Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:84 · Visa register
Prästanställningsförordning (1989:84)
Departement: Civildepartementet KY
Utfärdad: 1989-03-09
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:997
Upphävd: 1993-01-01
Inledande bestämmelser Grundläggande bestämmelser 1 § Grundläggande bestämmelser om prästtjänster i svenska kyrkan finns i lagen (1982:942) om svenska kyrkan och i prästanställningslagen (1988:184). Innehåll 2 § I förordningen finns föreskrifter om 1. behörighet till prästtjänster m.m. (6--10 §§), 2. befordringsgrunder (11 och 12 §§), 3. förfarandet vid tillsättning av prästtjänster (13--31 §§), 4. tjänstgöringsföreskrifter (32--34 §§), 5. skyldighet att utöva andra tjänster (35 §), 6. beslut om ledighet för vissa präster (36 §), 7. partiell tjänstebefrielse (38 §), 8. löneavdrag som disciplinpåföljd (39 §), 9. bevisupptagning (40 §), 10. läkarundersökning (41--45 §§), 11. tjänstgöringsintyg (46 §), 12. tjänstebiträden (54 §), 13. praktiktjänstgöring för blivande präster (55--57 §§), 14. överklagande (58 §). Förordning (1991:1781). Tillämpningsområde 3 § Denna förordning tillämpas på biskopar, biträdande biskop och andra präster i svenska kyrkan som har anställning i territoriella pastorat eller stiftssamfälligheter. Bestämmelserna i 32, 33, 35 och 38--46 §§ skall tillämpas också på sådana präster i svenska kyrkan som har anställning i andra icke-territoriella p astorat än hovförsamlingen. Förordning (1990:905) . Definitioner 4 § I förordningen avses med långtidsvikariat: ett vikariat som omfattar minst 40 procent av heltidstjänstgöring på en lönetjänst och som beräknas vara minst sex månader i följd, däri inräknat den tid för tillsättningsförfarandet som infaller efter det att vikariatet blivit ledigt, korttidsvikariat: ett annat vikariat än långtidsvikariat. Vad som avses med lönetjänst och arvodestjänst framgår av kollektivavtal om tjänstetyper och tjänsteförening. När det gäller att enligt förordningen bestämma vilken av två tjänster som är högst, tillämpas de föreskrifter om jämförelse mellan olika tjänster som enligt kollektivavtal gäller för prästtjänster i allmänhet. Förordning (1991:1781) 5 § har upphävts genom förordning (1991:1781) Behörighet till prästtjänster m.m. 6 § En tjänst som domprost eller kyrkoherde får tillsättas bara med den som har fyllt 30 år och som har tjänstgjort som präst i svenska kyrkan i minst tre år. Domkapitlet får dock medge undantag från kravet på 30 års ålder om det finns särskilda skäl. 7 § En tjänst som komminister, kontraktsadjunkt eller stiftsadjunkt får tillsättas bara med den som har tjänstgjort som pastorsadjunkt i minst ett år. Domkapitlet får dock förklara en sådan präst behörig som har 1. tjänstgjort som pastorsadjunkt i minst nio månader, om det kan antas att prästen vid tidpunkten för tillträdet till den sökta tjänsten har tjänstgjort som pastorsadjunkt i minst ett år, 2. tjänstgjort som präst i svenska kyrkan i minst ett år, om prästen har gått igenom religionsvetenskaplig linje enligt högskoleförordningen (1977:263) och fått utbildningsbevis eller har avlagt teologie kandidatexamen, eller 3. tjänstgjort som präst i en utländsk evangelisk-luthersk kyrka i minst ett år. Förordning (1991:1781). 8 § Behörig till en prästtjänst vars innehavare skall svara för gudstjänster och andra kyrkliga handlingar på finska eller samiska språket, är bara den som har tillräckliga kunskaper i respektive språk. De sökande till en sådan tjänst skall styrka sin behörighet på det sätt som domkapitlet bestämmer. 9 § Långtidsvikariat får tillsättas bara med den som är behörig att inneha tjänsten. 10 § Korttidsvikariat får tillsättas bara med den som är behörig att utöva det kyrkliga ämbetet som präst och som inte är skyldig att tjänstgöra i någon annan anställning under den tid som vikariatet varar. Förordning (1991:1781). Befordringsgrunder 11 § Av 20 § prästanställningslagen (1988:184) följer att prästtjänster skall tillsättas på grundval främst av skickligheten, om det inte finns särskilda skäl för något annat. Hänsyn skall tas också till den förtjänst som har förvärvats genom tidigare tjänstgöring i offentlig eller privat anställning eller genom egen verksamhet. 12 § Vid tillämpningen av 11 § andra stycket räknas anställningstiden vid ledighet från en anställning till godo som förtjänst i den mån tiden vid varje särskilt tillfälle uppgår till högst tre månader. Tid räknas dock alltid till godo för ledighet för semester, sjukdom eller fackliga uppdrag enligt 6 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Särskilda föreskrifter finns också i förordningen (1985:335) om tillgodoräknande av tid för föräldraledighet vid tillsättningen av statligt reglerade tjänster. Deltidstjänstgöring som omfattar minst 40 procent av heltidstjänstgöring räknas som heltidstjänstgöring, om det inte finns särskilda skäl för något annat. Fullgjord forskarutbildning räknas till godo som förtjänst med högst fyra år, i den mån utbildningen inte räknas som tjänstgöring i anställning eller som egen verksamhet. Förfarandet vid tillsättning av prästtjänster Kungörelser om lediga prästtjänster m.m. 13 § Bestämmelserna i 21 § första stycket prästanställningslagen (1988:184) att prästtjänster och vikariat på sådana tjänster skall kungöras lediga till ansökan tillämpas inte på tjänster som det finns särskilda skäl att tillsätta utan ledigkungörande. Förordning (1991:1781) . 14 § Kungörelser om lediga prästtjänster och vikariat på sådana tjänster skall införas i Post- och Inrikes Tidningar. I kungörelsen skall anges att ansökningstiden är tre veckor räknat från dagen för införandet i tidningen. I kungörelsen skall också anges vem som tillsätter tjänsten eller vikariatet. Kungörelsen skall anslås på domkapitlets anslagstavla. Den skall också sändas till den myndighet som tillsätter tjänsten. Ansökan 15 § Till en ansökan om en prästtjänst eller om ett vikariat på en sådan tjänst skall fogas en styrkt meritförteckning. Personbevis skall lämnas efter anmodan. 16 § De sökande som inte lyder under domkapitlet i det stift där tjänsten finns, skall till ansökan foga ett betyg över sin förvaltning av prästämbetet. Ett sådant betyg skall vara utfärdat inom sex månader före ansökningstidens utgång. Betyget skall utfärdas av det domkapitel som prästen lyder under enligt 16 § lagen (1982:942) om svenska kyrkan. 17 § Om prästen söker eller får en annan prästtjänst före tillsättningen skall prästen genast underrätta domkapitlet. 18 § När en prästtjänst kungörs ledig på nytt, skall den som har sökt tjänsten vid det föregående tillfället anses stå kvar som sökande, om ansökan inte har återkallats. Behörighetsprövningen m.m. 19 § När ansökningstiden har gått ut skall domkapitlet så snart som möjligt pröva de sökandes behörighet. Behörighetsprövningen skall grundas på förhållandena vid ansökningstidens utgång. Förordning (1991:1781). 20 § Om domkapitlet finner att en sökande inte är behörig till tjänsten, skall domkapitlet genast underrätta den sökande om beslutet och om skälen för det. 21 § Till sitt yttrande över ansökningarna från de behöriga sökandena skall domkapitlet foga en förteckning med ett kort sammandrag av deras meriter. Yttranden i tillsättningsärenden 22 § Om kyrkorådet i sitt yttrande till domkapitlet enligt 8 § prästanställningslagen (1988:184) förordar en av de sökande till tjänsten som kyrkoherde, bör kyrkorådet även ange vilka sökande som bör komma i fråga i andra och tredje rummen. 23 § Innan man tillsätter en prästtjänst vars innehavare huvudsakligen skall tjänstgöra vid ett sjukhus, skall ledningen för sjukhuset ges tillfälle att yttra sig över de behöriga sökandena. 24 § Innan man tillsätter en prästtjänst vars innehavare huvudsakligen skall tjänstgöra vid militära förband, skall militärbefälhavaren ges tillfälle att yttra sig över de behöriga sökandena. 24 a § Innan man tillsätter en prästtjänst vars innehavare huvudsakligen skall svara för församlingsarbete bland teckenspråkiga, skall de dövas intresseorganisationer som är verksamma i stiftet ges tillfälle att yttra sig över de behöriga sökandena. Förordning (1990:305). Tillsättning av tjänster i en samarbetskyrka 25 § Tjänster som komminister i en samarbetskyrka mellan svenska kyrkan och något annat samfund eller liknande tillsätts av domkapitlet i det stift där kyrkan finns. Innan domkapitlet tillsätter en sådan tjänst skall parterna i samarbetskyrkan ges tillfälle att yttra sig över de behöriga sökandena. Placering av pastorsadjunkter 26 § Domkapitlet beslutar i vilket pastorat en pastorsadjunkt skall vara placerad. Anslag om tillsatta prästtjänster 27 § Bestämmelser om anslag av stiftsstyrelsens, kyrkorådets eller tillsättningsnämndens beslut finns i församlingslagen (1988:180). 28 § Domkapitlets beslut att tillsätta eller inte tillsätta en prästtjänst skall genast tillkännages genom ett anslag på myndighetens anslagstavla med uppgift om den dag då anslaget sattes upp. Anslaget skall innehålla upplysningar om hur beslutet överklagas och om avvikande meningar som har antecknats i ärendet. Underrättelser om tillsatta prästtjänster m.m. 29 § Om en prästtjänst tillsätts med någon som innehar en prästtjänst i ett annat stift, skall domkapitlet och stiftsstyrelsen där underrättas om beslutet. Om den som har fått tjänsten innehar en tjänst i ett pastorat, skall kyrkorådet där underrättas om beslutet. 30 § När ett tillsättningsbeslut har vunnit laga kraft skall ansökningshandlingarna skickas tillbaka till dem som har sökt men inte fått tjänsten. 31 § När ett tillsättningsbeslut har vunnit laga kraft skall prästen få ett skriftligt bevis på anställningen. I anställningsbeviset skall anges den tid som förordnandet gäller. Av anställningsbeviset skall framgå vilka föreskrifter i lagen (1976:600) om offentlig anställning som gäller för anställningen. Tjänstgöringsföreskrifter 32 § Domkapitlet skall meddela tjänstgöringsföreskrifter för präster som är anställda i stiftet. Detta gäller inte för biskopen i stiftet eller för den biträdande biskopen i Uppsala stift. Förordning (1990:905). 33 § Innan domkapitlet meddelar tjänstgöringsföreskrifter för kyrkoherdar och komministrar skall domkapitlet ge berörda kyrkoråd och präster tillfälle att yttra sig. 34 § Innan domkapitlet meddelar tjänstgöringsföreskrifter för stifts- och kontraktsadjunkter skall domkapitlet ge stiftsstyrelsen och berörda präster tillfälle att yttra sig. I fråga om präster som skall tjänstgöra vid militära förband skall samråd även ske med militärbefälhavaren. Skyldighet att utöva andra tjänster 35 § Den som innehar en annan lönetjänst som präst än som biskop eller biträdande biskop är skyldig att efter ett beslut av stiftsstyrelsen i stället utöva en annan sådan tjänst inom samma stift. En deltidsanställd präst är dock inte skyldig att tjänstgöra i större omfattning än i sin egen tjänst. En präst är dock inte skyldig att utöva en högre tjänst under längre tid än sammanlagt tre månader av samma kalenderår. Dessutom får stiftsstyrelsen ålägga en präst 1. som är anställd i ett pastorat att jämsides med sin tjänst utöva en annan prästtjänst i samma eller i ett närbeläget pastorat inom samma stift, om tjänstgöringen varar i högst tre månader under samma kalenderår, 2. att i stället för eller jämsides med sin tjänst sköta en sådan prästtjänst inom samma stift som inrättas i ett pastorat med tillfällig befolkningsökning under en del av året. Förordning (1990:905). Beslut om ledighet för vissa präster 36 § En biskop och en biträdande biskop beslutar själv om sin semester. Biskopen och biträdande biskopen beslutar även om annan ledighet för sig själv, dock under högst 30 dagar varje år. Förordning (1990:905). 37 § har upphävts genom förordning (1990:305). Partiell tjänstebefrielse 38 § Präster får helt eller delvis befrias från övriga uppgifter i tjänsten under en viss tid, om detta är nödvändigt för att de skall kunna 1. handlägga ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, eller 2. fullgöra någon särskild skyldighet i tjänsten. Domkapitlet beslutar om tjänstebefrielse för domprosten, övriga kyrkoherdar samt komministrar och pastorsadjunkter. Löneavdrag som disciplinpåföljd 39 § När en präst har ålagts löneavdrag enligt 28 § prästanställningslagen (1988:184), bestäms avdraget per dag enligt följande tabell. _____________________________________________________________________ Månadslön, Löneavdrag, kronor procent av daglönen -- 6 000 16 6 001-- 7 900 18 7 901--11 100 20 11 101-- 22 ______________________________________________________________________ Månadslönen beräknas enligt den för prästen tillämpliga tjänstetidsklassen eller motsvarande. Daglönen utgör en trettiondel av månadslönen. Avdragsbeloppet jämkas till närmast lägre hela krontal. Bevisupptagning 40 § Kostnaden för bevisupptagning enligt 14 kap. 2 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skall betalas av allmänna medel. Läkarundersökning 41 § Innan domkapitlet beslutar om läkarundersökning enligt 37 § andra stycket prästanställningslagen (1988:184), skall domkapitlet inhämta ett utlåtande från en läkare om huruvida prästen bör undergå läkarundersökning. När domkapitlet har fått läkarens utlåtande, skall domkapitlet också inhämta ett yttrande från socialstyrelsen, utom när det är uppenbart att det inte behövs. 42 § Läkarundersökning utförs av den läkare som socialstyrelsen utser. 43 § Visar intyget över läkarundersökningen att prästen lider av en sjukdom eller något liknande, får domkapitlet föreskriva att prästen efter en viss tid skall visa upp ett nytt intyg om sitt hälsotillstånd av den läkare som har utfärdat det förra intyget eller av någon annan läkare som socialstyrelsen utser. 44 § Intyg över läkarundersökningar skall utformas enligt det formulär som socialstyrelsen fastställer. Åberopar prästen ett annat läkarintyg mot ett sådant intyg, skall domkapitlet inhämta ett yttrande från socialstyrelsen. 45 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning i frågor som avses i 41 eller 43 §, tillämpas bestämmelserna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i brottmål med endast lagfarna ledamöter. Tjänstgöringsintyg 46 § Domkapitlet skall på begäran av en präst utfärda intyg om prästens tjänstgöring i stiftet. 47--53 §§ har upphävts genom förordning (1991:1781) . Tjänstebiträden 54 § Till tjänstebiträden åt präster får domkapitlet förordna icke prästvigda personer som har fått biskopens skriftliga tillstånd att predika. Tjänstebiträden skall förordnas på arvodestjänster. Praktiktjänstgöring för blivande präster 55 § För att bereda en studerande som avser att bli präst erfarenheter inom det praktisk-teologiska området, får domkapitlet förordna en sådan studerande att under högst tre månader vara praktikant i ett pastorat. Om det finns särskilda skäl, får förordnandet förlängas med högst tre månader. Praktikanter skall förordnas på arvodestjänster. 56 § Domkapitlet skall förordna en kyrkoherde eller komminister att vara handledare för praktikanten. 57 § Domkapitlet får meddela ytterligare föreskrifter för praktiktjänstgöringen. Överklagande 58 § En myndighets beslut i frågor som i kollektivavtal har lämnats till arbetsgivarens avgörande får överklagas hos statens arbetsgivarverk. Arbetsgivarverkets beslut får inte överklagas. Hur andra beslut överklagas framgår av särskilda föreskrifter. Övergångsbestämmelser 1989:84 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fullmaktstjänster som kyrkoherde i svenska församlingar i utlandet och prästtjänster i icke-territoriella pastorat. 4. Den som enligt äldre föreskrifter är behörig till en tjänst som präst inom svenska kyrkan och som vid utgången av juni 1989 är anställd på en sådan tjänst, skall anses vara behörig att inneha motsvarande tjänst även efter ikraftträdandet av denna förordning. 1990:305 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. 2. När en prästtjänst för teckenspråkiga, som har inrättats före den 1 juli 1991, skall tillsättas första gången behöver den inte kungöras ledig till ansökan enligt bestämmelserna i 21 § första stycket prästanställningslagen (1988:184). 1991:1781 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. 2. Den som vid utgången av år 1991 har tjänstgjort som präst i svenska kyrkan i minst ett år skall utan hinder av 7 § i dess nya lydelse anses behörig att tillsättas på en tjänst som komminister, kontraktsadjunkt eller stiftsadjunkt.