Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1 · Visa register
Statens provningsanstalts kungörelse (1991:1) om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1991
Departement: Industridepartementet
Utfärdad: 1991-01-02
Ikraft: 1991-01-01
Tidsbegränsad: 1992-01-01
Statens provningsanstalt meddelar härmed, att följande skrivmateriel och reproduktionsmetoder är godkända jämlikt skrivmaterielkungörelsen (1964:504), under år 1991 för framställning av i nämnda kungörelse angivna handlingar. Godkännandet är giltigt endast för materiel märkt med de registreringsmärken som framgår av förteckningen. För varje materielgrupp är inom parentes angivet de slag av papper som materielen får användas till. Godkännandet innebär huvudsakligen att handlingar framställda med godkända skrivmedel har en skrift med erforderlig beständighet i avseende på synlighet. Skriftens färg kan t. ex. förändras utan att synligheten nedsättes. Andra aspekter, vilka för den enskilde brukaren kan ha betydelse, eller om vilka stadgas i andra föreskrifter, innefattas inte i godkännanden enligt denna kungörelse. Det bör även påpekas att det inte är säkert att de inom respektive materielgrupp upptagna skrivmaterielen är lämpade för alla typer av maskiner, stämplar m. m. som kan förekomma. Vid inköp bör därför upplysning om vilken materiel som är lämplig i föreliggande fall, inhämtas från apparat- eller skrivmaterielleverantör. Om det i förteckningen anges två färger, t. ex. svart/rött, för ett färgband, omfattar godkännandet såväl den svarta som den röda delen. Nötningsbeständigheten är som regel ej helt tillfredsställande för skrift framställd med karbonpapper och korrigeringsbara färgband. För skrift framställd med korrigeringsbart färgband krävs dessutom en viss förvaringstid innan full vidhäftning uppnås. Arkivhandlingar skall inte förvaras i sådana plastfickor, som kan förorsaka skador på skriften. Speciellt plastfickor tillverkade av mjukgjord PVC har visat sig vara olämpliga. Särskilt känsliga för påverkan är elektrostatiskt framställda kopior. Med ansvarig firma avses, i förteckningen nedan, den firma vilken är ansvarig för att respektive skrivmateriel ej saluförs i strid mot skrivmaterielkungörelsens ansvarsbestämmelser eller mot Statens provningsanstalts anvisningar och bestämmelser. Firman är bland annat ansvarig för att saluförd materiel överensstämmer i sammansättning och egenskaper med den materiel som ursprungligen undersökts och godkänts av provningsanstalten. Under året kan ytterligare materiel och metoder komma att godkännas. Den ansvariga firman erhåller då ett av Statens provningsanstalt separat utfärdat godkännande, av vilket registreringsmärkning och övriga villkor för godkännandet framgår. /r3/ Rader- och korrigeringsmedel För närvarande får endast radermedel av mekanisk typ användas. Med hjälp av dessa avlägsnas den befintliga skriften fysiskt från underlaget, utan att några nämnvärda rester av radermedlet blir kvar. Till denna grupp hör bl. a. gummikautschuk, raderknivar och den till vissa färgband hörande "lift-off-tejpen". Tejpen fungerar så, att skrift framställd med färgbanden rycks bort från underlaget. Kemiska radermedel, t. ex. radervätskor, och färggivande korrigeringsmedel, t. ex. korrekturlack och vita korrigeringsfärgband får inte användas. /r3/ Icke godkänd skrivmateriel Riksarkivet äger rätt att medge att även icke godkänd skrivmateriel får användas för framställning av sådana handlingar som anges i 8 § i skrivmaterielkungörelsen (1964:504). Dispens kan lämnas efter ansökan och prövning i varje enskilt fall. Förutsättning för medgivande är, att sådana åtgärder vidtages, att handlingarnas innehåll kan bevaras för framtiden. Sådana enskilda medgivanden kan ges för mikrofilm och magnetband samt, för framställning av kartor och ritningar, ritfilm och fotografisk film. Beträffande mikrofilm finns vissa villkor angivna i riksarkivets cirkulär angående framställning och handhavande av mikrofilm för arkivändamål (Statens kulturråds författningssamling KRFS 1982:1). Beträffande ritfilm och fotografisk film finns villkor angivna i riksarkivets föreskrifter och allmänna råd angående framställning och hantering av kartor och ritningar som skall bevaras (Riksarkivets författningssamling RA-FS 1986:3). För magnetband finns villkor angivna i riksarkivets föreskrifter om avlämning av magnetband för ADB (RA-FS 1987:1), samt i riksarkivets cirkulär (1968:473, ändr. och omtr. 1979:679) om tillämpningen av allmänna arkivstadgan. Förteckning över materiel lämpade för ovanstående ändamål kan erhållas från Statens provningsanstalt. Beteckning Ansvarig firma Registreringsmärke Kulpennor (arkivpapper 80, 100 och 112) A3 plastpatron standard M, blå Dorab Försäljnings AB Svenskt arkiv SP-SFB701 Bankeryd A3 plastpatron standard M, Dorab Försäljnings AB Svenskt arkiv SP-SFB702 svart Bankeryd Assistent arkiv skrivsp. 0.8 mm Ed. Rindelaub AB Svenskt arkiv SP-SBJ111 bläckpasta 1769AP, blå Hägersten Austenit Refill fine bläckpasta Ballograf Bic AB Svenskt arkiv SP-SBF234 81100 blå Göteborg Austenit Refill fine bläckpasta Ballobraf Bic AB Svenskt arkiv SP-SBF230 8300, svart Göteborg Austenit Refill medium Ballograf Bic AB Svenskt arkiv SP-SBF232 bläckpasta 81100, blå Göteborg Austenit Refill medium Ballograf Bic AB Svenskt arkiv SP-SBF229 bläckpasta 8300, svart Göteborg Austenit Refill medium Ballograf Bic AB SVenskt arkiv SP-SBF231 Rosendahls bläckpasta 81000, Göteborg blå Bic Clic medium, blå Ballograf Bic AB Svenskt arkiv SP-SBF227 Göteborg Bic Crystal medium bläckpasta Ballograf Bic AB Svenskt arkiv SP-SBF202 Biro 180, blå Göteborg Classic Arkiv, blå J F Björsell, AB Svenskt arkiv SP-SBR601 Borås Inoxkrom jumbopatron metall Contorum Holding AB Svenskt arkiv SP-SBG304 fine,blå Malmö Inoxkrom jumbopatron plast Contorum Holding AB Svenskt arkiv SP-SBG303 medium, bl, Malmö Klio Eterna, blå Pentrade AB Svenskt arkiv SP-SBR801 Stockholm Schneider 75 insatspatron Pagema AB Svenskt arkiv SP-SBH901 medium, bl, Täby Schneider 75 insatspatron, svartPagema AB Svenskt arkiv SP-SBH903 Täby Schneider RO 50 insatspatron, Pagema AB Svenskt arkiv SP-SBH902 blå Täby SG-1 germanstar metallpatron M, Dorab Försäljnings AB Svenskt arkiv SP-SFB703 blå Bankeryd Zig Ball ceramic ball pigment Thure Bünger, AB Svenskt arkiv SP-SBF901 ink 03, bl, Alvesta Zig Ball ceramic ball pigment Thure Bünger, AB Svenskt arkiv SP-SBF903 ink 03, röd Alvesta Zig Ball ceramic ball pigment Thure Bünger, AB Svenskt arkiv SP-SBF902 ink 03, svart Alvesta Tusch (arkivpapper 80, 100 och 112) Higgins Black Magic 404-80, svart Curt Heimdal, AB Svenskt arkiv SP-SCM201 Danderyd Letratech, svart Esselte Letraset AB Svenskt arkiv SP-SCC302 Bromma Mecanorma EC40, svart Mecanorma Svenska AB Svenskt arkiv SP-SCR401 Stockholm Mecanorma EF50, svart Mecanorma Svenska AB Svenskt arkiv SP-SCR402 Stockholm Pelikan tusch 518, svart Pelikan Svenska AB Svenskt arkiv SP-SCA401 Filipstad Rotring Fl-tusch, svart Chr Olsen, AB Svenskt arkiv SP-SCJ203 Handen Rotring MPP-F tusch, svart Chr Olsen, AB Svenskt arkiv SP-SCJ208 (plotter pen) Handen Rotring MPP-P tusch, svart Chr Olsen, AB Svenskt arkiv SP-SCJ207 (plotter pen) Hanswn Rotring rapidograph F tusch Chr Olsen, AB Svenskt arkiv SP-SCJ206 kapillärpatron, svart Handen Rotring rapidograph tusch Chr Olsen, AB Svenskt arkiv SP-SCJ204 kapillärpatron, svart Handen Rotring tusch F, svart Chr Olsen, AB Svenskt arkiv SP-SCJ205 Handen Staedtler marsmagno tusch art Staedtler Svenska AB Svenskt arkiv SP-SCJ316 nr 710, svart Täby Färgband (arkivpapper 80, 100 och 112) Brother correctable film ribbon Brother International Svenskt arkiv SP-SFR701 7020, svart Sweden AB, Göteborg Brother nylon ribbon 8020, svart Brother International Svenskt arkiv SP-SFR703 Sweden AB Göteborg Brother one-time film ribbon Brother International Svenskt arkiv SP-SFR702 7022, svart Sweden AB, Göteborg Canon corr film ribbon cassette Canon Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFJ504 set AP01 151101, svart Skärholmen Canon correct film ribbon Canon Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFJ501 AP-RB11, art nr 91790 Skärholmen Canon correctable film ribbon Canon Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFJ508 AP-RB21, art. nr. 917590 Skärholmen Canon correctable film ribbon Canon Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFJ509 AP-RB21, art.nr.917590 Skärholmen Canon multistrike film ribbon Canon Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFJ502 AP 12, art-nr.860730 Skärholmen Carbon C SE-510/520, 667.44332, Alcatel AB Svenskt arkiv SP-SFO610 korr bart, svart Bromma Citizen Swift 24 ribbon art nr Esselte System AB Svenskt arkiv SP-SFC308 47887500, svart Solna Dataproducts färgband till IBM- SMD Trading AB Svenskt arkiv SP-SHO404 skrivare 1403/3203 Värnamo Diablo Hytype II, black, nylon SMD Trading AB Svenskt arkiv SP-SHO405 Värnamo Digital Färgband för LA100/LA210, Digital Equipment AB Svenskt arkiv SP-SFR302 svart Sundbyberg Digital färgband för LA50, svart Digital Equipment AB Svenskt arkiv SP-SFR301 Sundbyberg Ericsson/Facit ribbon cassette Facit AB Svenskt arkiv 14881580-00/6E12 Sundbyberg SP-SFE921 Facit färgband B1100, art. nr. Facit AB Svenskt arkiv SP-SFE923 9288.1306, svart Sundbyberg Facit färgband B1150, art. nr. Facit AB Svenskt arkiv SP-SFE924 9288-1311, svart Sundbyberg Facit färgband B3100, art. nr. Facit AB Svenskt arkiv SP-SFE925 KDY 928 8130/501, svart Sundbyberg Facit färgband B3150/3350, art Facit AB Svenskt arkiv SP-SFE926 nr KDY 928 8130/201, svart Sundbyberg Facit färgband B3450, art. nr. Facit AB Svenskt arkiv SP-SFE927 9288-1309, svart Sundbyberg Facit färgband för Facit Facit AB Svenskt arkiv SP-SFE922 4509/10/11/13, 55368001-00 svart Sundbyberg Facit färgband för Facit Facit AB Svenskt arkiv SP-SFE929 4512/4514 55368504-00/1, svart Sundbyberg Facit färgband för Facit Facit AB Svenskt arkiv SP-SFE928 4570/71 92834522-01, svart Sundbyberg Facit för matrisskriv 4540, Facit AB Svenskt arkiv SP-SFE914 4542, 15068060-20, röd-svart Sundbyberg Facit för matrisskrivare 4540, Facit AB Svenskt arkiv SP-SFE915 15068060-10, svart Sundbyberg Facit korr bart filmkarbonband, Facit AB Svenskt arkiv SP-SFK801 art nr 1158 07 45-32 Sundbyberg Facit ribbon cassette 1483 Facit AB Svenskt arkiv SP-SFE919 1790-00/2, svart Sundbyberg Facit ribbon cassette 1488 Facit AB Svenskt arkiv SP-SFE918 1500-00/4, svart Sundbyberg Facit ribbon cassette 1488 Facit AB Svenskt arkiv SP-SFE930 1500-00/4, svart Sundbyberg Facit/Ericsson ribbon cassette Facit AB Svenskt arkiv SP-SFE920 14881570-00/7 E11 Sundbyberg Fujitsu D30L-9001-0259 Fujitsu Nordic AB Svenskt arkiv SP-SFQ203 (utbytesband, svart) Solna Fujitsu film ribbon cassette Fujitsu Nordic AB Svenskt arkiv SP-SFQ202 D30L-9001-0579, svart Solna Fujitsu ribbon cassette D30L- Fujitsu Nordic AB Svenskt arkiv SP-SFQ203 9001-0269, svart Solna Fujitsu ribbon cassette D30L- Nokia Data System Oy Svenskt arkiv SP-SFQ403 9001-0269, svart Helsingfors Fujitsu ribbon cassette D30L- Nokia Data System Oy Svenskt arkiv SP-SFQ402 9001-0579, svart Helsingfors Fujitsu ribbon cassette D30L- Nokia Data System Oy Svenskt arkiv SP-SFQ401 9001-0601, svart Helsingfors Fujitsu ribbon cassette D30L- Fujitsu Nordic AB Svenskt arkiv SP-SFQ204 9001-0939, svart Solna Fujitsu ribbon cassette, D301- Amitron Datorer AB Svenskt arkiv SP-SFR101 9001-0269, nylon, svart Timrå Fujitsu ribbon, type D30L-9001- Fujitsu Nordic Svenskt arkiv SP-SFQ201 0601 Solna Färgband art nr 72573, svart Carbotex Schreibmedien Svenskt arkiv SP-SFS101 GmbH, Norrköping Färgbandskassett 2101159 nylon Esselte System AB Svenskt arkiv SP-SFC309 art nr 47874500, svart Solna Färgbandskassett grupp 205, svart Carbotex Schreibmedien Svenskt arkiv SP-SFS102 GmbH, Norrköping Färgbandskassett grupp 640, svart Carbotex Schreibmedien Svenskt arkiv SP-SFS103 GmbH, Norrköping IBM 190 correctable ribbon IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA836 cassette 1361190, svart Stockholm IBM 4201 Proprinter ribbon, IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA840 6328829, svart Stockholm IBM 4202 Proprinter XL ribbon IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA841 1040150, svart Stockholm IBM 4207 Proprinter X24 ribbon IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA838 1040475, svart Stockholm IBM 4208 Proprinter XL 24 ribbon IBM Svenska AB Svenskr arkiv SP-SFA839 1040414, svart Stockholm IBM 5204 Film Ribbon 1319300, IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA846 Stockholm IBM correctable film ribbon IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA822 1299300, svart Stockholm IBM correctable film ribbon IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA825 1299303, brunt Stockholm IBM correctable film ribbon IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA828 1299508, svart Stockholm IBM correctable film ribbon IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA815 black 1299095 Stockholm IBM Easystrike high yield IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA842 correct ribbon 1299845, svart Stockholm IBM Easystrike Multipur. ribbon IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA945 cassette 1337764, svart Stockholm IBM Easystrike write correctable IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA843 ribbon 1380999, svart Stockholm IBM Fabric ribbon 1361194, svart IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA844 Stockholm IBM filmkarbonband 1299933, svart IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA837 Stockholm IBM Quiet non-correcting ribbon IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA835 1299790, svart Stockholm IBM ribbon 1299756, svart IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA833 Stockholm IBM ribbon 1299757, svart IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA834 Stockholm IBM T3 band 1299320, svart IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA826 Stockholm IBM T3 band 1299463, svart IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA827 Stockholm Kores färgband i nylon , Twin Kores Nordic AB Svenskt arkiv SP-SFB306 -spool, svart Norrköping Kores korrbara färgband No 241 Kores Nordic Ab Svenskt arkiv SP-SFB316 för Adler SE1010, svart Norrköping Kores korrbara färgband No 254 Kores Nordic AB Svenskt arkiv SP-SFB315 för Facit 8000, svart Norrköping Kores plastband 60mm, svart Kores Nordic AB Svenskt arkiv SP-SFB311 Norrköping Kores plastband 83 korrigerings-Kores Nordic AB Svenskt arkiv SP-SFB313 bart, svart Norrköping Kores plastband 89 korrigerings-Kores Nordic AB Svenskt arkiv SP-SFB319 bart, svart Norrköping Kores plastband 93 korrige- Kores Nordic AB Svenskt arkiv SP-SFB318 ringsbart, svart Norrköping Korrigeringsbart färgband CT-14 Esselte System AB Svenskt arkiv SP-SFC307 HX för Scribona, 31607 Solna NEC 808-867243-001A, svart NEC Scandinavia AB Svenskt arkiv SP-SFR902 Bromma NEC 808-867928-301A, svart NEC Scandinavia AB Svenskt arkiv SP-SFR901 Bromma OKI Cartridge ribbon ML 182, Technitron Sweden AB Svenskt arkiv SP-SFR201 192, 193, svart Spånga OKI Cartridge ribbon ML 292, Technitron Sweden AB Svenskt arkiv SP-SFR202 svart Spånga OKI Cartridge ribbon ML 293/294, Technitron Sweden AB Svenskt arkiv SP-SFR203 svart Spånga OKI Cartridge ribbon ML 390/391, Technitron Sweden AB Svenskt arkiv SP-SFR205 svart Spånga OKI Cartridge ribbon ML 393, svart Technitron Sweden AB Svenskt arkiv SP-SFR204 Spånga Panasonic KX-P110i, svart Panasonic Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFH801 Stockholm Panasonic KX-P115, svart Panasonic Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFH803 Stockholm Panasonic KX-P140, svart Panasonic Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFH802 Stockholm Panasonic KX-P145, svart Panasonic Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFH804 Stockholm Pelikan multistrike Gr 187 M, Pelikan Svenska AB Svenskt arkiv SP-SHA402 svart Filipstad Pelikan nylonfärgband Gr 187, Pelikan Svenska AB Svenskt arkiv SP-SHA401 svart Filipstad Pelikan plastfärgband corri- Pelikan Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFB505 geringsbart, svart Filipstad Pelikan plastic carbon Gr187P, Pelikan Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFB502 svart Filipstad Philips ribbon cartridge GP Philips Tele & Data Svenskt arkiv SP-SFC602 S/RC 31, svart System AB Stockholm Philips ribbon twinspool PTS Philips Tele & Data Svenskt arkiv SP-SFB317 3100/6000, 509.30, svart System AB Stockholm Plastband Sp.79, svart Kores Nordic AB Svenskt arkiv SP-SFB317 Norrköping Primus färgband, svart record, Karlstads Färgbands- Svenskt arkiv SP-SFA103 medium bomull fabrik AB Karlstad Primus färgband, svart record, Karlstads Färgbands- Svenskt arkiv SP-SFA105 medium nylon fabrik, AB Karlstad Primus färgband, svart record, Karlstads Färgbands- Svenskt arkiv SP-SFA104 medium, siden fabrik, AB, Karlstad Primus plastfärgband lift-off, Karlstads Färgbands- Svenskt arkiv SP-SFA107 korrigeringsbart fabrik, AB, Karlstad Primus plastfärgband, svart Karlstads Färgbands- Svenskt arkiv SP-SFA106 fabrik, AB Karlstad Qume Multistrike II art nr Esselte Datasystem Svenskt arkiv SP-SFC304 83990-01, svart Solna Qume multistrike IV 83100-01 U, Esselte Datasystem Svenskt arkiv SP-SFC305 svart Solna TA Carbon C art nr 696.44332, Alcatel AB Svenskt arkiv SP-SFO609 svart Bromma ThS Special nylon med OCR Th Strålfors AB Svenskt arkiv SP-SHE511 infärgn, art nr 320761 Ljunby ThS Standard nylon dual med OCR Th Strålfors AB Svenskt arkiv SP-SHE510 infärgn, art nr 320763 Ljungby ThS Standard nylon med svart Th Strålfors Svenskt arkiv SPSHE509 infärgning, art nr 320764 Ljungby Toshiba R-02, svart Esselte Datasoft Svenskt arkiv SP-SHM103 Solna Toshiba RC-10 (4-färg), svart Esselte Datasoft Svenskt arkiv SP-SHM101 Solna Toshiba RC-11, svart Esselte Datasoft Svenskt arkiv SP-SHM102 Solna Triumph-Adler carbon-c art nr Alcatel AB Svenskt arkiv SP-SFO606 627.44332, svart Bromma Triumph-Adler carbon-c korr art Alcatel AB Svenskt arkiv SP-SFO605 nr 602.44332, svart Bromma Viktor ribbon cartridge film Fujitsu Nordic AB Svenskt arkiv SP-SFQ202 D30L-9001-0966, svart Solna Wang 725-1234, svart Wang Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFK907 Solna Xerox Multistrike ribbon 8R2337, Rank Xerox AB Svenskt arkiv SP-SFD720 svart Stockholm Xerox Multistrike ribbon 8R458, Rank Xerox AB Svenskt arkiv SP-SFD708 svart Stockholm Xerox nylonfärgband 3R96658, Rank Xerox AB Svenskt arkiv SP-SFD723 svart Stockholm Xerox Piano multistrike ribbon Rank Xerox AB Svenskt arkiv SP-SFD724 8R 10320, svart Stockholm Xerox Singlestrike ribbon Rank Xerox AB Svenskt arkiv SP-SFD719 3R96656, korr bart, svart Stockholm Xerox Singlestrike ribbon 8R2335 Rank Xerox AB Svenskt arkiv SP-SFD722 korrigeringsbart, svart Stockholm Xerox Singlestrike ribbon 8R2990, Rank Xerox AB Svenskt arkiv SP-SFD721 svart Stockholm Xerox Singlestrike ribbon 8R453 Rank Xerox AB Svenskt arkiv SP-SFD718 korrigeringsbart, svart Stockholm Xerox Singlestrike ribbon 8R454, Rank Xerox AB Svenskt arkiv SP-SFD707 svart Stockholm Zenith Correctable film ribbon Rahmqvist Delectum AB Svenskt arkiv SP-SFA607 black för IBM 82C Lidingö Zenith nylonfärgband svart-rött Rahmqvist Delectum AB Svenskt arkiv SP-SFA605 Lidingö Stämpelfärg (arkivpapper 80, 100 och 112) Dater, Perma stamp, svart Stämplar & Gravyrer i Svenskt arkiv SP-SSM503 Borås AB Borås Fröbergs självfärgande svarta John Fröberg, AB Svenskt arkiv SP-SSS301 stämpel art nr 002000 Finspång Gummistämpelfärg K119, svart Borås Stämpelfabrik AB Svenskt arkiv SP-SSE204 Borås Klimax stämpelfärg för metall- Borås Stämpel- Svenskt arkiv SP-SSE209 stämplar, kval MF, svart fabrik AB Borås Klimax stämpelfärg för metall- Borås Stämpelfabrik Svenskt arkiv SP-SSE208 stämplar, kval MK, svart AB, Borås NCR-färg 400/41, svart Borås Stämpelfabrik AB Svenskt arkiv SP-SSE210 Borås Perma Stamp SP, handstämpel Stämplar & Gravyrer i Svenskt arkiv SP-SSM504 svart infärgning Borås, AB, Borås Shachihata Artline Stamp Pad Ljungdahls Officina AB Svenskt arkiv SP-SSM401 Ink & Stamp-Pad, svart Solna Karbonpapper (arkivpapper 80 och 100) Barock solvent carbon Dorab, Doverby & Svenskt arkiv SP-SKC701 Rosenberg AB Bankeryd Esselte Filmkarbon, 80 gauge, Esselte Dymo Svenskt arkiv SP-SKC302 svart Solna Optimark CFB white, svart Par-Gruppen Svenskt arkiv SP-SKS201 Gamleby Pelikan interplastic 1022 G Pelikan Svenska AB Svenskt arkiv SP-SKB502 Filipstad Rosencos karbonpapper 5800, Rosenco AB Svenskt arkiv SP-SKA701 svart Kristianstad Zenith filmcarbon 100 gauge Rahmqvist Delectum AB Svenskt arkiv SP-SKA604 Lidingö Zenith filmcarbon 50 gauge Rahmqvist Delectum AB Svenskt arkiv SP-SKA603 Lidingö Dupliceringsfärg (arkivpapper 100 för duplicering) Gestetner 621 svart (6026 B) Gestetner AB Svenskt arkiv SP-SDD407 Pelikan otina rapid, svart Pelikan Svenska AB Svenskt arkiv SP-SDB502 Filipstad Van Son Ink, Electrostatic Melkron International Svenskt arkiv SP-SDF701 Black VS 127 Sweden AB, Stockholm Tryckfärg (arkivpapper 80, 100 och 112) Multilith CS Ink, CS-174-C, A M International AB Svenskt arkiv SP-SDO702 svart Enskede Arkivpapper Skrivpapper Svenskt arkiv 112 AB Tumba Bruk, Tumba Svenskt arkiv 112 Tumba Svenskt arkiv 100 AB Tumba Bruk, Tumba Svenskt arkiv 100 Tumba Svenskt arkiv 80 AB Tumba Bruk, Tumba Svenskt arkiv 80 Tumba Svenskt arkiv 100 för duplice- AB Tumba Bruk, Tumba Svenskt arkiv 100 Tumba ring Registreringsmärket är utfört med vattenmärkning. Kopiatorer, laserskrivare m. m. Godkännandet av nedanstående utrustningar förutsätter att skriftframställning sker på samma sätt som vid undersökning för typgodkännande. Avgörande för kvaliteten hos den framställda skriften är t. ex. utrustningens valstryck och fixeringstemperatur. Innehavare av typgodkännande skall ge särskilda anvisningar för framställning av arkivhandlingar. Efter det att framställda handlingar fått svalna, skall dessa vara helt torra, ej smeta och skriften skall ha god vidhäftning till papperet. Vissa utrustningar fordrar omställning vid byte till annan papperstyp. Olika glättning, vithet och tjocklek hos papperet kan därvid ha betydelse. Handlingar, framställda i vissa utrustningar, kan på ytan ha en beläggning som medför att skrift med annat godkänt skrivmedel, får otillfredsställande vidhäftning till papperet. I nedanstående förteckning anges godkännandets omfattning för respektive utrustning och pappersformat. 80, 100 och 112 syftar på godkända papper svenskt arkiv. E anger att utrustningen är godkänd för enbart enkelsidig skriftframställning och D att den är godkänd för skriftframställning på båda sidor av papperet. Under "beteckning" anger den första raden utrustningens beteckning och den andra raden till utrustningen hörande färgpulver eller dylikt. Beteckning Ansvarig firma Pappers- Godkännandets format omfattning Kopiatorer Agfa X 25-1 Agfa Gevaert AB A4 80D CB 757 Spånga A3 80E Agfa X 25-3 Agfa Gevaert AB A4 80D CB 757 Spånga A3 80E Agfa X 25-5 Agfa Gevaert AB A4 80D CB 757 Spånga A3 80E Agfa X-15 Agfa Gevaert AB A4 80E CB 754 Spånga Agfa X-18 Agfa Gevaert AB A4 80D 100 D CB 756 Spånga Agfa X-35 Agfa Gevaert AB A4 80D 100 D CB 755 Spånga Agfa X-88 Agfa Gevaert AB A4 80D CB 743 Spånga A3 80D Agfa X45 Agfa Gevaert AB A4 80E CB 758 Kista A3 80E Agfa X55-3 Agfa Gevaert AB A4 80D 100D CB 752 Spånga Canon FC-3 Canon Svenska AB A4 80E 100E FC Cartridge II Skärholmen black Canon FC-5 Canon Svenska AB A4 80E 100E FC Cartridge II Skärholmen black Canon NP 2015 Canon Svenska AB A4 80E 100E NP 2000 black Skärholmen Canon NP 4035 Canon Svenska AB A4 80D 100D NP 4000 black Skärholmen A3 80D 100D Canon NP 4540 Canon Svenska AB A4 80D 100D NP 4000 black Skärholmen A3 80D 100E Canon NP 8570 Canon Svenska AB A4 80E 100E NP 7000 black Skärholmen Canon NP-1010 Canon Svenska AB A4 80E 100E Toner black Skärholmen art.nr 815205 Canon NP-1015 Canon Svenska AB A4 80E 100E Toner black Skärholmen A3 80E 100E art.nr 815205 Canon NP-1215 Canon Svenska AB A4 80E 100E Toner black Skärholmen A3 80E 100E art.nr 815205 Canon NP-1318 Canon Svenska AB A4 80E 100E Toner black Skärholmen A3 80E 100E art.nr 815205 Canon NP-1812 Canon Svenska AB A4 80E 100E Toner black Skärholmen art.nr 812105 Canon NP-3325 Canon Svenska AB A4 80E 100E Toner black Skärholmen A3 80E art.nr 833105 Canon NP-3825 Canon Svenska AB A4 80D 100D Toner black Skärholmen A3 80E art.nr 833105 Canon NP-4335 Canon Svenska AB A4 80D 100D Toner black Skärholmen A3 80E art.nr 848105 Canon NP-4835 Canon Svenska AB A4 80D 100D Toner black Skärholmen A3 80E art.nr 848105 Canon NP-6650 Canon Svenska AB A4 80D 100D Toner black Skärholmen A3 80E 100E art.nr 666105 Canon NP-8580 Canon Svenska AB A4 80D 100D Toner black Skärholmen A3 80E art.nr 666105 Canon NP-A2Z II Canon Svenska AB A3 80E Toner black Skärholmen A2 80E art.nr 842105 Canon PC 20 Canon Svenska AB A4 80D 100D PC Cartridge II Skärholmen black, F41- 2602-000 Esselte HS 70 Esselte System AB A4 80E 100E Toner svart Solna Esselte HS 70 Esselte S 5 Esselte System AB A4 80D 100E Tonerkit svart solna Esselte S 5 Gestetner 2201 Gestetner AB A4 80E CMT 22 Stockholm Gestetner AB Gestetner 2222 Z Gestetner AB A4 80D 100E CMT 19 Stockholm A3 Gestetner 2322 Z Gestetner AB A4 80D 100E CMT 19 Stockholm A3 Gestetner 2355 Gestetner AB A4 80E 100E ZDF CMT 24 Stockholm A3 80E Harris/3M 6130 3 M A4 80E Harris/3M 701 Kista A3 80E Harris/3M 6215 3 M A4 80E 100E Harris/3M 78- Kista 6969-6632-0 Kodak Ektaprint Kodak AB A4 80D 100D 235 Järfälla Ektaprint K toner Kodak Ektaprint Kodak AB A4 80D 100D 300 Järfälla Kodak Ektaprint L toner Konica 115Z Facit Svenska AB A4 80D 100D Konica black Sundbyberg A3 80D 100E Copy kit 112Z, 115 Konica U-Bix Facit Svenska AB A4 80D 100D 250Z Sundbyberg A3 80E 100E Konica black 1017,170,2025, 250,1790,2590 Konica U-Bix Facit Svenska AB A4 80D 100E 760ZA Sundbyberg A3 80E Konica black 5070,700 Konica U-BIX- Facit Svenska AB A4 80D Copier Sundbyberg A3 80E 01311BW2, blå Konica U-BIX- Facit Svenska AB A4 80D Copier Sundbyberg A3 80E 02164RW2, röd Konica U-BIX- Facit Svenska AB A4 80D 100D Copier Sundbyberg A3 80D 100D 04094KW2, svart Lanier 6020 Lanier Svenska AB A4 80E Lanier Toner Kista A3 80E för 6020 Lanier 6110 Lanier Svenska AB A4 80E Lanier Toner Kista för 6110 Lanier 6213 Lanier Svenska AB A4 80E Lanier toner Kista för 6113/6213 art nr 78-6969- 6716-1 Lanier 6230 Lanier Svenska AB A4 80E Lanier Toner Kista för 6230 Lanier 6242 Lanier Svenska AB A4 80D Lanier toner Kista för 6242 art nr 78-6969-6721-1 Lanier 6315 Lanier Svenska AB A4 80E Lanier Toner Kista A3 80E för 6315 Lanier 6360 Lanier Svenska AB A4 80E Lanier toner Kista för 6360 art nr 00-0117-0152-1 Minolta EP 3150 AlcatelAB A4 80D 100E Minolta MT2- Solna Toner Minolta EP Alcatel AB A4 80D 100D 4230 Solna A3 80E 100E Minolta MT2-Toner Minolta EP Alcatel AB A4 80D 100E 4300 Solna A3 80E 100E Minolta MT2-Toner Minolta EP Alcatel AB A4 80D 100D 5400 Solna A3 80E Minolta MT2-Toner Minolta EP-410 Z Roneo Alcatel AB A4 80E 100E Minolta MT toner Bromma II EP 410 Z Minolta EP-470 Roneo Alcatel AB A4 80E 100E Z Bromma Minolta MT toner II EP 470 Z Minolta EP- Roneo Alcatel AB A4 80D 100D 490 Z Bromma Minolta MT toner EP 470 Z-EP 490 Z Minolta EP-50 Roneo Alcatel AB A4 80E 100E Minolta EP 50 Bromma Mita DC-1001 C.Aagaard AB A4 80D 100D DC-1001 Stockholm Mita DC-114 C. Aagaard AB A4 80E 100E DC-114 Stockholm Mita DC-1205 C. Aagaard AB A4 80E 100E DC-1205 37041010 Stockholm Mita DC-152 Z C. Aagaard AB A4 80D 100E DC-152Z Stockholm A3 80E Mita DC-1655 C. Aagaard AB A4 80D 100E DC-152Z/1785/ Stockholm A3 80E 1655 37002812 Mita DC-1785 C. Aagaard AB A4 80D 100D DC-152Z/1785 Stockholm A3 80E /1655 37002812 Mita DC-2055 C.Aagaard AB A4 80E 100E DC-2055 Stockholm 37037010 Mita DC-2105 C. Aagaard AB A4 80E 100E DC-211/213RE/ Stockholm 313Z/313ZD/2105 37002112 Mita DC-2254 C. Aagaard AB A4 80D 100D Mita DC-2055 Stockholm A3 80E 37037010 Mita DC-2255 C. Aagaard AB A4 80D 100D Mita DC-2055 Stockholm A3 80E 37037010 Mita DC-2285 C. Aagard AB A4 80D 100D Mita DC-2055 Stockholm A3 80E 37037010 Mita DC-2555 C. Aagaard AB A4 80E 100E DC-2555/2585 Stockholm 37040010 Mita DC-2585 C. Aagaard AB A4 80E DC-2555/2585 Stockholm 37040010 Mita DC-313ZD C. Aagaard AB A4 80E Mita DC-313Z Stockholm A3 80E Mita DC-4055 C. Aagaard AB A4 80E DC-4055/4085 Stockholm 37033010 Mita DC-4085 C. Aagaard AB A4 80E DC-4055/4085 Stockholm 37033010 Mita DC-5055 C. Aagaard AB A4 80E 100E DC-5055 37036010 Stockholm A3 80E 100E Mita DC-513Z C. Aagaard AB A4 80E 100E DC-513Z Stockholm A3 80E 100E Mita DC-5555 C. Aagaard AB A4 80E 100E Mita DC-5585 Stockholm A3 80E 37042010 Mita DC-5585 C. Aagaard AB A4 80E 100E Mita DC-5585 Stockholm A3 80E 37042010 Mita DC-A0 C. Aagaard AB A3 80E 100E Mita DC-A0 Stockholm A2 80E 37045010 Mita DC-A2RE C. Aagaard AB A4 80D 100D Mita DC-191 Stockholm A3 80D 100D /181R/A2 A2 80D 100E Mita DC-A2ZII C. Aagaard AB A3 80E Mita DC-A2RE Stockholm A2 80E /A2Z/1824Z 37002712 Océ 1750 Océ Svenska AB A4 80D 100D 112D Océ 1850 Spånga Océ 1850 Océ Svenska AB A4 80D 100D 112D Spånga PanasonicFP-1307 Panasonic Svenska AB A4 80E 100E FQT50K Stockholm A3 80E Panasonic FP-1530 Panasonic Svenska AB A4 80D FQ-T50K Stockholm A3 80E Panasonic FP-2230 Panasonic Svenska AB A4 80E 100E FQT35P Stockholm A3 80E 100E Panasonic FP-3007 Panasonic Svenska AB A4 FQ-T30H Stockholm A3 80D 80E Panasonic FP-3030 Panasonic Svenska AB A4 80D FQ-T30H Stockholm A3 80E Panasonic FP-3037 Panasonic Svenska AB A4 80D FQ-T30H Stockholm A3 80E Panasonic FP-3040 Panasonic Svenska AB A4 80D FQ-T30H Stockholm Panasonic FP-4630 Panasonic Svenska AB A4 80D 100D FQ-T30H Stockholm A3 80D 100D Panasonic FP-4650 Panasonic Svenska AB A4 80E FQ-T30H Stockholm Panasonic FP-5060 Panasonic Svenska AB A4 80D FQ-T30H Stockholm A3 80D Panasonic FP-820 Panasonic Svenska AB A4 80E 100E FQU160 Ricoh FT 2070 Carl Lamm, AB A4 80D 100D Ricoh FT toner Sundbyberg A3 80D 100D type 2050 Ricoh FT 2260 Ideca AB A4 80D 100E Ricoh FT toner Bromma A3 80D 100E 2050 Ricoh FT 3320 Ideca AB A4 80D 100D Ricoh FT toner Bromma 3300 Ricoh FT 4460 AB Curt Enström A4 80D Ricoh FT toner Spånga A3 80D type 4460 svart Ricoh FT 4480 Ideca AB A4 80D 100E Ricoh FT toner Bromma A3 80D 100E 5010 Ricoh FT 4490 AB Curt Enström A4 80D Ricoh FT5010 Spånga A3 80D Ricoh FT 5520 AB Curt Enström A4 80E 100E Ricoh FT5010 Spånga A3 80E Ricoh FT 5550 AB Curt Enström A4 80E 100E Ricoh FT5000 Spånga A3 80E 100E Ricoh FT 5570 AB Curt Enström A4 80D 100E Ricoh FT5000 Spånga A3 80D 100E Ricoh FT 6620 Ideca AB A4 80D Ricoh FT toner Spånga A3 80D 5050, 5070, 6620 Ricoh FT 7060 Carl Lamm, AB A4 80D Ricoh FT toner Sundbyberg A3 80D type 7000 Ricoh FT 7770 AB Curt Enström A4 80D Ricoh FT toner Spånga A3 80E type 7700 svart Ricoh LR-1 AB Curt Enström A4 80D 100E 112E Ricoh copy Spånga patron svart Ricoh M 100 Ideco, AB A4 80D 100D Ricoh FT Bromma A3 80D 100D toner 2050 Sharp SF-7300 Sharp Electronics SF730T1 (Svenska) AB Skärholmen A4 80E Sharp SF-7750 Sharp Electronics A4 80E SF770T1 (Svenska) AB Sharp Electronics (Svenska) AB Skärholmen Sharp SF-8300 Sharp Electronics A4 80D 100D SF 830 ST 1 (Svenska) AB A3 80D 100D Skärholmen Sharp SF-8400 Sharp Electronics SF830T1 (Svenska) AB A4 80D 100E Skärholmen A3 80E Sharp SF-8800 Sharp Electronics A4 80D SF880T1 (Svenska) AB A3 80E Skärholmen Sharp SF-9750 Sharp Electronics A4 80D SF970T1 (Svenska) AB Skärholmen Toshiba BD 2810 Esselte System AB A4 80D 100D T120 Solna Toshiba BD 3810 Esselte System AB A4 80D 100D T 85P Solna Toshiba BD 3910 Esselte System AB A4 80D 100E T-85P Solna Toshiba BD 4810 Esselte System AB T 66P Solna A4 80D 100E Toshiba BD 4910 Esselte System AB A4 80D T 22OP Solna A3 80E Toshiba BD 5110 Esselte System AB A4 80D 100D T 80P Solna A3 80E 100E Toshiba BD 5120 Esselte System AB A4 80D T 80P Solna A3 80E Toshiba BD 5910 Esselte System A4 80D T-220P Solna A3 80E Toshiba BD 7610 Esselte System AB A4 80E 100E T 64P Solna A3 80E Toshiba BD 7720 Esselte System AB A4 80E 100E T 64P Solna A3 80E Toshiba BD 7910 Esselte System AB A4 80D T-220P Solna Toshiba BD 8510 Esselte System AB A4 80D 100D T 88P Solna A3 80E 100E Toshiba BD 9100 Esselte System AB A4 80D 100E T 68P Solna Toshiba BD 9110 Esselte System AB A4 80E 100E T 68P Solna Toshiba BD 9230 Esselte system AB A4 80D 100E T 68P Solna A3 80E U-Bix 150Z Wolger Import AB A4 80D 100D 68 22 01 B8 Bandhagen 3 A3 80D 100E U-Bix 170Z Wolber Import AB A4 80D 100D U-Bix 1017, Bandhagen 3 A3 80D 100D 170, 1790 U-Bix 181Z Wolber Import AB A4 80D 100E U-Bix 280 Bandhagen 3 A3 80D 100E U-Bix 220Z Wolber Import AB A4 80D 100D U-Bix 220 Bandhagen 3 A3 80D 100E U-Bix 225Z Wolber Import AB A4 80D 100D U-Bix 2022,225 Bandhagen 3 A3 80D 100D U-Bix 280Z Wolber Import AB A4 80D 100D U-Bix 280 Bandhagen 3 A3 80D 100D U-Bix 320Z Wolber Import AB A4 80D 100D U-Bix 320 Bandhagen 3 A3 80D 100D U-Bix 400Z Wolber Import AB A4 80E 100E U-Bix 400 Bandhagen 3 A3 80E 100E U-Bix 404 Wolber Import AB A4 80D U-Bix 6040, 404 Bandhagen 3 A3 80E U-Bix 420Z Wolber Import AB A4 80D 100D U-Bix 420 Bandhagen 3 A3 80E U-Bix 550Z Wolber Import AB A4 80E U-Bix 500Z Bandhagen 3 A3 80E U-Bix 700ZA Wolber Import AB A4 80E 100E U-Bix 5070,700 Bandhagen 3 A3 80E Xerox 1040 Rank Xerox AB A4 80E R 6R 90110 Stockholm Xerox 1050 Rank Xerox AB A4 80E 6R 90094 Stockholm Xerox 1065 Rank Xerox AB A4 80E 100E 6R 90097 Xerox 3080 Rank Xerox AB A3 80E 100E 112E 6R 90130 Stockholm A2 80E 100E 112E Xerox 5007 Rank Xerox AB A4 80E 100E 112E 6R 90157 Stockholm Xerox 5012 Rank Xerox AB A4 80E 100E 6R 90161 Stockholm Xerox 5014 Rank Xerox AB A4 80E 100E 6R 90161 Stockholm Xerox 5018 Rank Xerox AB A4 80E 100E 6R 90127 Stockholm A3 80E Xerox 5028 Rank Xerox AB A4 80E 100E 6R 90127 typ Stockholm A3 80E 5018/5028 Xerox 5034 Rank Xerox AB A4 80E 100E 6R 90127 Stockholm Xerox 5046 Rank Xerox AB A4 80D 100E 6R 90098 Stockholm Xerox 5065 Rank Xerox AB A4 80E 6R 90147 Xerox 5080 Rank Xerox AB A4 80E 100E 112E Toner 5080 Stockholm A3 80E 100E 112E A2 Xerox 5090 Rank Xerox AB A4 80E 100E 6R 90100 typ Stockholm A3 80E 5090 Laserskrivare Agfa P3400PS CB 759 Agfa-Gevaert AB A4 80E Spånga AP 9206 Toner kit Unisys AB A4 80E AP 9206 Solna AP 9230 Unisys AB A4 80E 100E 112E AP 9230 toner Solna code no 81-6007-884 AP 9415 Unisys AB A4 80E Tonet kit AP Solna 9415 Apple Laser Max Nivå AB A4 80E 100E writer II Hägersten Tonerkassett EP-S återupp- laddad enl. Max Nivå Refill Sys- tem m. Grap-hix Apple Laser Toner Service HB A4 80E 100E Writer II NT Norrköping SX Lasertone, tonerkassett Canon EP-S Apple Plus EP Max Nivå AB A4 80E 100E Tonerkassett Hägersten EP återupp- laddad enl. Max Nivå Refill System m. Texton Brother HL-8e Brother International A4 80E 100E EP-S Cartridge Sweden AB Västra Frölunda Brother HL-8PS Brother International A4 80E 100E EP-S Cartridge Sweden AB Västra Frölunda Canon LBP-4 Canon Svenska AB A4 80E 100E 112E EP-L Service- Skärholmen kassett svart art.nr. 199105 Canon LBP-8 II Canon Svenska AB A4 80E 100E EP-S Cartridge Skärholmen Canon LBP-8 IIR Canon Svenska AB A4 80D 100D EP-S Cartridge Skärholmen Data-General Data-General AB A4 80E 100E 4557/4558 Solna DG 10231 Digital LN 03 Digital Equipment AB A4 80D 100D LN 03 X-AC Sundbyberg Digital Equipment AB Sundbyberg A4 80D 100D Esselte Laser- Esselte System AB A4 80E 100E printer T6 Solna toner svart art. nr. 47886200 Esselte Laser- Esselte System AB A4 80D 100E printer T8 Solna Laserprinter toner-set JRP 00-00402 Facit Opus 2 Facit AB A4 80E 100E 11 37 99 34-00 Sundbyberg Facit P 6010 Facit AB A4 80E 100E Facit P 6010 Sundbyberg Facit P 6060 Facit AB A4 80E 100E Toner Kit for Sundbyberg Facit P6060 art.nr. 92881706 Facit P 7150 Facit AB A4 80D 100D Toner kit 80 P Sundbyberg 7000/10/80/7150, artnr 11379934-00 Fujitsu modell Fujitsu Nordic AB A4 80E 100E M 3706 ME Solna Process Cartridge D 860-1163-T 401 A Fujitsu modell Fujitsu Nordic AB A4 80E M 3727 ME Solna Toner Cartridge B 870-1670-T 005 A HP LaserJet II D Hewlett Pckard A4 80D 100D EP-S 92295A svart Sverige AB Kista HP LaserJet II P Hewlett Packard A4 80E 100E EP-L HP 92275A Sverige AB svart Kista HP LaserJet III Hewlett Packard A4 80E 100E EP-S 92295A Sverige AB svart Kista IBM 3816-01D IBM Svenska AB A4 80D 100E Specialtoner artStockholm nr 6190730 IBM 3816-01S IBM Svenska AB A4 80E 100E Specialtoner Stockholm art nr 6190730 IBM 3825 IBM Svenska AB A4 80E 100E Art nr 70X 7001 Stockholm IBM 4019 IBM Svenska AB A4 80E 100E Art nr 1380200 Stockholm IBM 4028 IBM Svenska AB A4 80E 100E Art nr 1380200 Stockholm Kyocera F-1000 Arctena AB A4 80E Kyocera toner Solna kit TK-4 Kyocera F-1010 Carl Lamm Dataprodukter A4 80E Kyocera toner sundbyberg kit TK-4 Kyocera F-1200 Arctena AB A4 80E Kyocera toner Solna kit TK-4 Kyocera F-2200S Arctena AB A4 80E 100E 112E TK-3 art. nr. Solna 61222 Kyocera F-800 Arctena AB A4 80E 100E 112E TK-6 art. nr. Solna 61226 Laser Jet serie Hewlett Packard A4 80E 100E II Sverige AB EP-S Cartridge Spånga Laser Writer Apple Computer AB A4 80E 100E Plus Solna EP-Cartridge M 0180 Laserline 6 Tacknitron Sweden AB A4 80R 100E Technitron LL 6 Stockholm LIS 24 Wang Svenska AB A4 80E 100E Dry Imager Solna 800-225-0234 LPS 8 Wan Svenska AB A4 80E 100E EP-Cartridge Solna 34-0002-702 Mannesmann Zetner Data AB A4 80E 100E Tally MT906 Sundbyberg FPMT 905/906 Memorex Telex Memorex Telex AB A4 80E 100E 1808 Bromma Tonerkit 3204-1127 Nokia Data PS Nokia Data Syste, Oy A4 80E 100E 810 Helsingfors EP-S Cartridge Cartouche R64-0002-700 Nokia LP 315 Nokia Data systems OY A4 80E 100E 112§ Laser Printer Helsingfors Nokia LP 315 Toner Kit Omnilaser 2015 Texas Instruments A4 80E 100E G 0012201 Stockholm Panasonic Panasonic Svenska AB A4 80D 100E KX-P4450 Stockholm KX-P450 Panasonic Panasonic Svenska AB A4 80D 100E KX-P4450i Stockholm KX-P450 Scribona Page Esselte System AB A4 80E Printer Solna F 301116 6904K2 Sperry M 37 Unisys AB A4 80E P/N 2838441-225 Solna Talaris 1590 Technitron AB A4 80E 100E Ricoh toner Spånga för laserstation LP 4150 Toshiba Page Esselte System AB A4 80D 100E Laser 12 modell Solna TN-7300 T-L200-C Toshiba Page- Esselte System AB A4 80E 100E Laser 6 Solna Toner svart art. nr. 47886200 Versatec 8836 Saven AB A4 80E Laserplotter Täby Dry Imager art. nr. 6R239 Xerox 2700 Rank Xerox AB A4 80E /8040 Stockholm 6R 90080 typ Z Xerox 3700 Rank Xerox AB A4 80E 6R 90123 Stockholm Xerox 4030 Rank Xerox AB A4 80E 6R314 Stockholm Xerox 4045 Rank Xerox AB A4 80E 6R 90124 Stockholm Xerox 4050 Rank Xerox AB A4 80D 100D 6R 303 Stockholm Xerox 5052 Rank Xerox AB A4 80D 100D Toner typ T Stockholm A3 80E 100E 6R90094 Xerox 9700 Rank Xerox AB A4 80E 100E modell V Stockholm 6R 90043 Xerox 9700/9790 Rank Xerox AB A4 80D 100D Gc 6R 90090 Stockholm Telefax Okifax OF-110 Esselte System A4 80E Toner Cartridge Solna for Okilaser 400/800 Okifax OF-110 OKI systems (Sweden)AB A4 80E 100E Toner for Spånga Okilaser 400/800 Panafax UF-750 Panasonic Svenska AB A4 80E 100E KX-P450 Stockholm Ricoh fax 1200L Curt Enström AB A4 80E 100E Ricoh Cartridge Spånga 1200L Ricoh fax 1000L Curt Enström AB A4 80E Ricoh fax toner Spånga Sharp FO-5200 Sharp Elektronics A4 80E JX-95TC Svenska AB Skärholmen Telefax 7000 STT AB A4 80E 100E UG-3201 Farsta STT AB Telefax 750 STT AB A4 80E 100E KX-P450 Farsta Övriga skrivare Agfa P400/ Agfa-Gevaert AB A4 80E P400PS Spånga CB 751 Bull MP 6090 DpcEye AB A4 80E Bull 790 Linköping Mercante Photon Technitron AB A4 80E 100E Imager 1 Spånga Tonerkit H649- 935028-234-9-03 NEC Silentwriter NEC Scandinavia AB A4 80E LC-890XL Bromma Toner Cartridge 31G5130 Okilaser 400 Technitron AB A4 80E 100E Toner for Spånga Okilaser 400/800 series Okilaser 800 Technitron AB A4 80E 100E Toner for Spånga Okilaser 400/800 series Qume Crystal Qume Scandinavia AB A4 80E 100E Print Series II Sollentuna CrystalPrint toner kit Silentwriter NEC Scandinavia AB A4 80E LC-890 XL Bromma Cartridge 31G5130