Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:609 · Visa register
Lag (1990:609) om avräkningsskatt
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1990-06-14
Ikraft: 1990-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:675
Upphävd: 1993-01-01 överg.best.
1 § Landstingskommun och primärkommun skall till staten erlägga avräkningsskatt enligt denna lag. 2 § Skatteunderlaget utgörs av antalet skattekronor som av skattemyndigheten fastställts vid taxeringen till kommunal inkomstskatt närmast föregående år samt det antal skattekronor som i förekommande fall tillskjuts för året enligt lagen (1988:491) om skatteutjämningsbidrag. 3 § Avräkningsskatt utgör för landstingskommun 0,34 kronor per skattekrona avseende år 1991, 0,74 kronor per skattekrona avseende år 1992, 1,06 kronor per skattekrona avseende år 1993, 0,99 kronor per skattekrona avseende år 1994, 0,92 kronor per skattekrona avseende år 1995 och följande år. Lag (1991:1151). 4 § Avräkningsskatt utgör för kommun 0,60 kronor per skattekrona avseende år 1991, 1,25 kronor per skattekrona avseende år 1992, 1,77 kronor per skattekrona avseende år 1993, 1,62 kronor per skattekrona avseende år 1994, 1,52 kronor per skattekrona avseende år 1995 och följande år. För kommun som inte ingår i landstingskommun utgör avräkningsskatten, i stället för vad som föreskrivs i första stycket, 0,94 kronor per skattekrona avseende år 1991, 1,99 kronor per skattekrona avseende år 1992, 2,83 kronor per skattekrona avseende år 1993, 2,61 kronor per skattekrona avseende år 1994, 2,44 kronor per skattekrona avseende år 1995 och följande år. Lag (1991:1151). 5 § Vad som sägs i 6--9 §§ lagen (1987:560) om skatteutjämningsavgift skall tillämpas även på avräkningsskatten. Övergångsbestämmelser 1991:1034 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och tillämpas första gången i fråga om avräkningsskatt för år 1992. 1991:1151 Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1991 och tillämpas första gången i fråga om avräkningsskatt för år 1992. 1992:675 Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om avräkningsskatt för år 1992 och tidigare år.