Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:914 · Visa register
Förordning (1991:914) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1991-06-13
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:1715
Upphävd: 1995-01-01
Avgifter vid införsel 1 § För att skydda priserna på jordbruksprodukter får Statens jordbruksverk föreskriva att införselavgift eller fettvaruavgift skall tas ut vid införsel av varor som anges i bilagan till lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m., utom såvitt avser varor hänförliga till tulltaxenr 31.01--31.05. Avgiften skall tas ut som fettvaruavgift för de varor som anges i bilaga 1 till denna förordning. Förordning (1992:1386). 2 § Jordbruksverket får föreskriva att införselavgift och fettvaruavgift på varor som förs in i landet skall betalas till verket i stället för att betalas i den ordning som gäller för tull. För uttag av avgifter i sådana fall finns bestämmelser i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. För varor som jordbruksverket importerar för beredskapslagring gäller att införselavgift skall betalas först när varorna säljs vidare. 3 § Varor som har förts från en ort inom landet till en frihamn skall, om de förs från frihamnen utan samband med utförsel, förtullas eller behandlas på det sätt som anges i 7 § första stycket 1 och 2 tullagen (1987:1065). Vid förtullningen skall införselavgift och fettvaruavgift tas ut. Införselavgift och fettvaruavgift skall dock inte betalas om varan förs in under sådana omständigheter som för en importlicenspliktig vara medför rätt till införsel utan licens enligt 6 § förordningen (1984:53) om import- och exportreglering. Förordning (1992:1044). 4 § När varor för vilka avgift skall tas ut vid införseln anmäls till förtullning, skall den tullskyldige eller, om varorna förs in för någon annans räkning, den som för in varorna 1. lämna uppgifter om varornas avsändnings- och ursprungsland samt kvantitet och värde, samt 2. förete handlingar för att styrka uppgifternas riktighet. Förordning (1991:1316). Avgifter vid tillverkning 5 § För att reglera priset på fettvaror får jordbruksverket föreskriva att tillverkare skall betala fettvaruavgift vid tillverkning av vegetabiliskt och animaliskt fett. Avgift får dock inte tas ut på smörfett. 6 § Jordbruksverket får föreskriva att tillverkare skall betala avgift för foder som framställs i samband med att olja utvinns ur vegetabiliska råvaror. Referenspriser 7 § Till grund för beräkningen av avgifterna enligt 1 och 5 §§ skall ligga nedan angivna referenspris. Vara Referenspris kr/100 kg Smör 2 256 Hårdost 3 274 Magert mjölkpulver 1 887 Nötkött 2 957 Kalvkött 3 272 Får- och lammkött 3 117 Griskött 1 881 Kyckling 2 022 Ägg 1 165 Vete 117 Råg 127 Korn 117 Havre 117 Oljeväxtfrö (raps) 315 Olja 858 Socker 443 Potatisstärkelse 388 Matpotatis 108 Bruna bönor 766 Kokärter 315 Majs 156 kr/100 l Konsumtionsmjölk 446 Förordning (1994:1285). 8 § Avgifterna enligt 1 och 5 §§ skall bestämmas så att de motsvarar skillnaden mellan referenspriset och priset på världsmarknaden. Vad gäller spannmål, oljeväxtfrö (raps) och matpotatis skall dock vid beräkning av avgift hänsyn också tas till kostnaderna i handelsledet och till kvaliteten. Förordning (1992:617). Införsel- och utförseltillstånd 9 § Om det behövs för att skydda priserna på jordbruksprodukter får jordbruksverket föreskriva krav på import- och exportlicens för varor som anges i bilagan till lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m. 10 § Krav på import- och exportlicens får också föreskrivas om det behövs med hänsyn till Sveriges handelspolitiska åtaganden. Förordning (1992:1044). Utjämning av råvarukostnader 11 § Jordbruksverket får föreskriva att bidrag (utjämningsbidrag) skall lämnas för sådana råvaror upptagna i bilagan till lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m. som används vid tillverkning av varor som anges i bilagorna 2 och 3 till denna förordning. Vid tillverkning av sådana varor som anges i bilaga 2 får utjämningsbidrag lämnas bara om utjämningsavgift tas ut enligt 14 § eller om varorna förs ut ur landet. 12 § Jordbruksverket får föreskriva att bidrag (exportbidrag) skall lämnas för sådana råvaror upptagna i bilagan till lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m. som används för tillverkning av varor som anges i bilaga 4 till denna förordning, när de färdiga varorna förs ut ur landet. Jordbruksverket får föreskriva att bidrag endast skall lämnas för viss del av den mängd råvaror som har använts vid tillverkningen av varan. 13 § Jordbruksverket får föreskriva att en sådan avgift (importavgift) som avses i 3 § lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m. skall betalas för varor som anges i bilaga 4 till denna förordning när varorna förs in till landet och förtullas. 14 § Jordbruksverket får föreskriva att en sådan avgift (utjämningsavgift) som avses i 3 § lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m. skall betalas för varor som anges i bilaga 2 till denna förordning, om tillverkningen sker inom landet för försäljning eller varorna förs in till landet och förtullas . 15 § Utjämningsbidrag, exportbidrag och importavgift får betämmas till ett belopp som motsvarar högst skillnaden mellan priset på den svenska marknaden på råvaror som använts vid tillverkningen och priset på sådana råvaror på världsmarknaden eller, i vissa fall, på särskilda marknader. Utjämningsavgiften skall bestämmas så att de utjämningsavgifter som inflyter vid tillverkning av varorna motsvarar kostnaderna för de utjämningsbidrag som lämnas för de varor som avsätts inom landet. 16 § Utjämningsavgift och importavgift skall inte betalas om varan förs in under sådana omständigheter som för en importlicenspliktig vara medför rätt till införsel utan licens enligt 6 § förordningen (1984:53) om import- och exportreglering. 17 § Frågor om utjämningsbidrag och exportbidrag prövas av Jordbruksverket. Förordning (1992:1386). 18 § Utjämningsavgift för varor som tillverkas inom landet skall av tillverkaren betalas till Jordbruksverket. Avgiften skall betalas inom den tid och på det sätt som Jordbruksverket bestämmer. Förordning (1992:1386). 19 § Jordbruksverket får i ett särskilt fall besluta att importavgift och utjämningsavgift avseende import skall betalas till Jordbruksverket. Förordning (1992:1386). 20 § har upphävts genom Förordning (1992:1386). Befrielse från och återbetalning av avgift 21 § Jordbruksverket bemyndigas meddela föreskrifter om befrielse från och återbetalning av införsel- och fettvaruavgifter 1. om det är motiverat av hänsyn till förhållandena på den inhemska marknaden, 2. om det behövs för att upprätthålla importen, 3. om det behövs för att uppfylla Sveriges handelspolitiska åtaganden, eller 4. om det annars finns särskild anledning. Förordning (1992:1044). 22 § Jordbruksverket får medge befrielse från införsel- och fettvaruavgift, om det finns särskilda skäl. 23 § Jordbruksverket får medge återbetalning av införsel-, fettvaru-, utjämnings- och importavgift samt befrielse från utjämnings- och importavgift 1. för varor som förs ut ur landet eller till frihamn eller som läggs upp på provianteringslager, eller 2. om det finns särskilda skäl. Jordbruksverket får också medge befrielse från eller återbetalning av utjämningsavgift för varor som tillverkas endast i mindre omfattning. Förordning (1991:1179). 24 § Återbetalning av avgift får medges för 1. varor som förs ut i oförändrat eller förändrat skick, och 2. varor som till mängd och beskaffenhet motsvarar förtullade varor. Förordning (1991:1179). 25 § Återbetalning av avgift får inte medges om mer än två år förflutit från det att varorna angavs till förtullning till dess att förutsättningarna för återbetalning inträdde, om inte jordbruksverket i ett särskilt fall medger förlängning av tidsfristen. 26 § Återbetalning av avgift får inte medges för varor för vilka utjämningsbidrag eller exportbidrag kan lämnas om det inte finns särskilda skäl. 27 § Ansökan om återbetalning av avgift skall ha kommit in till jordbruksverket, i fråga om utförda varor inom ett år från utförseln och i övriga fall inom ett år från det att avgiften betalades. Verket får i särskilda fall medge att ansökningstiden förlängs. 28 § Den som vill få återbetalning av avgift skall ha sin bokföring ordnad så att den kontroll som behövs kan ske. Jordbruksverket skall ges möjlighet att granska bokföringen och göra kontrollen. 29 § Vid utförsel av varor för vilka det begärs återbetalning av eller befrielse från avgift skall anmälan göras till tullmyndigheten. Jordbruksverket får medge undantag från första stycket i ett särskilt fall. 30 § Generaltullstyrelsen får efter samråd med jordbruksverket meddela föreskrifter om 1. i vilken ordning anmälan enligt 29 § skall göras, och 2. vilken kontroll av varorna som skall göras vid utförseln. Prisåterbäring 31 § Jordbruksverket får lämna prisåterbäring 1. till pälsdjursuppfödning för spannmål och olja som ingått i förbrukat foder, och 2. till biodling för socker. Prisåterbäring enligt första stycket 2 får bara lämnas om biodlingen bedrivs yrkesmässigt. 32 § Jordbruksverket meddelar närmare föreskrifter om återbäringens storlek. 33 § Prisåterbäring får bara lämnas till företag som har sin bokföring ordnad så att den kontroll som behövs kan ske. 34 § Den som får prisåterbäring skall ge jordbruksverket tillfälle att kontrollera verksamheten och ta del av bokföringen. 35 § Jordbruksverket får meddela ytterligare förskrifter om villkor för återbäringen. Rabattering av stärkelse för tekniska ändamål 36 § Jordbruksverket får lämna bidrag till innehavare av pappers- eller derivatindustri för användning av svensk potatisstärkelse. Jordbruksverket får också föreskriva att den som beviljats bidrag kan befrias från införselavgift för stärkelse. 37 § Jordbruksverket bemyndigas meddela föreskrifter om 1. bidragets storlek, och 2. den högsta kvantitet stärkelse för vilken bidrag lämnas. Övriga bestämmelser 38 § Beslut om bidrag eller prisåterbäring skall omedelbart hävas om beslutet har meddelats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift av sökanden eller annan mottagare av bidraget eller återbäringen eller om den som har beviljats bidrag eller återbäring på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för bidraget eller återbäringen. Bidrag eller återbäring får i fall som avses i första stycket krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut. 39 § Utöver vad som följer av lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m. får Jordbruksverkets beslut i ett särskilt fall enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen överklagas hos kammarrätten om beslutet angår 1. befrielse från eller återbetalning av avgift, utom såvitt avser beslut enligt föreskrifter meddelade med stöd av 21 § 3, eller 2. utjämnings- eller exportbidrag. Övriga beslut av Jordbruksverket i ett särskilt fall enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen får inte överklagas. Förordning (1992:1044). 40 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Jordbruksverket. Förordning (1992:1386). Bilaga 1 Förteckning över varor enligt 1 § för vilka avgiften skall utgöras av fettvaruavgift Tulltaxenr Varuslag 02.09 Svinfett, inte innehållande kött, och fjäderfäfett (inte utsmälta), färska, kylda, frysta, saltade, torkade eller rökta 15.01 Ister; annat svinfett och fjäderfäfett, utsmälta, även utpressade eller extraherade med lösningsmedel 15.02 Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, råa eller utsmälta, även utpressade eller extraherade med lösningsmedel 15.03 Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda ur 15.04 Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade (med undantag av fiskleverolja) 15.06 Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 15.07 Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 15.08 Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 15.09 Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 15.10 Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner enligt nr 15.09 15.11 Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 15.12 Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 15.13 Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 15.14 Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade ur 15.15 Andra vegetabiliska fetter och feta oljor (med undantag av jojoba-, kroton-, lin-, oiticica-, ricin- och tungolja samt fraktioner av dessa oljor) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade ur 15.16 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade med undantag av produkter med karaktär av konstgjorda vaxer 15.17 Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 15.16 ur 15.18 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor (med undantag av lin-, oiticica, ricin- och tungolja samt fraktioner av dessa oljor) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 15.16; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans ur 15.19 Tekniska enbasiska fettsyror (med undantag av olein, linoljefettsyra och andra fettsyror med ett jodtal av minst 170, ricinoljefettsyra, dehydratiserad ricinoljefettsyra, högraffinerad tallfettsyra och ullfettsyra); sura oljor från raffinering Bilaga 2 Varor för vilka utjämningsbidrag får lämnas och för vilka utjämningsavgift får tas ut (intern prisutjämning) Tulltaxenr Varuslag ur 16.04 Fisk, beredd eller konserverad; kaviar: samtliga tullbelagda varuslag 16.05 Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller konserverade ur 17.04 Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao, med undantag av fondantmassor, mandelmassor, pastor och andra liknande halvfabrikat i bulk ur 18.06 Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao, med undantag av glasspulver, glasspasta (glassmassa), puddingar och andra liknande efterrätter samt pulver, flingor, pastor och flytande beredningar endast avsedda för framställning av pudding och annan liknande efterrätt eller dryck ur 19.04 Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t. ex. majsflingor och snacks) ur 19.05 Kex, småkakor o.d.; våfflor och rån (wafers) ur 21.03 Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; beredd senap ur 21.04 Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar innehållande fisk, kräftdjur eller blötdjur men inte kött eller andra djurdelar ur 22.03 Maltdrycker med en alkoholhalt överstigande 2,8 viktprocent (starköl) Bilaga 3 Varor för vilka utjämningsbidrag får lämnas utan att utjämningsavgift tas ut (intern prisutjämning) Vid tillverkning av farmaceutiska specialiteter, penicillin och aminopenicillansyra utgår utjämningsbidrag för sådana jordbruksråvaror som förbrukats vid tillverkningen. Vid tillverkning av kemiska produkter utgår utjämningsbidrag för fettvaror som förbrukats vid tillverkningen under förutsättning att fettvaruavgift utgår för varan eller råvara till denna. Sådant bidrag utgår också vid annan teknisk användning av sådana fettvaror. Vid tillverkning av dextran utgår utjämningsbidrag för socker som förbrukats vid tillverkningen. Bilaga 4 Varor för vilka importavgift får tas ut och för vilka exportbidrag får lämnas (extern prisutjämning) Tulltaxenr Varuslag ur 04.03 Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, smaksatta (inte enbart sötade) eller innehållande frukt, bär eller kakao, även koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel ur 08.11 Frukt, bär och nötter (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, med tillsats av socker ur 17.04 Fondantmassor, mandelmassor, pastor och andra liknande halvfabrikat i bulk ur 18.06 Glasspulver, glasspasta (glassmassa), puddingar och andra liknande efterrätter samt pulver, flingor, pastor och flytande beredningar endast avsedda för framställning av pudding och annan liknande efterrätt eller dryck, innehållande kakao ur 19.01 Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 50 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 04.01--04.04, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 10 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 19.02 Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocci, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd 19.03 Flingor, gryn o.d., framställda av stärkelse ur 19.04 Spannmål, annan än majs, i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd ur 19.05 Bakverk, även innehållande kakao, med undantag av kex, småkakor o.d., våfflor och rån (wafers) ur 20.04 Potatis, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, fryst ur 20.05 Potatis, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte fryst 20.06 Frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, kanderade, glaserade eller på liknande sätt beredda med socker 20.07 Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, beredda genom kokning eller annan värmebehandling, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel ur 20.08 Frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: produkter baserade på spannmål ur 20.09 Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust), med tillsats av socker, med undantag av saft av passionsfrukt, mango, guava eller ananas ur 21.04 Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar innehållande kött eller andra djurdelar 21.05 Glassvaror, även innehållande kakao 21.06 Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 22.02 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt köksväxtsaft enligt nr 20.09 ur 22.03 Maltdrycker med en alkoholhalt inte överstigande 2,8 viktprocent (lättöl och öl) ur 22.06 Äppel- och päronvin med en alkoholhalt överstigande 0,5 volymprocent men inte 1,8 viktprocent ur 23.09 Foder för sällskapsdjur annat än hundbröd ur 35.02 Äggalbumin ur 35.05 Dextrin och annan modifierad stärkelse (t. ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse: innehållande mer än 20 % stärkelse eller stärkelseprodukter ur 35.07 Enzympreparat, innehållande födoämnen ur 38.09 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t. ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: varor innehållande mer än 20 % stärkelse eller stärkelseprodukter som bas, med undantag av varor i detaljhandelsförpackningar som väger per styck högst 1 kg netto Varor för vilka importavgift får tas ut (extern prisutjämning) Tulltaxenr Varuslag ur 16.01 Korv och liknande produkter av kött, andra djurdelar eller blod, innehållande mindre än 40 % köttvara; beredningar av dessa produkter ur 16.02 Kött, andra djurdelar och blod, beredda eller konserverade på annat sätt: produkter innehållande mindre än 40 % köttvara Varor för vilka exportbidrag får lämnas (extern prisutjämning) Tulltaxenr Varuslag 16.01 Korv och liknande produkter av kött, andra djurdelar eller blod; beredningar av dessa produkter 16.02 Kött, andra djurdelar och blod, beredda eller konserverade på annat sätt 21.01 Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter Förordning (1994:1249). Övergångsbestämmelser 1991:914 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Genom förordningen upphävs förordningen (1984:62) om prisreglering på jordbrukets område och förordningen (1981:639) om utjämning av industrins kostnader för jordbruksråvaror. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. Intill utgången av september 1991 skall dock i stället för referenspriserna i 7 § som referenspriser gälla för vete 139 kronor, råg 150 kronor, korn 139 kronor, havre 139 kronor, oljeväxtfrö (raps) 350 kronor, bruna bönor 840 kronor och kokärter 345 kronor per 100 kilo. 1992:1044 Denna förordning träder i kraft den 1 december 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före den 1 december 1992. 1992:1386 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. 1. I stället för vad som föreskrivs i 17 § prövar Skattemyndigheten i Kopparbergs län frågor om utjämningsbidrag till den som betalar utjämningsavgift till skattemyndigheten. 2. I stället för vad som föreskrivs i 18 § skall den som den 31 december 1992 var skattskyldig enligt lagen (1941:251) om särskild varuskatt för tiden till och med redovisningsperioden januari månad 1995 betala utjämningsavgift till Skattemyndigheten i Kopparbergs län för a. choklad- och konfektyrvaror som den 31 december 1992 var skattepliktiga enligt samma lag, och b. kex, småkakor o. d., våfflor och rån (wafers) enligt tulltaxenr19.05. Avgiften skall betalas inom den tid och i den ordning som Skattemyndigheten i Kopparbergs län bestämmer. Vid import av varor som avses i 2 a och b får Skattemyndigheten i Kopparbergs län besluta att den som den 31 december 1992 var registrerad som skattskyldig enligt lagen (1941:251) om särskild varuskatt till och med redovisningsperioden januari månad 1995 skall betala utjämningsavgiften till skattemyndigheten. 3. Riksskatteverket får efter samråd med Jordbruksverket för tiden till och med redovisningsperioden januari månad 1995 meddela närmare föreskrifter i fråga om a. kontroll och utbetalning av utjämningsbidrag enligt 1, b. kontroll och uppbörd av utjämningsavgift enligt 2. Förordning (1994:1156). 1993:438 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. I fråga om referenspriser för vete, råg, korn, havre och majs enligt 7 § tillämpas äldre bestämmelser fram till den 1 oktober 1993 eller den tidigare dag som Jordbruksverket bestämmer.