Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1288 · Visa register
Förordning (1991:1288) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1991-09-12
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:215
Ikraft: 1992-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:947
Upphävd: 1999-01-01
1 § Termer och benämningar som används i lagen (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel har samma betydelse i denna förordning. Med tillverkare avses i denna förordning också den som för vidare överlåtelse i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på ett biologiskt bekämpningsmedel utan att ha tillverkat produkten. 2 § Kemikalieinspektionen prövar frågor om godkännande av biologiska bekämpningsmedel. Kemikalieinspektionen meddelar föreskrifter om de uppgifter som skall lämnas i samband med att en ansökan om godkännande ges in till inspektionen. 3 § När ett biologiskt bekämpningsmedel godkänns skall kemikalieinspektionen meddela de villkor som behövs i fråga om märkning, annan produktinformation och de ytterligare åtgärder som behövs för att förebygga skador. Kemikalieinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om försiktighetsmått enligt 6 § lagen (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel. 4 § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter och beslut i det särskilda fallet i fråga om undantag från kravet på godkännande enligt 5 § lagen (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel. 5 § Kemikalieinspektionen beslutar i frågor om återkallelse och upphörande av ett godkännande. 6 § Kemikalieinspektionen utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av lagen (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel och de föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen. Länsstyrelsen utövar fortlöpande tillsyn inom länet. 7 § En tillsynsmyndighets kostnader för provtagning och undersökning av prov skall ersättas av den vars verksamhet provtagningen avser, i den utsträckning och enligt de villkor som kemikalieinspektionen föreskriver. 8 § Kemikalieinspektionen får föreskriva om avgift för myndigheters verksamhet enligt 11 § lagen (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel. Inspektionen får också föreskriva om uppgiftsskyldighet för den som skall betala avgiften, i den utsträckning det behövs för att bestämma avgiftens storlek. 9 § Ett beslut i det särskilda fallet som har meddelats med stöd av lagen (1991: 639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel eller denna förordning får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Förordning (1995:215). 10 § En myndighet får bestämma att dess beslut enligt lagen (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel liksom föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen skall gälla omedelbart även om det överklagas. Övergångsbestämmelser 1995:215 Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.