Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:1080 · Visa register
Förordning (1990:1080) om tillfälliga bilförbud
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 1990-11-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:1045
Ikraft: 1991-01-01
Inledande bestämmelser 1 § Göteborgs kommun får meddela föreskrifter enligt 1 § lagen (1990:1079) om tillfälliga bilförbud. De områden där bilförbud gäller kallas förbudsområden. Förutsättningarna för att meddela förbud 2 § Förekomsten av luftföroreningar innebär akuta hälsorisker när koncentrationen i luften av något av följande ämnen under fyra timmar i följd överstiger följande timmedelvärden: 1. kolmonoxid 15 milligram/m/n3/, 2. kvävedioxid 240 mikrogram/m/n3/, 3. svaveldioxid 300 mikrogram/m/n3/. 3 § Föroreningarna skall mätas vid mätpunkter placerade lägst 15 meter från marken och i icke direktexponerade lägen inom förbudsområdet. Om detta överstiger 25 km/n2/, skall det finnas minst två mätpunkter för varje ämne. 4 § Förbud får meddelas endast om 1. förekomsten av luftföroreningar innebär akuta hälsorisker enligt 2 §, 2. timmedelvärdet för ett ämne enligt 2 § överskrids vid minst två mätpunkter i de fall förbudsområdet överstiger 25 km/n2/, 3. förbudet kan antas förhindra att luftföroreningarna består eller förvärras, 4. luftföroreningarna kan antas bestå under minst ett dygn, 5. kommunen har antagit en särskild beredskapsplan. Ett förbud skall omedelbart upphävas när förutsättningarna för att meddela ett förbud inte längre finns. Förbudsområdena 5 § Förbudsområdena skall utformas så, att den genomgående trafiken inte hindras i onödan. Undantag från förbudet 6 § Även om förbud har meddelats får gator och vägar inom ett förbudsområde användas 1. av personal vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket eller Kustbevakningen, läkare, distriktssköterskor, barnmorskor eller veterinärer i deras yrkesutövning, 2. för transport av sjuka personer till och från läkare eller sjukvårdsinrättning, 3. vid räddningstjänst av statlig brandkår eller kommunal organisation för räddningstjänst, 4. i väghållningsarbete eller liknande arbete på eller vid vägen, och 5. i andra med 1–4 jämförliga trängande fall. Frågor om ytterligare undantag prövas av kommunen i enlighet med vad som föreskrivs i 7, 18 och 19 §§. Ett undantag får förenas med särskilda villkor. Förordning (2014:1256). Beredskapsplanen 7 § I beredskapsplanen skall anges 1. förbudsområden, 2. de åtgärder som kommunen skall vidta för att lindra de negativa effekterna av ett förbud, 3. förbudets omfattning, och 4. den trafik som utöver vad som föreskrivs i 6 § första stycket skall undantas från förbudet. 8 § Innan en beredskapsplan antas ska kommunen samråda med 1. Transportstyrelsen, 2. länsstyrelsen, 3. Polismyndigheten, 4. trafikhuvudman enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik, 5. intilliggande kommuner. Andra myndigheter samt organisationer och företag som väsentligt kommer att beröras av ett förbud ska ges tillfälle till samråd. Förordning (2014:1256). 9 § Vid samrådet skall kommunen redovisa motiven för ett förbud samt de viktigaste följderna av det. Resultatet av samrådet och förslag med anledning av de synpunkter som har framförts skall redovisas i en samrådsredogörelse. 10 § Om samrådet leder fram till att en beredskapsplan bör upprättas, skall kommunen utarbeta förslag till en sådan plan. Utställandet 11 § Innan beredskapsplanen får antas skall kommunen ställa ut planförslaget för granskning under minst tre veckor. Den som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen under utställningstiden. Före utställandet skall en kungörelse om att förslaget ställs ut anslås på kommunens anslagstavla och införas i ortstidning. Av kungörelsen skall det framgå var utställningen äger rum samt inom vilken tid, på vilket sätt och till vem synpunkter på förslaget skall lämnas. Ändringar i beredskapsplanen 12 § Bestämmelserna om samråd och utställande gäller även i fråga om ändringar i beredskapsplanen. Om en ändring endast är av mindre omfattning, får kommunen begränsa samrådet och behöver inte ställa ut förslaget. Vem som antar beredskapsplanen och meddelar förbud 13 § Beredskapsplanen skall antas av kommunfullmäktige. I samband därmed skall fullmäktige bestämma vilken kommunal nämnd som skall meddela förbuden. Om fullmäktige beslutar det, får den utsedda nämnden uppdra åt ett utskott, en ledamot, en suppleant eller en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar. 14 § Den som får besluta om förbud får också besluta att förbudet skall upphöra. Information om beredskapsplanen 15 § Kommunen ska sända en kopia av den antagna beredskapsplanen och av samrådsredogörelsen till dem som kommunen har samrått med enligt 8 §. Information om planen ska finnas tillgänglig för allmänheten enligt 8 kap. 13 § andra stycket kommunallagen (2017:725). Förordning (2017:1045). Upphävande av beredskapsplanen 16 § Om en antagen beredskapsplan inte längre behövs, skall den upphävas. Innan planen upphävs skall de som kommunen samrått med i samband med planens tillkomst ges tillfälle att yttra sig. 17 § Beslut om att upphäva en beredskapsplan skall fattas av kommunfullmäktige. En kopia av beslutet skall skickas till dem som getts tillfälle att yttra sig. Allmänheten skall informeras om beslutet på det sätt som anges i 15 § andra stycket. Särskilda tillstånd 18 § Frågor om tillstånd till biltrafik utöver vad som framgår av 6 § första stycket och vad som har beslutats i beredskapsplanen prövas av den nämnd som kommunfullmäktige utsett. Om kommunfullmäktige beslutar det, får den utsedda nämnden uppdra åt en ledamot, en suppleant eller en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar. 19 § Särskilt tillstånd till biltrafik vid ett förbud får lämnas endast till den som har ett särskilt behov av att använda bil. Kommunen får meddela ytterligare föreskrifter om sådana tillstånd. Beslutets kungörande m. m. 20 § Beslut om förbud mot biltrafik och beslut om att upphäva förbudet ska kungöras och tillgängliggöras enligt 8 kap. 13 § kommunallagen (2017:725). Beslutet ska även tillkännages i rundradio minst två timmar innan förbudet blir gällande. Förordning (2017:1045). 21 § Under den tid som ett förbud mot biltrafik enligt denna förordning gäller, skall förbudsområdet vara utmärkt med vägmärken. Bilar som trots förbudet får köra inom förbudsområdet skall vara försedda med ett särskilt märke som lätt kan ses utifrån, om det inte av bilens yttre framgår att den är undantagen från förbudet. Ansvarsbestämmelse 22 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud mot biltrafik enligt denna förordning skall dömas till penningböter. Förordning (1997:783). Överklaganden 23 § Kommunfullmäktiges beslut att anta eller upphäva en beredskapsplan får överklagas i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725). Beslut att förbjuda biltrafik får inte överklagas. Förordning (2017:1045). 24 § Beslut om särskilt tillstånd enligt 19 § får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får inte överklagas.