Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:967 · Visa register
/r1/ Förordning (1989:967) om statligt reglerade anställningar hos Stiftelsen Tekniska museet;
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1989-11-30
Ikraft: 1990-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS1991:1763
Upphävd: 1992-07-01
1 § Denna förordning gäller de anställningar hos Stiftelsen Tekniska museet som är statligt reglerade. Med statligt reglerade anställningar avses i denna förordning anställningar, där avlöningsförmånerna fastställs under medverkan av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. 2 § Bestämmelserna i 4 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning behöver inte tillämpas på tjänsten som museidirektör. 3 § Beslut av stiftelsens styrelse att tillsätta tjänsten som museidirektör blir gällande först sedan regeringen har fastställt beslutet. 4 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning samt bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på den som innehar eller uppehåller tjänsten som museidirektör. Beträffande andra arbetstagare hos stiftelsen prövas frågor om skiljande från anställning eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning av stiftelsens styrelse. 5 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas beträffande samtliga arbetstagare av stiftelsens styrelse. 6 § Beslut av stiftelsens styrelse att tillsätta andra tjänster än tjänsten som museidirektör får överklagas hos regeringen. Av 14 § lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde följer att bestämmelserna i 23--25 och 30 §§ förvaltningslagen (1986:223) skall tillämpas vid överklagandet.