Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1384 · Visa register
/r1/ Förordning (1991:1384) om finansiering av finansinspektionens verksamhet;
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1991-10-17
Ikraft: 1991-11-06 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS1992:1042
Upphävd: 1992-11-19
1 § Denna förordning gäller i fråga om avgifter eller bidrag som skall betalas till finansinspektionen enligt föreskrifter i -- 7 kap. 15 § bankrörelselagen (1987:617), -- 14 § lagen (1963:76) om kreditaktiebolag, -- 22 § lagen (1988:606) om finansbolag, -- 6 kap. 11 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, -- 39 § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder, -- 63 § lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar, -- 41 § lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar, -- 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan, -- 34 § lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs, -- 5 § lagen (1989:829) om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag, -- 24 § insiderlagen (1990:1342), -- 4 kap. 3 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, -- 19 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (1982:713), -- 26 § lagen (1950:272) om rätt för utländska företag att driva försäkringsrörelse i Sverige, -- 73 § lagen (1972:262) om understödsföreningar och -- 9 § lagen (1989:508) om försäkringsmäklare. 2 § Avgift skall årligen betalas av 1. varje bankaktiebolag med dels 25 000 kronor, dels 0,0012 % av bolagets eget kapital och skulder vid utgången av det närmast föregående kalenderåret, 2. varje sparbank med dels 10 000 kronor, dels 0,0034 % av bankens egna fonder och skulder vid utgången av det närmast föregående kalenderåret, 3. varje central föreningsbank med dels 25 000 kronor, dels 0,011 % av bankens jämte anslutna lokala föreningsbankers sammanlagda egna kapital och skulder vid utgången av det närmast föregående kalenderåret, 4. varje utländskt bankföretag, som har tillstånd att ha filial i Sverige, med dels 5 000 kronor, dels 0,0012 % av bankfilialens skulder vid utgången av det närmast föregående kalenderåret, 5. varje kreditaktiebolag som omfattas av finansinspektionens tillsyn med dels 1 000 kronor, dels 0,00032 % av bolagets eget kapital och skulder vid utgången av det närmast föregående kalenderåret, 6. varje finansbolag med dels 5 000 kronor, dels 0,0102 % av nettovärdet av tillgångarna i bolagets finansieringsverksamhet vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret, 7. varje värdepappersbolag med dels 25 000 kronor, dels 0,63 % av intäkterna i rörelsen under det närmast föregående räkenskapsåret, 8. varje fondbolag med dels 3 000 kronor, dels 0,0066 % av det vid utgången av närmast föregående kalenderår beräknade värdet av varje värdepappersfond under bolagets förvaltning, 9. Sveriges allmänna hypoteksbank med 225 000 kronor, 10. Konungariket Sveriges stadshypotekskassa med 330 000 kronor, 11. Svenska skeppshypotekskassan med 20 000 kronor, 12. Stockholms fondbörs med 2 585 000 kronor, 13. Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag med 1 690 000 kronor och 14. varje utländskt värdepappersföretag, som har tillstånd att ha filial i Sverige, med dels 5 000 kronor, dels 0,63 % av intäkterna i rörelsen här i Sverige under det närmast föregående räkenskapsåret. Har tillsynen enligt första stycket omfattat endast en del av ett år, skall avgiften minskas i motsvarande mån. Avgiften för det kalenderår då tillsynen börjar skall betalas i efterskott och bestämmas med utgångspunkt i förhållandena vid det årets utgång. 3 § För försäkringsbolag och utländska försäkringsföretag är bidraget 1,7 promille av den del av premieinkomsten för direkt försäkringsverksamhet i Sverige och mottagen återförsäkring från utländska bolag för det närmast föregående räkenskapsåret som understiger 200 miljoner kronor. För överstigande del är bidraget 0,12 promille. Med premieinkomst avses summan av premieinkomst i form av inbetalade premier och premieinkomst i form av tilldelad återbäring före avgiven återförsäkring eller retrocession. Bidraget får inte understiga fyra procent av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret, avrundat till närmast högre femtiotal kronor. 4 § För understödsföreningar är bidraget -- 1,5 promille av premieinkomsten för direkt försäkringsverksamhet i Sverige och mottagen återförsäkring från utländska bolag för det närmast föregående räkenskapsåret som understiger 50 miljoner kronor och 0,5 promille för överstigande del, samt -- 0,5 promille av nettokapitalavkastningen för samma räkenskapsår. Bidraget får inte överstiga 275 000 kronor. Bidraget får inte understiga två procent av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret, avrundat till närmast högre femtiotal kronor. 5 § För en försäkringsmäklare som är fysisk person och som är registrerad som mäklare den 1 juli det år som avgiften avser är avgiften 1 500 kronor. För den som registreras senare under året är avgiften 750 kronor. Den som enligt finansinspektionens register förmedlar försäkringar uteslutande för en försäkringsmäklare som är juridisk person skall inte betala någon avgift. För en försäkringsmäklare som är juridisk person är avgiften 1 500 kronor för varje fysisk person som enligt finansinspektionens register förmedlar försäkringar för den juridiska personen. Om en fysisk persons verksamhet för den juridiska personen registreras efter den 1 juli det år som avgiften avser, är avgiften för honom 750 kronor. Den sammanlagda avgiften får inte överstiga 25 000 kronor. 6 § Till ledning för beräkningen av bidragsbeloppen skall försäkringsbolag, utländska försäkringsföretag och understödsföreningar, enligt finansinspektionens närmare föreskrifter, varje år till finansinspektionen sända in uppgifter om inbetalade premier under det närmast föregående räkenskapsåret. 7 § Finansinspektionen skall till varje avgifts- eller bidragspliktig översända ett meddelande om hur mycket som skall betalas och den tid inom vilken betalning skall ske. Avgift och bidrag skall betalas genom insättning på finansinspektionens postgirokonto. Övergångsbestämmelser 1991:1384 1. Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag då förordningen enligt uppgift på den kom ut av trycket. 2. Vad som i 2 § sägs om värdepappersbolag skall också gälla sådant fondkommissionsbolag som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).