Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1749 · Visa register
Inrättandeförordning (1991:1749)
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1991-11-21
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:373
Upphävd: 1994-07-01
Förordningens tillämpningsområde 1 § Denna förordning gäller för -- myndigheterna under regeringen, dock inte affärsverken, -- de allmänna försäkringskassorna. Beslutsmyndighet 2 § En tjänst inrättas av den myndighet som tillsätter tjänsten. Följande tjänster inrättas dock alltid av regeringen: -- tjänster som är avsedda för myndighetschefer, -- fullmaktstjänster, -- tjänster med beteckningen p eller r. Förordning (1993:991). Heltidstjänster 3 § Tjänster skall anses inrättade som heltidstjänster, om inte något annat framgår av beslutet. Deltidstjänster 4 § En deltidstjänst skall omfatta minst 40 procent av heltidstjänstgöring. 5 § Vid prövningen av frågan om att inrätta en deltidstjänst skall myndigheten ta särskild hänsyn till behovet av att underlätta anställning av personer med arbetshandikapp eller andra svårigheter på arbetsmarknaden. /r3/ Arvodestjänster 6 § Arvodestjänster får omfatta en lägre tjänstgöringsgrad än som anges i 4 §. 7 § Tjänster för dem som anställs med lönebidrag inrättas som arvodestjänster. /r3/ Indragning av tjänster m. m. 8 § När en tjänst blir ledig, skall myndigheten pröva huruvida den behövs. Tjänster som inte behövs skall dras in eller hållas vakanta. /r3/ Överklagande 9 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 1991:1749 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Genom förordningen upphävs förordningen (1989:166) om inrättandet av tjänster. Föreskrifterna om övergångsstat m. m. i 9 och 10 §§ i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om fullmaktstjänster som har förts på övergångsstat före den 1 juli 1992.