Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:564 · Visa register
/r1/ Förordning (1990:564) om statsbidrag till en särskild studiekampanj om den offentliga sektorn;
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1990-05-31
Ikraft: 1990-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS1991:977
Upphävd: 1991-07-01
/r3/ Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till en särskild studiekampanj som syftar till att få fler medborgare att engagera sig i arbetet med att förnya den offentliga sektorn. 2 § Ett studieförbund kan få särskilt statsbidrag till studiekampanjen, om förbundet har rätt till statsbidrag enligt förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. och kampanjen bedrivs genom anordnande av studiecirklar inom ramen för studiecirkelverksamhetens allmänna mål och riktlinjer. Det särskilda statsbidraget lämnas, inom en ram av 10 milj. kr., dels med 75 kr. för varje studietimme, dels med ett bidrag till förbundens centrala organisationskostnader. 3 § Den verksamhet som bedrivs med det särskilda statsbidraget får anordnas under redovisningsåren 1990/91 och 1991/92. 4 § Det särskilda statsbidraget fördelas av skolöverstyrelsen mellan studieförbunden med utgångspunkt i de relativa andelar som studieförbunden redovisat enligt 24--26 a §§ förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. under de tre senaste redovisningsåren. Av bidraget skall en viss andel, dock lägst 100 000 kr., lämnas till varje studieförbund för centrala organisationskostnader. /r3/ Villkor 5 § För denna studiecirkelverksamhet gäller, om inte annat föreskrivs, bestämmelserna i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. 6 § Verksamheten skall bedrivas inom ramen för den ordinarie studiecirkelverksamheten. /r3/ Särskilda föreskrifter 7 § I stället för bestämmelserna i 35 § förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. gäller följande. Skolöverstyrelsen får lämna förskott till studieförbunden på de bidrag som lämnas enligt denna förordning. /r3/ Överklagande m. m. 8 § Skolöverstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. 9 § Skolöverstyrelsen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.