Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1413 · Visa register
Förordning (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1991-10-31
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:1053
Ikraft: 1992-01-01
Upptagningsområden m. m. 1 § Rättspsykiatriska undersökningar utförs vid rättspsykiatriska avdelningar inom rättsmedicinalverket samt vid sådana enheter hos sjukvårdshuvudmän som i enlighet med avtal med staten har åtagit sig att svara för att rättspsykiatriska undersökningar utförs (undersökningsenheter). För varje rättspsykiatrisk undersökningsenhet finns ett upptagningsområde. 2 § En rättspsykiatrisk undersökning skall, om inte särskilda skäl föranleder annat, utföras på en undersökningsenhet inom det upptagningsområde där den misstänkte är bosatt eller, om han inte har stadigvarande bostad i landet, inom det upptagningsområde där han vistas. 3 § Rättsmedicinalverket får för ett visst fall besluta eller för en viss tid föreskriva att rättspsykiatriska undersökningar skall utföras vid någon annan undersökningsenhet än som följer av indelningen i upptagningsområden, om det behövs med hänsyn till arbetsbelastningen vid enheterna. 3 a § Vid en undersökningsenhet inom Rättsmedicinalverket ska 4–14, 16, 18, 19, 21–25 §§, 26 § första meningen, 27 och 28 §§ häktesförordningen (2010:2011) tillämpas när det gäller den som är häktad eller annars frihetsberövad och tas in på enheten för att genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. När den som inte är frihetsberövad genomgår en rättspsykiatrisk undersökning eller en läkarundersökning enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. vid en enhet som avses i första stycket, ska 7, 8, 13 och 14 §§ och 26 § första meningen häktesförordningen tillämpas. Det som föreskrivs om Kriminalvården ska tillämpas på Rättsmedicinalverket. Förordning (2014:1048). 3 b § När den som är häktad eller annars frihetsberövad tas in på en undersökningsenhet inom Rättsmedicinalverket för att genomgå en rättspsykiatrisk undersökning ska Kriminalvården på begäran 1. underrätta Rättsmedicinalverket om de beslut i fråga om tillstånd till besök och elektronisk kommunikation som har meddelats den intagne enligt 3 kap. 1 och 4 §§ häkteslagen (2010:611), och 2. lämna Rättsmedicinalverket de uppgifter som behövs för att fullgöra skyldigheten att underrätta målsäganden enligt 28 § häktesförordningen (2010:2011). Förordning (2014:1048). Underrättelser om beslut m. m. 4 § När rätten har meddelat beslut om rättspsykiatrisk undersökning skall den rättspsykiatriska avdelningen inom upptagningsområdet genast per telefon eller på något liknande sätt underrättas om beslutet. Samma dag skall rätten sända beslutet och övriga handlingar i målet, som behövs för undersökningen, till den undersökningsenhet som den rättspsykiatriska avdelningen anvisar. Avser beslutet någon som är häktad, intagen i kriminalvårdsanstalt eller i ett särskilt ungdomshem med stöd av 32 kap. 5 § brottsbalken, skall även häktet, anstalten eller det särskilda ungdomshemmet genast underrättas om beslutet. Förordning (2006:1189). 5 § Om Kriminalvården med stöd av 8 § andra stycket lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning beslutar att den misstänkte skall vara intagen på häkte under den rättspsykiatriska undersökningen, skall den undersökningsenhet som skall utföra undersökningen, den misstänkte och hans försvarare, häktet samt rätten och åklagaren underrättas om beslutet. Förordning (2005:1009). 6 § Ansökan om anstånd med att avge utlåtande över rättspsykiatrisk undersökning skall göras hos rätten av chefen för undersökningsenheten. Ansökan skall innehålla skälen för anstånd och uppgift om den ytterligare tid som bedöms nödvändig. Rätten skall genast underrätta undersökningsenheten, den misstänkte och hans försvarare samt åklagaren om beslutet i frågan om anstånd. Om den misstänkte förvaras i häkte eller är han intagen i kriminalvårdsanstalt skall även häktet eller anstalten genast underrättas om rätten beslutar att medge anstånd. En kopia av beslutet om anstånd skall sändas till rättsmedicinalverket. 7 § Undersökningsenheten skall underrätta rätten så snart undersökningsarbetet är avslutat. Om det därvid står klart att den misstänkte behöver tas in på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård, skall undersökningsenheten även meddela detta till chefsöverläkaren för den psykiatriska vården där den misstänkte är bosatt eller, om den misstänkte saknar stadigvarande bostad i landet, chefsöverläkaren inom det område där den misstänkte vistas. Sedan utlåtandet över undersökningen färdigställts skall det genast överlämnas i tre exemplar till rätten och i ett exemplar till Rättsmedicinalverket. Handlingarna i målet skall samtidigt återställas till rätten. Undersökningsenheten skall se till att ett exemplar av utlåtandet bevaras liksom sådana handlingar angående undersökningen, som inte har överlämnats till rätten. Förordning (1992:144). 7 a § Om Säkerhetspolisen i ett enskilt fall begär det, ska Rättsmedicinalverket lämna ut ett sådant utlåtande som avses i 7 § andra stycket och som behövs i verksamhet för personskydd för 1. statschefen, tronföljaren, en annan medlem av kungahuset, en talman, en riksdagsledamot, statsministern, ett statsråd, en statssekreterare eller kabinettssekreteraren, 2. en person vars personskydd Säkerhetspolisen ansvarar för i samband med statsbesök och liknande händelser, eller 3. en person som Säkerhetspolisen i ett enskilt fall har beslutat om personskydd för. Förordning (2020:1053). 8 § Om rätten med stöd av 10 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning har beslutat att en misstänkt skall tas in på en undersökningsenhet, skall undersökningsläkaren, när undersökningen avslutats, till rätten lämna uppgift om den tid under vilken den misstänkte på grund av beslutet varit intagen på enheten. Ersättningar 9 § Den som befinner sig på fri fot och på anmaning inställer sig för att genomgå rättspsykiatrisk undersökning, har av allmänna medel rätt till reseersättning och traktamente. Om den som skall undersökas behöver följas av en vårdare eller någon annan för att kunna inställa sig, har även den medföljande rätt till motsvarande ersättning. Ersättningen skall beräknas enligt 2--4 §§ förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m. m. Reseersättning utgår endast om kostnaden överstiger 50 kr. Ersättning kan betalas ut i förskott. Rätten beslutar om ersättning och om förskott. Förordning (1992:144). 10 § Socialstyrelsen skall till en läkare, som på styrelsens uppdrag kompletterar en utförd rättspsykiatrisk undersökning, betala ersättning av allmänna medel med belopp som styrelsen bestämmer. Månadsöversikt 11 § Rättsmedicinalverket skall varje månadsskifte upprätta en översikt över sådana undersökningar som beslutats men i vilka utlåtande inte avgivits inom fyra veckor om den misstänkte är häktad och annars inom sex veckor. Tiden räknas från det att beslutet om undersökning kom in till undersökningsenheten. En kopia av översikten skall sändas till socialstyrelsen. Bemyndiganden 12 § Rättsmedicinalverket bemyndigas att meddela närmare föreskrifter om upptagningsområden för undersökningsenheterna och utförandet av rättspsykiatriska undersökningar. Rättsmedicinalverket bemyndigas vidare att, efter samråd med Socialstyrelsen, meddela föreskrifter om innehåll och utformning av rättspsykiatriskt utlåtande samt läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m. m. Förordning (1992:302). 13 § Socialstyrelsen bemyndigas att meddela föreskrifter om kompetenskrav för läkare som får avge utlåtande beträffande rättspsykiatrisk undersökning och intyg enligt 7 § första stycket andra meningen lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m. m. Förordning (1992:302).