Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:481 · Visa register
Förordning (1990:481) med instruktion för Statens trygghetsnämnd
Departement: Justitiedepartementet PP
Utfärdad: 1990-05-23
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:1121
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2002:245
Upphävd: 2002-07-01
Uppgifter 1 § Statens trygghetsnämnd prövar 1. frågor om ersättning enligt - lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m., - förordningen (1986:259) om ersättning till följd av sjukdom eller skada som ådragits utom riket, - förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieutbildning, - förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m., 2. frågor som regeringen i övrigt bestämmer. Förordning (2000:1121). 2 § Arbetsgivarens beslut enligt trygghetsavtalet för arbetstagare hos allmän försäkringskassa (TrA-FK) får överklagas hos nämnden, om beslutet avser 1. att en tjänsteman inte längre skall omfattas av avtalet i fråga, 2. att en tjänsteman vid byte av anställning inte har rätt till flyttningsersättning m. m. enligt avtalet, 3. att en tjänsteman inte skall omplaceras till en ny anställning på orten eller i dess närhet utan i stället inom ramen för sin anställning ges arbetsuppgifter på någon annan ort. Sammansättning 3 § Nämnden består av högst sex personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. För varje ledamot finns en personlig ersättare. Organisation 4 § Vid nämnden tjänstgör personal som är anställd hos arbetsgivare som enligt särskilt avtal skall ställa personal till nämndens förfogande. Förordning (2000:1121). Verksförordningens tillämpning 5 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden: 18 § om myndighetens organisation, 26 § om ärendenas handläggning, 27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter, 29 § om inhämtande av uppgifter m.m., 30 § om ärendeförteckning, 31 § om myndighetens beslut, 35 § om överklagande. Förordning (1996:498). 6 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 §§ verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:498). Ärendenas handläggning 7 § Nämnden är beslutför med sex eller fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Av ledamöterna skall halva antalet vara förordnade efter förslag från organisationerna. 8 § Om ett ärende är så brådskande, att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många andra ledamöter som behövs för beslutförhet. 9 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att på nämndens vägnar avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden. Beslut som har fattats med stöd av första stycket skall anmälas till nämnden. 10 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 § inte behöver föredras. 11 § Nämnden får ge den som kan lämna upplysningar i ett ärende tillfälle att närvara vid sammanträde, dock inte när nämnden skall fatta beslut. Nämnden får av allmänna medel bevilja den som har inställt sig skälig ersättning för inställelsekostnader. Underrättelser 12 § Nämnden skall underrätta 1. den myndighet där den berörde arbetstagaren är eller senast har varit anställd om beslut enligt 1 § 1 och 2 §, 2. Försvarsmakten i de ärenden där den avgett yttrande. Förordning (2000:1121). 13 § Beträffande arbetstagare hos riksdagen eller dess myndigheter lämnas underrättelser enligt 12 § 1 till riksdagsförvaltningen. Förordning (2000:442). 14 § När utbetald personskadeersättning kan krävas åter från någon annan, gäller förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar i fråga om nämndens hantering av återkravet. Förordning (1993:1141). Förordnanden 15 § Ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid. En ledamot förordnas efter förslag av SEKO, en efter förslag av förhandlingsorganisationen SACO-S och en efter förslag av förhandlingsorganisationen OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna. Motsvarande gäller dessa ledamöters ersättare. Förordning (1998:1797). 16 § Bland de ledamöter som förordnas utan förslag från organisationerna utser regeringen en att vara ordförande i nämnden. Bland de ledamöter som förordnas efter förslag från organisationerna utser regeringen en att vara vice ordförande i nämnden. 17 § Förordnanden att tjänstgöra hos nämnden enligt 4 § första stycket meddelas av nämnden. Verksamhetsberättelse 18 § Nämnden skall senast den 1 mars varje år till Regeringskansliet lämna en berättelse över verksamheten under det senaste verksamhetsåret. Förordning (1998:1797). Utbetalningar 19 § Regeringen bestämmer särskilt om ordningen för utbetalning av förmåner som beslutas enligt 1 §. Överklagande 20 § Av lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada framgår att den som är missnöjd med trygghetsnämndens beslut i frågor enligt 1 § 1 får hänskjuta frågan till prövning hos en särskild skiljenämnd. Nämndens beslut enligt 2 § får inte överklagas. Förordning (2000:582). Övergångsbestämmelser 1990:481 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990, då förordningen (1988:65) med instruktion för statens trygghetsnämnd skall upphöra att gälla. 2. I fråga om avgångsbidrag, årliga ersättningar, särskild inkomsttrygghet och löneutfyllnader skall dock 1 § 1 och 2 samt 16, 17, 23 och 24 §§ i den upphävda förordningen fortfarande gälla. 1995:3 Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1995. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 1995.