Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:1049 · Visa register
Förordning (1990:1049) med instruktion för Rättshjälpsnämnden
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1990-11-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:23
Ikraft: 1991-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1079
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Rättshjälpsnämnden har till uppgift att pröva överklaganden enligt 44 § andra stycket rättshjälpslagen (1996:1619). Förordning (1997:422). Sammansättning m. m. 2 § I 48 § rättshjälpslagen (1996:1619) finns bestämmelser om hur nämnden är sammansatt och om hur ledamöterna och ersättarna för dessa utses. Förordning (1997:422). 3 § Ledamöterna och ersättarna utses för en tid av högst tre år. Den enskilt verksamma advokat som skall ingå i nämnden utses efter förslag av Sveriges advokatsamfund. Organisation 4 § Nämndens kansligöromål utförs av Hovrätten för Nedre Norrland. Förordning (2003:503). Verksförordningens tillämpning 5 § Föreskriften i 31 § verksförordningen (1995:1322) om myndighetens beslut tillämpas på nämnden. Förordning (1996:394). Ärendenas handläggning m. m. 6 § I 49 § rättshjälpslagen (1996:1619) finns bestämmelser om beslutförhet och omröstning. Förordning (1997:422). 7 § Ärendena avgörs efter föredragning. Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärenden. 8 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening antecknad. 9 § Ordföranden får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar och frågor som uppkommer med anledning av överklaganden av nämndens beslut i sådana frågor. Ordföranden får lämna över till en tjänsteman vid Hovrätten för Nedre Norrland att vidta åtgärder enligt första stycket. Förordning (2004:23). Övergångsbestämmelser 1997:422 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997. 2. Rättshjälpsnämnden prövar även överklaganden enligt rättshjälpslagen (1972:429).