Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:858 · Visa register
Förordning (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1989-11-02
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:2000
Övrigt: Ändr. inf t.o.m. SFS1991:14.
Ikraft: 1990-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:605
Upphävd: 1995-07-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Enligt denna förordning lämnas lån (ersättningslån) för att underlätta sådan förtida återbetalning av vissa äldre statslån för bostadsändamål som görs frivilligt eller till följd av att lånet vid ägarbyte inte får övertas eller att återbetalning av lånet är ett villkor för bostadslån för ombyggnad. Förordning (1993:1588). 2 § Ärenden om ersättningslån handläggs av SBAB, Statens Bostadslåneaktiebolag. Förordning (1994:2000). Ansökan om sådant lån skall göras skriftligen hos bolaget. Bolagets beslut får överklagas till Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1993:346). 3 § Ärenden om räntebidrag handläggs av Boverket och länsstyrelserna. Länsstyrelsen i det län där den fastighet som avses med ansökan är belägen beslutar i frågor om bidrag. Boverket sköter utbetalningen av bidrag. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1993:1117). Förutsättningar för lån 4 § Ersättningslån kan lämnas för förtida återbetalning av följande lån: 1. bostadslån enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) eller mot- svarande äldre bestämmelser, om lånet har betalats ut före den 1 juli 1985, 2. egnahemslån och förbättringslån enligt kungörelsen (1957:359) om egnahems- lån m. m. eller motsvarande äldre bestämmelser, 3. energisparlån enligt förordningen (1977:332) om statligt stöd till energi- besparande åtgärder i bostadshus m.m. eller motsvarande äldre bestämmelser, 4. förbättringslån enligt kungörelsen (1962:538) om förbättringslån, 5. förvärvslån enligt förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868), förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk eller förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall, om lånet har betalats ut före den 1 juli 1985, 6. hyresförlustlån enligt förordningen (1976:260) om hyresförlustlån eller motsvarande äldre bestämmelser, 7. inventarielån enligt kungörelsen (1959:371) om lån från lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder, 8. lån enligt kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlings- lokaler eller motsvarande äldre bestämmelser, om lånet har betalats ut före den 1 juli 1985, 9. lån enligt förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus eller motsvarande äldre bestämmelser, om lånet har betalats ut före den 1 juli 1985, 10. lån enligt förordningen (1981:590) om lån till energibesparande åtgärder i kommunala och landstingskommunala byggnader m. m. eller motsvarande äldre bestämmelser, 11. markförvärvslån enligt kungörelsen (1968:227) om markförvärvslån till kommun, 12. räntelån enligt räntelånekungörelsen (1967:553), 13. särskilda lokallån enligt 3 § förordningen (1982:1272) om statligt lånestöd till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter, om lånet har betalats ut före den 1 juli 1985, 14. tertiärlån och tilläggslån enligt kungörelsen (1957:360) om tertiärlån m.m. eller motsvarande äldre bestämmelser, 15. tilläggslån enligt kungörelsen (1974:255) om tilläggslån till kultur- historiskt värdefull bebyggelse, 16. tilläggslån för anordnande av studentbostäder som beviljats enligt bemyndigande av Kungl. Maj:t under åren 1951--1962, 17. tomträttslån enligt tomträttslånekungörelsen (1965:905), 18. underhållslån enligt förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus, 19. lån som avses i förordningen (1990:916) om vissa lån till forsknings- inriktat experimentbyggande. Förordning (1990:917). 5 § Ersättningslån lämnas efter ansökan av den som står som låntagare för statslånet. Om statslånet avser en fastighet som övergått till ny ägare eller tomträtts- havare lämnas dock ersättningslån efter ansökan av den nye ägaren eller tomträttshavaren. För ersättningslån i ett sådant fall krävs det att den nye ägaren eller tomträttshavaren kan antas ha förutsättningar att förvalta huset på ett tillfredsställande sätt. Förordning (1993:346). 6 § För ersättningslån krävs det vidare 1. att fastigheten eller tomträtten används för samma ändamål som det för vilket statslånet beviljats, 2. att fastigheten eller tomträtten inte genom vanvård eller på annat sätt minskat i värde, 3. att betryggande brandförsäkring finns tecknad, 4. att statslånet återbetalas vid den tidpunkt som SBAB, Statens Bostadslåneaktiebolag bestämmer, samt 5. att säkerhet för lånet ställs i form av panträtt i fastigheten eller tomträtten eller i form av sådan borgen såsom för egen skuld som kan antas utgöra betryggande säkerhet. Första stycket 1 gäller inte lån som avses i 4 § 19. I stället krävs det att lånet tillgodoser ett permanentbostadsändamål. Första stycket 5 gäller inte om låntagaren är en kommun, ett landsting, en samfällighetsförening eller en församling eller kyrklig samfällighet som avses i kyrkolagen (1992:300). Ersättningslån till dessa låntagare lämnas utan säker- het. Förordning (1994:2000). 7 § Om statslånet avser ett egnahem och kommunen har åtagit sig att svara för förlust på lånet intill en viss andel av låneskulden, gäller som ytterligare förutsättning för ersättningslån att kommunen gör ett motsvarande åtagande för detta lån. 8 § Ersättningslån lämnas inte, om sökanden är på obestånd eller av andra skäl kan antas sakna förutsättningar att fullgöra de ekonomiska förpliktelser som följer med lånet. Lånets storlek 9 § Ersättningslån lämnas högst med ett belopp som motsvarar kapitalskulden på statslånet eller statslånen vid tidpunkten för återbetalningen jämte vid samma tidpunkt upplupen ränta på lånet eller lånen. Om ersättningslån lämnas till följd av att fastigheten eller tomträtten övergått till en kommun, ett allmännyttigt bostadsföretag eller en bostads- rättsförening som uppfyller de förutsättningar som anges i 26 § ombyggnads- låneförordningen för bostäder (1986:693), får lånet höjas med ett belopp som motsvarar förvärvstillägget enligt 27 § förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag under förutsätt- ning att sådant tillägg hade beviljats om bostadslånet övertagits. Mindre avvikelser från bestämmelserna om ersättningslånets storlek får göras, om detta är administrativt lämpligt. Förordning (1993:346). Ränte- och amorteringsvillkor 10 § Ersättningslån löper med bunden ränta från utbetalningsdagen. Räntesatsen samt tidpunkt och villkor för ändring av räntesatsen under lånetiden fastställs med ledning av räntevillkoren för obligationslån utgivna av Statens Bostads- finansieringsaktiebolag, SBAB. 11 § Amorteringstiden för ersättningslånet och amorteringsplanen skall motsvara de amorteringstider och amorteringsplaner som normalt tillämpas på den allmänna lånemarknaden för lån mot panträtt i fastighet. Förordning (1993:346). 11 a § har upphävts genom förordning (1993:346). Övertagande och uppsägning av lån 12 § Följande bestämmelser i förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag skall tillämpas i fråga om ersättningslån: 22 § första och tredje styckena, 23 § första stycket första punkten och andra stycket och 25 § första punkten om övertagande av lån, 29, 30 och 30 a §§ om uppsägning av lån. Förordning (1993:346). 13 § har upphävts genom förordning (1993:1588). 14 § har upphävts genom förordning (1993:1588). 15 § har upphävts genom förordning (1993:1588). 15 a § har upphävts genom förordning (1993:1588). 16 § har upphävts genom förordning (1993:1588). 17 § har upphävts genom förordning (1993:1588). 18 § har upphävts genom förordning (1993:1588). 19 § har upphävts genom förordning (1993:1588). 20 § har upphävts genom förordning (1993:1588). 21 § har upphävts genom förordning (1993:1588). 22 § har upphävts genom förordning (1993:1588). Övergångsbestämmelser 1991:14 Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1991. Bestämmelserna i 11 a § tillämpas även i ärenden i vilka ersättningslån har beviljats enligt äldre bestämmelser, om lånet betalas ut efter ikraftträdandet. 1993:346 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. 2. Förordningen tillämpas även på sådana lån och bidrag som beviljats eller sökts före ikraftträdandet. I sådana ärenden i vilka ansökningar om lån och bidrag kommit in till länsbostadsnämnden före ikraftträdandet tillämpas dock äldre bestämmelser om förfarande och överklagande. 1993:1117 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Förordningen tillämpas även på dessförinnan anhängiggjorda ärenden som inte avgjorts före ikraftträdandet. 1993:1588 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. 2. De upphävda bestämmelserna i 13--22 §§ tillämpas fortfarande i ärenden i vilka ersättningslån beviljats eller beviljas på grundval av en låneansökan som kommit in till Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB före utgången av år 1993, om inte annat följer av förordningen (1993:1587) om ändrade bestämmelser i fråga om sådana räntebidrag för bostäder som lämnas enligt vissa äldre förordningar. 1995:605 Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om lån som beviljas enligt förordningen.