Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1280 · Visa register
Förordning (1991:1280) om tillfälligt statsbidrag till anordnande av gruppbostäder och andra alternativa boendeformer
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1991-09-12
Ändring införd: t.o.m. SFS 1993:1317
Ikraft: 1991-10-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:748
Upphävd: 1994-07-01
1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag för att anordna gruppbostäder och andra alternativa boendeformer för åldersdementa och andra äldre långtidssjuka personer, fysiskt funktionshindrade personer, psykiskt störda personer samt personer som avses i 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förordning (1993:1317). 2 § Statsbidrag för anordnande av boende enligt 1 § lämnas med 500 000 kronor per boendeenhet som färdigställts under åren 1991--1995. Bidraget lämnas inom en total ram om 2 000 000 000 kronor. Boendeenheterna skall uppfylla kraven i 4 § förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention och de grundläggande krav på utrymmes- och utrustningsstandard som följer av bestämmelserna i plan- och bygglagen (1987:10). Beträffande särskilda boendeformer för äldre gäller som minimistandard att bostaden skall vara utrustad med kokskåp och att den skall inrymma toalett, dusch och entréutrymme. Kravet på kokskåp och entréutrymme behöver inte vara uppfyllt i fråga om gruppbostäder för åldersdementa eller när det i andra fall är uppenbart obehövligt. Förordning (1992:1552). 3 § Med boendeenhet enligt 2 § avses ett mindre antal bostadslägenheter där de boende har tillgång till personalstöd och gemensamma utrymmen för matlagning, måltider och samvaro. 4 § Beslut i fråga om bidrag enligt denna förordning meddelas av socialstyrelsen. Ansökan skall ges in till styrelsen inom den tid som denna bestämmer. Bidrag får inte beviljas för en boendeenhet för vilken det har beviljats eller samtidigt beviljas bidrag enligt förordningen (1991:1281) om tillfälligt statsbidrag för viss ombyggnad av sjukhem m. m. 5 § Beviljade bidrag betalas ut av socialstyrelsen till den som driver verksamheten i boendeenheten. 6 § Socialstyrelsen får besluta att ett utbetalat bidrag skall betalas tillbaka om oriktiga eller ofullständiga uppgifter från sökanden har förorsakat att bidraget felaktigt beviljats. 7 § På socialstyrelsens eller riksrevisionsverkets begäran är den som beviljats stöd enligt denna förordning skyldig att tillhandahålla det underlag som behövs för dessa myndigheters granskning. 8 § Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. 9 § Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 1991:1280 Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1991. Bidrag enligt förordningen får dock lämnas för tiden från och med den 1 januari 1991.