Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1288 · Visa register
Förordning (1991:1288) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1991-09-12
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:215
Ikraft: 1992-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:947
Upphävd: 1999-01-01
1 § Termer och benämningar som används i lagen (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel har samma betydelse i denna förordning. Med tillverkare avses i denna förordning också den som för vidare överlåtelse i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på ett biologiskt bekämpningsmedel utan att ha tillverkat produkten. 2 § Kemikalieinspektionen prövar frågor om godkännande av biologiska bekämpningsmedel. Kemikalieinspektionen meddelar föreskrifter om de uppgifter som skall lämnas i samband med att en ansökan om godkännande ges in till inspektionen. 3 § När ett biologiskt bekämpningsmedel godkänns skall kemikalieinspektionen meddela de villkor som behövs i fråga om märkning, annan produktinformation och de ytterligare åtgärder som behövs för att förebygga skador. Kemikalieinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om försiktighetsmått enligt 6 § lagen (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel. 4 § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter och beslut i det särskilda fallet i fråga om undantag från kravet på godkännande enligt 5 § lagen (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel. 5 § Kemikalieinspektionen beslutar i frågor om återkallelse och upphörande av ett godkännande. 6 § Kemikalieinspektionen utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av lagen (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel och de föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen. Länsstyrelsen utövar fortlöpande tillsyn inom länet. 7 § En tillsynsmyndighets kostnader för provtagning och undersökning av prov skall ersättas av den vars verksamhet provtagningen avser, i den utsträckning och enligt de villkor som kemikalieinspektionen föreskriver. 8 § Kemikalieinspektionen får föreskriva om avgift för myndigheters verksamhet enligt 11 § lagen (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel. Inspektionen får också föreskriva om uppgiftsskyldighet för den som skall betala avgiften, i den utsträckning det behövs för att bestämma avgiftens storlek. 9 § Ett beslut i det särskilda fallet som har meddelats med stöd av lagen (1991: 639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel eller denna förordning får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Förordning (1995:215). 10 § En myndighet får bestämma att dess beslut enligt lagen (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel liksom föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen skall gälla omedelbart även om det överklagas. Övergångsbestämmelser 1995:215 Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.