Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:1048 · Visa register
Förordning (1990:1048) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1990-11-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 1997:421
Ikraft: 1991-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2003:502
Upphävd: 2004-03-01
Uppgifter 1 § Rättshjälpsmyndigheten handlägger vissa ärenden omi:97 rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619). Förordning (1997:421). Verksförordningens tillämpning 2 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Rättshjälpsmyndigheten: 6-8 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter, 18 § om interna föreskrifter, 26 § om vem som får begära in förklaringar m.m., 27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter, 29 § om inhämtande av uppgifter m.m., 31 § om myndighetens beslut. Bestämmelsen i 31 § gäller endast i fråga om administrativa ärenden. Förordning (1996:393). Myndighetens ledning 3 § Chef för myndigheten är en överdirektör. Ärendenas handläggning 4 § Ärendena avgörs av överdirektören. Överdirektören får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till andra tjänstemän att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av överdirektören. Andra stycket gäller inte föreskrifter. 5 § När överdirektören inte är i tjänst sköts hans uppgifter av den tjänsteman som han bestämmer. Anställningar m.m. 6 § Överdirektören anställs genom beslut av regeringen efter anmälan av Domstolsverket. Andra anställningar beslutas av Rättshjälpsmyndigheten. Förordning (1996:393). 7 § har upphävts genom förordning (1996:393). 8 § har upphävts genom förordning (1994:928). Överklagande 9 § Rättshjälpsmyndighetens beslut i personalärenden får överklagas till domstolsverket. Domstolsverkets beslut får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 1997:421 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande när rättshjälp har beviljats enligt rättshjälpslagen (1972:429).