Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:9 · Visa register
/r1/ Förordning (1989:9) om statligt bidrag till vissa bemanningskostnader;
Departement: Kommunikationsdepartementet
Utfärdad: 1989-01-12
Ikraft: 1989-02-15 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS1992:912
Upphävd: 1992-07-01 överg.best.
1 § Statligt bidrag lämnas enligt denna förordning till arbetsgivares kostnader för sjömansskatt och socialavgifter. 2 § Bidrag lämnas till svenska fysiska eller juridiska personer eller till svenska partrederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på svenska handelsfartyg som huvudsakligen används i fjärrfart. Med fjärrfart avses i denna förordning detsamma som i 2 § lagen (1958:295) om sjömansskatt i dess lydelse den 1 januari 1989. 3 § Bidrag till kostnader för sjömansskatt lämnas med belopp motsvarande den skatt som skall betalas enligt lagen (1958:295) om sjömansskatt och som har inbetalats. 4 § Bidrag till kostnader för socialavgifter lämnas med 38 000 kr. för kalenderår och årsarbetskraft. Som en årsarbetskraft räknas en sjöman som uppburit tolv månadslöner under ett kalenderår. Med månadslön avses lön och avtalade tillägg per månad (månadsinkomst). Har en sjöman från samma arbetsgivare dessutom uppburit semester- och vederlagsersättning som utgör beskattningsbar inkomst enligt lagen (1958:295) om sjömansskatt och som beskattas som engångsbelopp, beräknas bidrag även på denna ersättning. Ersättningen omräknas då till månadslöner och del av månadslön varvid den anställdes månadslön då ersättningen utbetalades utgör grund för beräkningen. Har en sjöman uppburit lägre lön och ersättning än vad som motsvarar tolv månadslöner, beräknade på det sätt som anges i tredje stycket, grundas bidraget på vad sjömannen sammanlagt uppburit. 5 § Beslut i frågor om bidrag fattas av nämnden för rederistöd. 6 § Ansökan om bidrag enligt 3 § skall ges in till nämnden senast den 30 april året efter det år då skatten betalades. Ansökan får göras efter varje skatteinbetalning. Ansökan om bidrag enligt 4 § skall ges in till nämnden efter utgången av det kalenderår som ansökan avser, dock senast den 30 april. 7 § I ansökan om bidrag skall anges vilka fartyg ansökan omfattar samt för varje fartyg uppgift om a) den tid som sökanden bemannat fartyget, b) beskattningsbar inkomst som utbetalats i månadslön samt i semester- och vederlagsersättning till de anställda, c) den sjömansskatt som vid varje inbetalningstillfälle betalats för de anställda. Nämnden får begära de ytterligare uppgifter av sökanden som behövs för prövning av ansökan. Ansökan om bidrag skall undertecknas av den bidragssökande samt granskas och godkännas av en auktoriserad eller godkänd revisor. 8 § Bidrag utbetalas av länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. 9 § Om bidrag har betalats ut med för högt belopp, får nämnden återkräva vad som har betalats för mycket. 10 § Nämndens beslut i frågor om bidrag får överklagas hos regeringen. Övergångsbestämmelser 1989:9 Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1989. Bidrag enligt 3 § lämnas första gången för skatt som hänför sig till första redovisningsperioden år 1989. Bidrag enligt 4 § lämnas första gången för år 1988. 1992:912 Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas på bidrag till kostnader för sjömansskatt och socialavgifter som belöper på lön och annan ersättning för tiden före den 1 juli 1992.