Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:563 · Visa register
/r1/ Förordning (1990:563) om statsbidrag till en särskild studiekampanj för invandrare;
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1990-05-31
Ikraft: 1990-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS1991:977
Upphävd: 1991-07-01
/r3/ Inledande föreskrifter 1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till en särskild studiekampanj för invandrare i syfte att stimulera invandrare till ett ökat valdeltagande. 2 § Ett studieförbund kan få statsbidrag till studiekampanjen, om förbundet har rätt till statsbidrag enligt förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. och kampanjen bedrivs genom anordnande av studiecirklar inom ramen för studiecirkelverksamhetens allmänna mål och riktlinjer. 3 § Statsbidrag fördelas av skolöverstyrelsen mellan studieförbunden i förhållande till det genomsnittliga antalet statsbidragsberättigade studietimmar under huvudämnesgruppen "Samhällsvetenskap, information" under de tre senaste redovisningsåren. /r3/ Villkor 4 § För varje studiecirkel skall det finnas en studieledare och en arbetsplan, som skall vara godkända av en lokal studieförbundsavdelning. 5 § Varje studiecirkel skall omfatta minst tre studietimmar. Med studietimme menas en tid om 45 minuter. 6 § En studiecirkel får bestå av högst 20 deltagare, studieledaren inräknad. Vid varje sammankomst skall minst tre deltagare, studieledaren inräknad, vara närvarande. 7 § Studiecirkeln skall vara kostnadsfri för deltagarna och den skall anordnas i Sverige. /r3/ Former av statsbidrag 8 § Statsbidrag lämnas i form av schablonbidrag och bidrag till särskilda kostnader. Schablonbidrag lämnas med 277 kr. för varje studietimme och för högst 30 000 studietimmar. Bidrag till särskilda kostnader lämnas med högst 2,5 milj. kr. och avser bidrag till information till invandrarna, bidrag till ledarinformation och utbildning samt bidrag till centrala organisationskostnader. /r3/ Särskilda föreskrifter 9 § Sådan verksamhet som får statsbidrag skall stå under tillsyn av skolöverstyrelsen. 10 § Skolöverstyrelsen fastställer och betalar i förskott ut statsbidrag. 11 § Den som uppburit statsbidrag är skyldig att lämna de redovisningshandlingar och den verksamhetsberättelse som skolöverstyrelsen bestämmer. 12 § Skolöverstyrelsen skall besluta om återbetalning av statsbidrag helt eller delvis, om studieförbundet genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller har lämnats med för högt belopp. Skolöverstyrelsen får också besluta om återbetalning av statsbidrag om ett studieförbund vid genomförande av sin verksamhet inte har iakttagit de villkor som ställs i denna förordning. Om det finns särskilda skäl, får skolöverstyrelsen efterskänka belopp som skall återbetalas. /r3/ Överklagande m. m. 13 § Skolöverstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. 14 § Skolöverstyrelsen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.