent av nybyggnadskostnaden, dock högst ett belopp som motsvarar det beräknade värdet av huset i ombyggt skick. 12 § Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om beräkning av bidragsunderlaget. Den bidragsgrundande räntekostnaden 13 § Den bidragsgrundande räntekostnaden skall beräknas på det vid utbetalningstillfället beräknade bidragsunderlaget och efter den räntesats (subventionsräntesatsen) som Boverket bestämmer. Subventionsräntesatsen skall bestämmas med utgångspunkt från de räntesatser som tillämpas på den allmänna kreditmarknaden vid köp av bostadsobligationer med en återstående löptid av fem år. Vid tillämpningen av 17 d § skall subventionsräntesatsen bestämmas med utgångspunkt från en räntesats för lån med rörlig ränta. Vid beräkningen enligt första stycket skall bidragsunderlaget under bidragstiden minskas med belopp motsvarande amorteringar enligt en plan som Boverket föreskriver med utgångspunkt från amorteringsvillkoren på den allmänna lånemarknaden 1. vid nybyggnad för ett lån som amorteras årligen under en tid av 40 år, om det avser ett egnahem, och 50 år i övriga fall 2. vid ombyggnad för ett lån som amorteras årligen under en tid som är skälig med hänsyn till ombyggnadsåtgärdernas omfattning och varaktighet. Förordning (1997:428). 14 § I fråga om småhus får den bidragsgrundande räntekostnaden inte överstiga den räntekostnad som kan beräknas på grundval av bidragsunderlaget enligt förordningen (1991:1931) om särskild beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid nybyggnad av bostäder för ett enbostadshus på 120 kvadratmeter i ett plan och utan källare med förrådsutrymmen på 10 kvadratmeter. I fråga om tvåbostadshus tillämpas denna begränsning på vardera lägenheten. Högre bidragsunderlag än som avses i första stycket får godtas endast om sökanden behöver särskilt stor bostad på grund av stort hushåll eller om det annars finns särskilda skäl. För ny- eller ombyggnad i fall som avses i 8 § tredje stycket får i förekommande fall även medräknas kostnaden för en carport eller ett enkelgarage per lägenhet. Boverket får meddela ytterligare föreskrifter för beräkning av bidragsunderlagets storlek vid olika utföranden på huset. Räntebidragsbeloppet 15 § Räntebidrag lämnas, om inte annat följer av andra stycket, med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan a) 95 procent av den bidragsgrundande räntekostnad som kan beräknas enligt 13 och 14 §§ och b) en garanterad räntekostnad som beräknas på 95 procent av det ursprungliga bidragsunderlaget och efter den räntesats som skall tillämpas enligt 16 §. För nybyggnad av hyres- eller bostadsrättshus får räntebidrag enligt första stycket inte beräknas på en högre bidragsgrundande räntekostnad än den som belöper på ett bidragsunderlag som motsvarar 110 procent av summan av de belopp som kan beräknas enligt förordningen (1991:1931) om särskild beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid nybyggnad av bostäder. För den del av den bidragsgrundande räntekostnaden som överstiger 95 procent av räntekostnaden inom 110 procent av nämnda summa samt för den bidragsgrundande räntekostnaden som hänför sig till ett bidragsunderlag som överstiger 110 procent av nämnda summa lämnas räntebidrag med 30 procent av kostnaden. Förordning (1995:602). 16 § Under det första året av bidragstiden skall som garanterad räntesats gälla 4,9 procent, om huset är ett egnahem och 3,7 procent i övriga fall. Den garanterade räntesatsen skall för varje påföljande år av bidragstiden höjas med 0,5 procentenheter, om huset är ett egnahem och 0,35 procentenheter i övriga fall. I stället för vad som föreskrivs i andra stycket gäller för nybyggda hyres- och bostadsrättshus att den garanterade räntesatsen skall höjas med 0,10 procentenheter för det bidragsår som i det enskilda ärendet påbörjas närmast efter den 31 augusti 1998. Efter detta bidragsår skall höjning ske i enlighet med vad som föreskrivs i andra stycket. Förordning (1998:672). Bidragstid m.m. 17 § Bidragstiden räknas från dagen då ny- eller ombyggnaden färdigställs. Om ansökan om bidrag kommer in till länsstyrelsen efter dagen för färdigställandet, räknas bidragstiden från dagen då ansökan kommer in. Boverket får meddela närmare föreskrifter om när ett projekt skall anses färdigställt. Bidrag lämnas för tid fram till dess någon av följande omständigheter inträffar. - Den garanterade räntekostnaden som avses i 15 § första stycket första gången uppgår till eller överstiger den i samma stycke angivna bidragsgrundande räntekostnaden. - Det totala räntebidraget för den period aviseringen avser är lägre än 500 kronor. Bidrag lämnas dock längst fram till det årsskifte som infaller närmast efter det att 25 år har förflutit från det att ny- eller ombyggnaden färdigställts. Räntebidrag lämnas inte för tid då det eller de hus som bidraget avser ingår i ett konkursbo. Vad som nu föreskrivits gäller inte bidrag i ärenden som omfattar sådana överlåtelser eller pantförskrivningar som avses i 23 a §, om konkursförvaltaren godkänner att bidraget betalas ut till långivaren. Förordning (1998:1640). 17 a § Bidragstiden delas in i femårsperioder. Den första femårsperioden räknas från och med den dag då bidragstiden enligt vad som följer av 17 § första stycket börjar i ärendet. Den kan dock på begäran av bidragstagaren senareläggas enligt 17 b §. Under varje femårsperiod beräknas bidraget efter den subventionsränta som enligt Boverkets föreskrifter gäller vid ingången av femårsperioden. Förordning (1995:398). 17 b § Den första femårsperioden får senareläggas till den dag som bidragstagaren anger. Den får dock senareläggas längst ett år från och med den dag då bidragstiden börjar enligt 17 § första stycket. Om bidragstidens början bestäms med ledning av Boverkets föreskrifter om medelfärdigställande skall ettårsperioden räknas från den dag projektet är helt färdigställt. Förordning (1995:398). 17 c § Om senareläggning gäller i övrigt följande: 1. Begäran om senareläggning skall göras senast i samband med ansökan om bidrag. 2. Den första femårsperioden får påbörjas tidigast den dag då begäran om senareläggning kommer in till bidragsmyndigheten. 3. Om bidragstagaren begär senareläggning utan att ange en viss dag, får den första femårsperioden påbörjas tidigast vid den tidpunkt då bidragstagaren kommer in med kompletterande uppgift om sådan dag. Om ingen sådan uppgift kommer in inom ettårsperioden, skall den första femårsperioden räknas från utgången av ettårsperioden. Förordning (1995:398). 17 d § Har den första femårsperioden senarelagts, beräknas bidraget för den del av bidragstiden som ligger före denna period efter den subventionsränta som enligt Boverkets föreskrifter gäller då bidragstiden börjar enligt 17 § första stycket. Förordning (1995:398). 18 § Om det under bidragstiden inträffar någon ändring av betydelse för rätten till räntebidrag, skall bidragstagaren genast lämna länsstyrelsen uppgift om detta. Bidragstagaren är skyldig att godta de ändringar i fråga om räntebidrag som regeringen föreskriver. Förordning (1995:958). 18 a § Om ett hus med lån med statlig kreditgaranti enligt förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder i dess lydelse fram till utgången av år 1992 säljs på exekutiv eller offentlig auktion till ett pris som medför att kreditgarantin tas i anspråk, lämnas räntebidrag till den nye ägaren endast om räntebidragets nuvärde vid tidpunkten för auktionen är större än det belopp som utbetalas från kreditgarantin. Värdet av de räntebidrag som hänför sig till tiden från auktionen fram till utgången av då pågående räntebindningsperiod i räntebidragsärendet skall beräknas efter den subventionsräntesats som gäller i ärendet. För tid därefter skall värdet beräknas efter en subventionsräntesats om 6,5 procent. Beloppen omräknas till nuvärde efter en årsränta om 6,5 procent. Är det enligt andra stycket beräknade nuvärdet större än det belopp som utbetalats från kreditgarantin, skall den bidragsgrundande räntekostnaden fortsättningsvis beräknas på den del av bidragsunderlaget som svarar mot det överskjutande nuvärdets andel av hela det beräknade nuvärdet av räntebidraget. Förordning (1997:641). Förfarandet i bidragsärenden m.m. Allmänt 19 § Ärenden om räntebidrag handläggs av Boverket och länsstyrelserna. Boverket har tillsyn över bidragsverksamheten och får meddela föreskrifter för verksamheten i de avseenden som anges i denna förordning. Verket sköter även utbetalningen av räntebidrag. Länsstyrelsen prövar ärenden om bidrag. Förordning (1993:1119). Ansökningsförfarandet 20 § Ansökan om bidrag lämnas in till länsstyrelsen i det län där fastigheten som avses med ansökningen är belägen. Ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31 juli 1997. Ansökan skall göras enligt formulär som fastställs av Boverket. Boverket får meddela föreskrifter om de handlingar och den övriga utredning som skall bifogas ansökan. Förordning (1997:428). 21 § har upphävts genom förordning (1993:412). Beslut och utbetalning 22 § Länsstyrelsen beslutar i frågor om bidrag. Förordning (1993:1119). 23 § Bidrag beräknas och betalas ut i efterskott fyra gånger per bidragsår. Bidraget betalas ut till den som vid tidpunkten för utbetalningen hos inskrivningsmyndigheten är antecknad som fastighetsägare eller tomträttshavare. Om bidraget har beviljats för ny- eller ombyggnad av hus som inte ägs av fastighetsägaren eller tomträttshavaren, betalas bidraget ut till den som hos länsstyrelsen vid utbetalningstidpunkten är antecknad som bidragsmottagare. Ansökan om utbetalning av bidrag skall ha kommit in till länsstyrelsen och projektet vara färdigställt senast den 31 januari 1998. Den som enligt första stycket är mottagare av bidraget skall skriftligen utfästa sig att inte till annan överlåta, pantförskriva eller på annat sätt överföra den rätt till bidrag som bidragsbeslutet innebär. Mottagaren skall dessutom förbinda sig att vid överlåtelse av huset tillse att den nye ägaren lämnar en motsvarande förbindelse såvitt avser rätten till räntebidrag. Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om beräkning och utbetalning av bidrag. Förordning (1997:428). 23 a § Utan hinder av 23 § andra stycket får överlåtelse eller pantförskrivning av bidrag ske till förmån för sådana långivare som står under Finansinspektionens tillsyn, för hela eller delar av den tid som låneavtalet eller låneavtalen gäller. Krav från låntagaren att utbetalning av bidrag skall ske direkt till denne saknar verkan för tid då överlåtelsen eller pantförskrivningen gäller. Förordning (1993:1589). 23 b § har upphävts genom förordning (1998:1640). Ändring av bidragsunderlaget 24 § Om bidraget avser ett större ny- eller ombyggnadsprojekt, skall bidragsunderlaget räknas om med hänsyn till allmänna kostnadsändringar under tiden från bidragsbeslutet fram till färdigställandet. Därvid skall tidskoefficienten enligt 7 § förordningen (1991:1931) om särskild beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid nybyggnad av bostäder tillämpas. Bidragsunderlaget skall räknas om även till följd av kostnadsändringar på grund av myndighets beslut. Boverket får meddela föreskrifter om vad som skall anses vara större ny- och ombyggnadsprojekt och ytterligare föreskrifter för omräkning och utbetalning av bidrag. 25 § Utöver omräkning enligt 24 § får bidragsunderlaget endast höjas om det till följd av projektändringar efter bidragsbeslutets meddelande har vidtagits åtgärder som skulle ha påverkat bidragsunderlaget, om de varit kända vid tiden för beslutet. Begäran om sådan höjning skall framställas senast i samband med begäran om att bidrag skall börja betalas ut. Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om förutsättningarna för höjning av bidragsunderlaget enligt första stycket. Återkallelse av beslut 26 § Ett beslut om att bevilja räntebidrag skall återkallas helt eller delvis, om 1. projektet när det färdigställts inte uppfyller de förutsättningar som låg till grund för beslutet, 2. det senare görs sådana ändringar i fråga om fastighetens eller byggnadens användningssätt som innebär att nämnda förutsättningar inte längre uppfylls, 3. rätten till bidrag har övergått till annan i strid mot bestämmelserna i 23 och 23 a §§ eller 4. projektet inte är färdigställt och ansökan om utbetalning av bidrag inte har kommit in till länsstyrelsen före den i 23 § andra stycket angivna tidpunkten. Förordning (1997:428). Återkrav av bidrag 27 § Länsstyrelsen skall besluta om återkrav av utbetalat bidrag, helt eller delvis, om 1. bidragsberättigande utrymmen i huset helt eller delvis används för annat ändamål än som förutsattes när bidraget beviljades, 2. mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 3. bidrag i något annat fall lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta. Beslutas om återkrav av räntebidrag, skall länsstyrelsen besluta att det vid senare utbetalning av räntebidrag till mottagaren av det återkrävda bidraget skall hållas inne skäligt belopp i avräkning på det belopp som återkravet avser. Om återbetalningen inte kan fullgöras på detta sätt, skall länsstyrelsen vidta de åtgärder som behövs för att driva in fordringen. Förordning (1993:1119). 28 § Boverket får helt eller delvis efterge återbetalningsskyldighet enligt 27 §, om det finns särskilda skäl med hänsyn till omständigheterna bakom den felaktiga utbetalningen eller till bidragsmottagarens ekonomiska situation. Övriga bestämmelser Besiktning 29 § När projektet har färdigställts skall huset besiktas. Boverket får meddela närmare förskrifter om sådan besiktning. Förordning (1993:412). Överklagande 30 § Länsstyrelsens beslut i frågor enligt denna förordning får överklagas hos Boverket. Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1998:1163). Övergångsbestämmelser 1991:1933 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1991:149) om allmänna förutsättningar för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder och förordningen (1991:151) om beräkning av statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder. 3. Den nya förordningen tillämpas i fråga om sådana ny- och ombyggnader som färdigställs efter utgången av år 1991. Ansökan om bidrag krävs dock inte om det för projektet har beviljats eller sökts bostadslån enligt nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) eller ombyggnadslåne- förordningen för bostäder (1986:693) eller motsvarande äldre bestämmelser. Bestämmelserna i 3-7 §§ tillämpas endast om ansökan om bostadslån och räntebidrag inte har prövats genom ett beslut som vunnit laga kraft före utgången av år 1991. 4. Den nya förordningen tillämpas även i fråga om ny- och ombyggnad som har färdigställts före utgången av år 1991, om bostadslån enligt äldre bestämmelser har beviljats men inte betalats ut före den 1 januari 1992. I sådant fall skall bidragstiden räknas från den 1 januari 1992 eller den senare dag som följer av 17 § tredje stycket. Dessutom skall räntetillägg enligt 11 § tredje stycket förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån medges från tidpunkten för färdigställandet fram till utgången av år 1991. Det som enligt första stycket gäller när ett bostadslån enligt äldre bestämmelser har beviljats men inte betalats ut före den 1 januari 1992 skall också gälla när ett sådant lån har sökts men inte prövats av läns- bostadsnämnden före denna tidpunkt, om en sådan prövning skulle ha medfört att lån beviljats. Detsamma gäller om länsbostadsnämnden före den 1 januari 1992 har avslagit en ansökan om ett sådant lån, om avslaget har överklagats inom föreskriven tid och en prövning av överklagandet skulle ha medfört att lån beviljats. Förordning (1992:77). 5. I fall enligt 4 samt i fall enligt 3, där beslut om bostadslån har meddelats före den 1 januari 1992, gäller vidare att räntebidrag enligt de nya bestämmelserna, på begäran av låntagaren, skall beräknas med utgångspunkt från ett bidragsunderlag som motsvarar det låneunderlag för bostäder som har fastställts i låneärendet. Räntetillägg enligt 11 § tredje stycket förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån får dock medges endast för projekt som färdigställts före år 1992 och endast för tid fram till utgången av år 1991. Om lånebeslutet avser ett småhus som ägs av en fysisk person, skall dessutom huset vid tillämpning av de nya bestämmelserna anses som ett egnahem endast i den utsträckning som följer av lånebestämmelserna. 1992:420 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Den tillämpas även i fråga om bidrag som beviljats före ikraftträdandet. 1992:988 1. Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 17 § den 1 november 1992 och i övrigt den 1 januari 1993. Förordningen gäller även i ärenden i vilka beslut om bidrag har meddelats före ikraftträdandet, om inte annat följer av 2-6. 2. Bestämmelserna om den garanterade räntesatsen för första året av bidragstiden i 16 § första stycket i sin äldre lydelse tillämpas fortfarande, om bidragstiden har påbörjats före utgången av år 1992. 3. Om bidraget avser ett hyres- eller bostadsrättshus och bidragstiden har påbörjats före utgången av år 1992, skall den garanterade räntesatsen höjas den 1 januari 1993, utöver vad som följer av 16 § andra stycket, med 0,25 procentenheter. 4. Bestämmelsen i 15 § andra stycket sista meningen tillämpas i fall som avses i 3 första gången i fråga om räntebidrag som avser räntekostnader för tid efter utgången av år 1992. 5. I ärenden i vilka ansökan om utbetalning gjorts före den 1 november 1992, får begäran om sådan senareläggning av bidragstiden som avses i 17 § tredje stycket göras fram till utgången av år 1992. 6. Framställs inom den tid som anges i 5 begäran enligt 17 § tredje stycket i ett ärende i vilket beslut om utbetalning har meddelats av länsbostadsnämnden före den 1 november 1992, skall, i stället för att en ny bidragstid bestäms i ärendet, räntebidrag för tid från den dag då begäran kommit in till nämnden beräknas med tillämpning av den subventionsränta som gällde på dagen fem veckor efter den dag då nämnden beslutade om utbetalning. Denna subventionsränta tillämpas fram till utgången av den första femårsperioden av bidragstiden. 1993:412 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre bestämmelser i 19--21 §§ och 29 § första stycket tillämpas fortfarande i ärenden i vilka ansökan om bidrag kommit in till kommunen före ikraftträdandet. 1993:1119 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Förordningen tillämpas även på dessförinnan anhängiggjorda ärenden som inte avgjorts före ikraftträdandet. 1993:1589 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Förordningen tillämpas även i ärenden i vilka bidrag har beviljats före ikraftträdandet. 1995:398 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995. 2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om projekt som färdigställts före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3. 3. De nya bestämmelserna tillämpas även i fråga om projekt som färdigställts före ikraftträdandet, om ansökan om utbetalning av bidrag kommer in till bidragsmyndigheten sedan förordningen trätt i kraft och sökanden begär senareläggning av den första femårsperioden. I dessa fall skall dock bidragstiden räknas från dagen för färdigställandet och ettårsperioden från dagen för ikraftträdandet. 4. Vad som föreskrivs om begäran om senareläggning i 17 c § 1 tillämpas inte om ansökan om bidrag för projektet kommit in till bidragsmyndigheten före ikraftträdandet och projektet färdigställts efter det att bestämmelserna trätt i kraft. I sådana fall får begäran om senareläggning göras senare, dock senast inom tre månader från dagen för projektets färdigställande. 1995:602 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. 2. Den nya bestämmelsen i 15 § andra stycket om räntebidrag med 30 procent av en viss räntekostnad tillämpas i fråga om räntebidrag för tid efter utgången av år 1994. 3. Den nya bestämmelsen i 16 § andra stycket om den årliga höjningen av den garanterade räntan tillämpas från och med det bidragsår som börjar under år 1995. 1995:958 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. 2. Förordningen tillämpas även i ärenden i vilka beslut om bidrag har meddelats före ikraftträdandet. De upphävda bestämmelserna om att bidragsunderlaget för bostadsrättshus inte får överstiga föreningens lån i 10 § och om skyldighet för föreningen att anmäla minskning av lån under bidragstiden i 18 § gäller dock fortfarande i fråga om sådana förändringar som skett före utgången av juni 1995. 1997:428 Denna förordning träder i kraft, i fråga om 20 § den 1 juli 1997 och i övrigt den 1 november 1997. 1997:641 1. Denna förordning träder i kraft den 22 juli 1997. 2. Den nya bestämmelsen skall tillämpas i fråga om hus som säljs på exekutiv eller offentlig auktion efter ikraftträdandet. 1998:1163 Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. 2001:1058 Regeringen föreskriver att förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder skall upphöra att gälla den 4 januari 2002. Den upphävda förordningen skall dock fortfarande gälla i fråga om räntebidrag, med följande ändringar. Räntebidrag skall beräknas för återstående bidragstid i ärendet och betalas ut med ett engångsbelopp i januari 2002. Till den del bidraget skall betalas för räntebindningsperioder som påbörjas efter den 3 januari 2002 skall den subventionsräntesats användas som Boverket fastställer den 4 januari 2002.