Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:757 · Visa register
Förordning (1989:757) med instruktion för vapenfristyrelsen
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1989-08-24
Ändring införd: t.o.m. SFS 1993:1170
Ikraft: 1989-10-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:648
Upphävd: 1995-07-01
Uppgifter 1 § Vapenfristyrelsen har till uppgift att pröva ärenden om tillstånd till vapenfri tjänst enligt 10 § lagen (1966:413) om vapenfri tjänst. Vapenfristyrelsen skall också svara för uttagning till tjänstgöring, registrering och redovisning av vapenfria tjänstepliktiga. Vapenfristyrelsen har vidare ansvaret för att vapenfria tjänstepliktiga utbildas och krigsplaceras. Förordning (1991:1386). Verksförordningens tillämpning 2 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 19, 21, 23, 24 och 30 §§. Förordning (1993:1170). Myndighetens ledning 3 § Vapenfristyrelsens överdirektör är chef för myndigheten. När överdirektören inte är i tjänst, sköts hans uppgifter av den tjänsteman som han bestämmer. Styrelsen 4 § Vapenfristyrelsens styrelse består av högst tio personer, överdirektören medräknad. Överdirektören är styrelsens ordförande. Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Organisation 5 § Inom vapenfristyrelsen finns en tillståndsenhet för ärenden om tillstånd till vapenfri tjänst. Inom vapenfristyrelsen finns i övrigt de enheter som myndigheten bestämmer. 6 § har upphävts genom Förordning (1991:721). Styrelsens ansvar och uppgifter 7 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen fatta beslut 1. om vilka myndigheter som skall svara för de vapenfria tjänstepliktigas utbildning, 2. i sådana frågor som avses i 19 § verksförordningen. Ärendenas handläggning 8 § Ärenden om tillstånd till vapenfri tjänst skall avgöras av överdirektören. Denne får uppdra åt chefen för tillståndsenheten eller, vid förfall för denne, åt någon annan tjänsteman att avgöra sådana ärenden. Överdirektören skall avgöra övriga ärenden som inte skall avgöras av styrelsen. Om sådana ärenden som avses i andra stycket inte behöver prövas av överdirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Tredje stycket gäller inte föreskrifter. Förordning (1991:721). Tjänstetillsättningar m. m. 9 § Överdirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid. Tjänsten som chef för tillståndsenheten tillsätts av regeringen efter anmälan av överdirektören. Andra tjänster tillsätts av vapenfristyrelsen. 10 § Andra styrelseledamöter än överdirektören utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1991:721). Bisysslor 11 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av vapenfristyrelsen även i fråga om chefen för tillståndsenheten. Överklagande 12 § Utbildningsanordnares beslut i ärenden om utbildning av vapenfria tjänstepliktiga får överklagas hos vapenfristyrelsen. Vapenfristyrelsens beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas. 13 § Vapenfristyrelsens beslut får överklagas hos totalförsvarets tjänstepliktsnämnd -- enligt 22 § lagen (1966:413) om vapenfri tjänst i frågor som rör uttagning, tjänstgöring eller tillstånd till vapenfri tjänst, -- enligt 13 och 17 §§ kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga i frågor som rör anstånd med eller ledighet från vapenfri tjänstgöring, -- enligt 8 § förordningen (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m. fl. i frågor som rör ekonomisk hjälp och flyttningsbidrag till de vapenfria tjänstepliktiga. Förordning (1991:1386). 14 § Vapenfristyrelsens beslut i övriga ärenden får överklagas hos regeringen om något annat inte följer av -- lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål, -- lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga, -- andra föreskrifter.