Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:958 · Visa register
Förordning (1990:958) om omställningsbidrag till vissa mjölkproducenter
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1990-10-04
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:916
Ikraft: 1990-11-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2001:756
Upphävd: 2002-01-01 överg.best.
Vem som är berättigad till bidrag 1 § Enligt denna förordning kan i mån av tillgång på medel bidrag lämnas till mjölkproducenter som under tiden den 1 september 1990--den 31 maj 1993 upphör med mjölkproduktionen. Bidrag lämnas inte om mjölkproducenten eller medleverantör till denne har beviljats ersättning enligt förordningen (1982:1283) om avvecklingsersättning till vissa mjölkproducenter. Den tid för vilken bidrag lämnas 2 § Bidrag får lämnas för tiden från och med den kalendermånad som infaller efter den månad då producenten upphörde att leverera mjölk till mejeri till och med juni 1993. Bidraget betalas ut som ett engångsbelopp. Om det finns särskilda skäl, får statens jordbruksverk bestämma att bidraget betalas ut på annat sätt. Förordning (1991:1459). Beräkningsgrund för bidraget 3 § Bidraget grundas på den kvantitet mjölk som producenten levererade till mejeri under perioden den 1 juli 1989--den 30 juni 1990. Om mjölkleveransen under denna period varit minst 25 000 kilogram lägre än den genomsnittliga mjölkleveransen under perioderna den 1 juli 1987--den 30 juni 1988 och den 1 juli 1988-- den 30 juni 1 989, kan bidraget, om producenten begär det, i stället grundas på denna genomsnittliga leverans. För tiden till och med år 1991 lämnas bidrag med 36 öre per kilogram och år av den enligt första stycket ersättningsgrundande kvantiteten. För tiden därefter till utgången av juni 1993 lämnas bidrag med 24 öre per kilogram och år. För att bidrag skall lämnas måste en årsleverans ha varit minst 10 000 kilogram. Särskilda villkor för bidrag m. m. 4 § Bidrag lämnas inte till mjölkproducent som den månad då mjölkleveranserna upphör har fyllt 60 år. 5 § Som villkor för bidrag gäller 1. att producenten inte återupptar mjölkleveranserna före utgången av juni 1993, 2. att ekonomibyggnaderna på jordbruksföretaget intill utgången av juni 1993 inte används för mjölkproduktion eller yrkesmässig uppfödning av rekryteringsdjur för mjölkproduktion. 6 § Om det finns särskilda skäl, kan jordbruksverket medge att bidrag lämnas även om förutsättningarna för bidrag enligt denna förordning inte är uppfyllda. Jordbruksverket får också medge undantag från de särskilda villkoren för bidrag. Förordning (1991:1459). 7 § Bestämmelser om anmälningsskyldighet för att ta betesmark ur jordbruksproduktion finns i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket. Förordning (1998:916). Förfarandet i bidragsärenden m. m. 8 § Frågor om bidrag prövas av jordbruksverket. Den som vill få bidrag skall ansöka om detta hos verket. Förordning (1991:1459). 9 § I beslut om bidrag skall anges de villkor som gäller för bidraget. 10 § Beslut om bidrag får upphävas och bidraget krävas tillbaka om 1. bidraget beviljats på grund av oriktig uppgift från sökanden, 2. den som beviljats bidrag bryter mot villkor som gäller för bidraget. 11 § Jordbruksverket får ompröva beslut om bidrag. Begäran om omprövning skall ha kommit in till verket inom fyra veckor från det att mjölkproducenten fått del av beslutet om bidrag. Förordning (1991:1457). 12 § Jordbruksverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1991:1459). 13 § Jordbruksverket får anlita länsstyrelsen för att kontrollera att villkoren för bidraget uppfylls. Förordning (1991:1459). 14 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om omställningsbidraget. Förordning (1991:1459). Övergångsbestämmelser 2001:756 De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före utgången av december 2001.