Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1438 · Visa register
Förordning (1991:1438) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet JÄM
Utfärdad: 1991-11-14
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:154
Övrigt: Rättelseblad 2002:45 har iakttagits.
Ikraft: 1992-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1035
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Jämställdhetsombudsmannen har de uppgifter som anges i jämställdhetslagen (1991:433), lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. I uppgifterna ingår 1. att i första hand genom rådgivning och upplysning, överläggningar med enskilda parter och organisationer eller genom andra lämpliga åtgärder verka för att lagarnas föreskrifter frivilligt följs, 2. att efter anmälan eller på eget initiativ ta upp ärenden om underlåtenhet av en arbetsgivare, ett universitet, en högskola eller en skola eller annan verksamhet som regleras i skollagen (1985:1100) att följa lagarnas föreskrifter om aktiva åtgärder och, när ombudsmannen finner att resultat inte kan nås genom en frivillig överenskommelse med en arbetsgivare, göra framställning om vitesföreläggande hos Jämställdhetsnämnden enligt 35 § jämställdhetslagen, 3. att i tvister enligt jämställdhetslagen på begäran hjälpa de arbetstagare och arbetssökande som inte företräds av en arbetstagarorganisation med de åtgärder som ombudsmannen anser motiverade samt föra talan vid Arbetsdomstolen, när ombudsmannen finner att en dom i tvisten är betydelsefull för rättstillämpningen eller det annars finns särskilda skäl för det, 4. att i tvister enligt lagen om likabehandling av studenter i högskolan på begäran hjälpa studenter och sökande med de åtgärder som ombudsmannen anser motiverade samt föra talan i en tvist enligt 17 § nämnda lag, 5. att i tvister enligt lagen om förbud mot diskriminering på begäran hjälpa enskilda med de åtgärder som ombudsmannen anser motiverade samt föra talan i en tvist enligt 20 § nämnda lag, 6. att i tvister enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever på begäran hjälpa barn och elever med de åtgärder som ombudsmannen anser motiverade samt föra talan i en tvist enligt 17 § nämnda lag, och 7. att informera allmänheten och på andra lämpliga sätt medverka i strävandena att främja jämställdhet i arbetslivet och på de andra områden som avses i lagen om förbud mot diskriminering. Jämställdhetsombudsmannen skall också genom rådgivning och information verka för jämställdhet inom skolväsendet, högskolan, arbetsmarknadsutbildningen och andra utbildningsformer. Förordning (2006:140). 2 § Jämställdhetsombudsmannen får föra talan för en enskild arbetstagare eller arbetssökande som inte företräds av en arbetstagarorganisation i en tvist enligt 16 eller 17 §§ föräldraledighetslagen (1995:584). Förordning (2007:154). Verksförordningens tillämpning 3 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Jämställdhetsombudsmannen: 2 § om behörighet att företräda staten vid domstol, 3 § om myndighetens ledning, 16 § om medverkan i EU-arbetet, 17 och 18 §§ om myndighetens organisation, 23-26 §§ om ärendenas handläggning, 27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter, 29 § om inhämtande av uppgifter m.m., 30 § om ärendeförteckning, 31 § om myndighetens beslut, 32 § om anställningar, och 35 § om överklagande. Förordning (2007:154). 4 § Jämställdhetsombudsmannen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322) om myndighetschefens ansvar och uppgifter samt revisionsberättelse. Förordning (1996:618). Ärendenas handläggning 5 § Ärendena avgörs av jämställdhetsombudsmannen. Ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av jämställdhetsombudsmannen får dock avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. 6 § Vitesföreläggande enligt 34 § jämställdhetslagen (1991:433) skall delges arbetsgivaren. Vitesföreläggande får delges enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) bara om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller på annat sätt håller sig undan. 7 § Jämställdhetsombudsmannen får bevilja den som på kallelse har inställt sig för att höras under utredningen av ett ärende skälig ersättning av allmänna medel för kostnader för resa och uppehälle. Tjänstetillsättning 8 § har upphävts genom förordning (1996:618). Överklagande 9 § Har upphävts genom förordning (2007:154). 10 § Jämställdhetsombudsmannens beslut i andra ärenden än anställningsärenden får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet. Förordning (2007:154). Övergångsbestämmelser 2007:154 Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.