Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:598 · Visa register
Förordning (1989:598) om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387)
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1989-06-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 1997:109
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:940
Upphävd: 1999-01-01 överg.best.
1 § Enligt denna förordning skall avgift betalas för verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387) hos koncessionsnämnden för miljöskydd, statens naturvårdsverk och länsstyrelserna. Bestämmelser om rätt för kommuner att ta ut en avgift för sådan verksamhet enligt miljöskyddslagen som bedrivs av en kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet finns i 7 §. Förordning (1991:1638). 2 § Avgift enligt 1 § första stycket skall betalas årligen för kalenderår med de belopp som anges i en bilaga till förordningen. Förordning (1995:699). 3 § Avgiften skall betalas av den som 1. utövar miljöfarlig verksamhet som anges med beteckningen A eller B i bilagan till miljöskyddsförordningen (1989:364), 2. har tillstånd till annan än med 1. avsedd verksamhet som har prövats frivilligt enligt 9 § första stycket eller 17 § miljöskyddslagen (1969:387). Om det vid en fabrik eller annan inrättning bedrivs miljöfarlig verksamhet av sådan art eller omfattning som omfattar flera punkter i bilagan till denna förordning, skall avgift betalas enligt den punkt som föreskriver den högsta avgiften. Har förprövning ägt rum skall avgiften bestämmas med utgångspunkt i tillåten produktionsvolym eller motsvarande. Förordning (1991:812). 4 § Avgiften skall betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten meddelats eller, om verksamheten utövas utan tillstånd, det år som följer efter det att den miljöfarliga verksamheten påbörjats. Förordning (1995:699). 5 § Avgiften skall betalas efter beslut av länsstyrelsen som också tar emot och redovisar avgiften. Förordning (1989:912). 6 § Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen -- med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter -- sätta ned eller efterskänka avgiften. Förordning (1990:509). 7 § För en kommunal nämnds verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387) får kommunen ta ut en avgift enligt en taxa som kommunen bestämmer. I taxan skall anges hur avgiften skall bestämmas. Taxan skall innehålla föreskrifter om vem som är avgiftsskyldig och till vem avgiften skall betalas. I övrigt skall 6, 8 och 10 §§ gälla. Förordning (1991:1638). 8 § Beslut om betalning av avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 9 § Beslut enligt 5 § om betalning av avgift får överklagas hos kammarrätten. 10 § En kommunal nämnds beslut i ett särskilt fall enligt sådan kommunal taxa som anges i 7 § får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Förordning (1995:291). 11 § Statens naturvårdsverk får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för länsstyrelsens tillämpning av denna förordning. Övergångsbestämmelser 1989:598 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1984:380) om avgifter för pröving och tillsyn enligt miljöskyddslagen (1969:387). Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till tiden före den 1 juli 1989. 3. Intill dess kommunen har fattat beslut om avgiftstaxa enligt 7 § skall den upphävda förordningen gälla i fråga om avgift till kommunen. 1989:912 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. 2. Om skyldighet att betala avgift för en verksamhet inträder genom denna förordning skall avgift för tiden den 1 januari -- 30 juni 1990 betalas med hälften av de belopp som anges i bilagan. 3. Om avgiften för en verksamhet för avgiftsåret 1989/90 ändras genom denna förordning skall avgift betalas med det lägsta beloppet enligt denna förordning eller enligt äldre bestämmelser. skall den upphävda förordningen gälla i fråga om avgift till kommunen. 1995:291 Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. 1995:699 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. 2. För tiden den 1 juli 1995 till och med den 31 december 1996 skall avgift betalas med belopp motsvarande en och en halv gång det belopp som anges i bilagan till förordningen. 3. Meddelas beslut om tillstånd eller påbörjas miljöfarlig verksamhet utan tillstånd under tiden den 1 juli 1995 till och med den 31 december 1995 skall avgift betalas med belopp som anges i bilagan till förordningen. 1995:1148 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996. 2. För sådana verksamheter som avses i 31.09.02, 34.04 och 92.03.03 är avgiften för tiden den 1 juli 1995 till och med den 31 december 1996 1,5 av det angivna beloppet. Bilaga Förteckning över sådana miljöfarliga verksamheter för vilka skyldighet föreligger att betala avgift till länsstyrelsen för statliga myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387) 1. Miljöfarlig verksamhet som anges med beteckningarna A eller B i miljöskyddsförordningen (1989:364) Beteckning Avgift i kronor enligt bilagan till om länssty- om den miljöskydds- relsen utövar kommunala förordningen tillsynen nämnden enligt miljö- utövar till- skyddslagen synen enligt (1969:387) 44 a § miljö- skyddslagen (1969:387) 1 JORDBRUK, VATTENBRUK 11 Jordbruk 11.01 ladugård, stall eller annan anlägg- ning för djur med utrymme för mer än 100 djurenheter, varvid som en enhet avses ett fullvuxet nötkreatur, en häst, två ungnöt, tre suggor, tio slaktsvin, tio pälsdjur (avelshonor) eller 100 fjäderfän 2 000 200 11.02 anläggning för torkning av gödsel 4 300 430 13 Vattenbruk 13.01 fiskodling för en netto produktion av 13.01.01-- mer än 10 ton fisk per år 100 kr per 10 kr per ton ton 2 UTVINNING AV MINERALISKA PRODUKTER M. M. 22 Råpetroleum- och naturgasutvinning 22.01 anläggning för utvinning av råolja eller naturgas -- provborrning eller utvinning till sjöss 8 600 860 -- provborrning på land<t> -- -- -- utvinning på land 4 300 430 23 Malm- och mineralutvinning 23.01 gruvanläggning som utgörs av 23.01.01-- anrikningsverk, sintringsverk eller annan anläggning för bearbetning av mineralfyndighet än som avses i 23.01.02 -- gruva med anrikningsverk 125 000 44 000 -- gruva utan anrikningsverk 62 000 22 000 -- anrikningsverk 62 000 22 000 -- sintringsverk 62 000 22 000 -- täkt för kol eller eldfast lera 8 600 3 000 23.01.02-- anläggning för provbrytning 43 000 4 300 29 Annan brytning och utvinning 29.01 bergtäkt för en total produktion överstigande 100 000 ton om produktionen per år över- stiger 25 000 ton samt torvtäkt för en produktion överstigande 25 000 kubikmeter per år<t> 8 600<t> 860 3 TILLVERKNING 31 Livsmedels- och dryckesvarutillverkning 31.01 slakteri för en produktion baserad på 31.01.01-- mer än 5 000 ton slaktvikt per år -- mer än 50 000 ton per år 62 000 6 200 -- mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton per år 21 000 2 100 31.03.01mejeri eller torrmjölkfabrik för en produktion baserad på en invägning av mer än 50 000 ton per år 21 000 2 100 31.05.01glassfabrik för en produktion av mer än 5 000 ton per år 21 000 2 100 31.06.01fabrik för beredning eller konservering av grönsaker, rotfrukter, frukter eller bär för en produktion baserad på mer än 1 000 ton råvara per år -- mer än 50 000 ton per år 43 000 4 300 -- mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per år 21 000 2 100 31.07.01fabrik för beredning eller kon- servering av fisk eller skaldjur för en produktion baserad på mer än 200 ton råvara per år -- mer än 6 000 ton 43 000 4 300 -- mer än 2 000 ton men högst 6 000 ton 21 000 2 100 -- mer än 200 ton men högst 2 000 ton 8 600 860 31.08 fiskmjöls- eller fiskoljefabrik för en produktion av -- mer än 5 000 ton fiskmjöl och/eller fiskolja per år 21 000 2 100 -- högst 5 000 ton fiskmjöl och/eller fiskolja per år 4 300 430 31.09 anläggning för framställning eller raffinering av fett eller olja av animaliskt eller vegeta- biliskt slag för en tillverkning av 31.09.01-- mer än 100 000 ton per år 62 000 22 000 31.09.02-- mer än 1 000 ton men högst 100 000 ton per år -- mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per år 43 000 4 300 -- mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per år 21 000 2 100 31.10 margarinfabrik eller annan fabrik för förädling av vegetabiliskt fett till olika livsmedelsprodukter 21 000 2 100 31.11 sockerfabrik 43 000 4 300 31.12 stärkelsefabrik 43 000 4 300 31.13 stärkelsederivatfabrik 43 000 4 300 31.14 jästfabrik 62 000 22 000 31.15 choklad- eller konfektyr- fabrik för en produktion av 31.15.01-- mer än 10 000 ton per år 21 000 2 100 31.16 fabrik för rostning av kaffe för en produktion av 31.16.01-- mer än 3 000 ton per år 21 000 2 100 31.20 anläggning för bearbetning av slaktbiprodukter eller animaliskt avfall för en produktion baserad på 31.20.01-- mer än 10 000 ton råvara per år 62 000 22 000 31.20.02-- mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton råvara per år 21 000 2 100 31.21 annan fodermedelsfabrik än som avses i 31.20 för en produktion av 31.21.01-- mer än 50 000 ton spannmålsfoder- medel per år 21 000 2 100 31.21.02-- mer än 1 000 ton annat foder- medel per år 21 000 2 100 31.23 för framställning av alkohol 43 000 4 300 31.25 bryggeri för en produktion av 31.25.01-- mer än 5 000 kubikmeter maltdryck per år -- mer än 20 000 kubikmeter maltdryck per år 43 000 4 300 -- mer än 5 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter maltdryck per år 21 000 2 100 31.27 maltfabrik 8 600 860 31.28 fabrik för biosyntetisk tillverkning av ättiksyra 4 300 430 31.30 fabrik för extraktion där 31.30.01-- mer än 10 ton organiska lösnings- medel förbrukas per år 4 300 430 32 Textil-, beklädnads-, läder- och lädervarutillverkning 32.01.01fabrik för beredning eller färgning av textilier eller garner för en produktion av -- mer än 2 000 ton per år 62 000 6 200 -- mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton per år 43 000 4 300 -- mer än 200 ton men högst 1 000 ton per år 21 000 2 100 32.02.01garveri eller annan fabrik för skinnberedning för en produktion baserad på mer än 100 ton råvara per år -- mer än 1 000 ton per år 62 000 6 200 -- mer än 100 ton men högst 1 000 ton per år 21 000 2 100 32.03 linberedningsverk 4 300 430 33 Trävarutillverkning 33.01 sågverk samt snickeri eller hyvleri med dimensionssågning för fram- ställning av 33.01.01-- mer än 30 000 kubikmeter trävaror per år -- mer än 100 000 kubikmeter per år 43 000 4 300 -- mer än 30 000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter per år 21 000 2 100 33.02 plywood- eller spånskivefabrik 21 000 2 100 33.03 anläggning för lagring av timmer på land med begjutning av vatten eller anläggning för lagring av timmer i vatten om lagerkapaciteten 33.03.01-- överstiger 5 000 kubikmeter 8 600 860 33.04 anläggning för träskyddsbehandling genom tryck- eller vacuumimpregnering eller doppning för en produktion av >-- mer än 10 000 kubikmeter per år 43 000 4 300 -- mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per år 21 000 2 100 -- högst 500 kubikmeter per år 8 600 860 34 Massa-, pappers- och pappersvaru- tillverkning, grafisk produktion 34.01 fabrik för framställning av massa eller massa och papper -- fabrik för kemisk massa, med blekeri, för en produktion av mer än 300 000 ton per år 208 000 73 000 -- fabrik för kemisk massa, med blekeri, för en produktion av högst 300 000 ton per år 156 000 55 000 -- fabrik för kemisk massa, utan blekeri 125 000 44 000 -- fabrik för mekanisk massa eller returfibermassa 94 000 33 000 34.02 fabrik för framställning av papper 62 000 22 000 34.03 fabrik för framställning av fiberskivor för en produktion av -- mer än 20 000 ton per år 94 000 33 000 -- högst 20 000 ton per år 43 000 15 000 34.04 fabrik för framställning av regenererad cellulosa för en produktion av -- mer än 5 000 ton per år 125 000 44 000 -- högst 5 000 ton per år 62 000 22 000 34.05 fabrik för framställning av bindemedel ur skogsråvara 125 000 44 000 34.06 tryckeri där 34.06.01-- tryckning sker med heatsetteknik 21 000 2 100 34.06.02-- mer än 10 ton organiska lösningsmedel (inkl. lösningsmedel i färg och fuktvatten, dock ej mineralolja i ark- och tidnings- offsetfärg) förbrukas per år -- mer än 20 ton organiska lösnings- medel förbrukas per år 21 000 2 100 -- mer än 10 ton men högst 20 ton organiska lösningsmedel förbrukas per år 8 600 860 34.07 anläggning för klichétillverkning 34.07.01-- där mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per år 8 600 860 35 Tillverkning m.m. av kemiska produkter, petroleumprodukter, gummi- och plastvaror 35.01 fabrik för framställning av andra polymerer ur enskilda monomerer eller kombinationer av monomerer än som avses i 35.02 62 000 22 000 35.02 fabrik för framställning av polymerer av epoxi- eller polyuretantyp för en produktion av 35.02.01-- mer än 10 ton per år -- mer än 100 ton per år 21 000 2 100 -- mer än 10 ton men högst 100 ton per år 8 600 860 35.03 fabrik för tillverkning av plast- produkter ur polymera material såsom polyester, latex eller andra för- polymeriserade produkter, där tillverk- ningen innefattar ytterligare polymerisation, för en produktion av 35.03.01-- mer än 10 ton per år -- mer än 100 ton polyester eller motsvarande per år 21 000 2 100 -- mer än 10 ton men högst 100 ton polyester eller motsvarande per år 8 600 860 35.04 fabrik för tillverkning av plastprodukter där 35.04.01-- mer än 1 ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner förbrukas per år 8 600 860 35.04.02-- mer än 5 ton andra halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per år 8 600 860 35.05 fabrik för tillverkning, på annat sätt än genom polymerisation, av plastprodukter genom termisk eller annan bearbetning av polymera material genom 35.05.01-- kalandrering eller beläggning 21 000 2 100 35.06 läkemedelsfabrik med kemisk eller biologisk tillverkning -- framställning av läkemedelssub- stanser genom kemisk syntes 94 000 33 000 -- framställning av läkemedelssub- stanser med hjälp av mikroorga- nismer eller andra levande celler 94 000 33 000 -- renframställning av läkemedels- substanser ur animalisk eller vegetabilisk råvara genom extrak- tions- eller annat uppreningsförfarande 62 000 22 000 35.07 läkemedelsfabrik med enbart farmaceutisk tillverkning där -- mer än 10 ton halogenerade organiska lösningsmedel eller mer än 20 ton andra organiska lösningsmedel förbrukas per år 21 000 2 100 -- högst 10 ton halogenerade organiska lösningsmedel eller högst 20 ton andra organiska lösningsmedel förbrukas per år 8 600 860 35.08 krut- och annan sprängämnesfabrik där tillverkningen 35.08.01-- omfattar kemiska reaktioner 62 000 22 000 35.08.02--enbart omfattar blandning eller avser ammunition, pyrotekniska artiklar eller andra sådana produkter 21 000 2 100 35.09 fabrik för framställning av gödselmedel 156 000 55 000 35.10 fabrik för framställning av bekämp- ningsmedel på annat sätt än enbart genom blandning av färdiga råvaror 62 000 22 000 35.11 fabrik för framställning av bekämpningsmedel enbart genom blandning av färdiga råvaror 8 600 860 35.12 kabelfabrik 21 000 2 100 35.13 gummivarufabrik för en produktion av 35.13.01-- mer 500 ton per år -- mer än 10 000 ton per år 43 000 4 300 -- mer än 500 ton men högst 10 000 ton per år 21 000 2 100 35.14 anläggning för regummeringsverksamhet där 35.14.01-- mer 10 ton organiska lösningsmedel förbrukas per år 8 600 860 35.15 fabrik för framställning av färg eller fernissa för en produktion av 35.15.01-- mer än 1 000 ton per år 21 000 2 100 35.16 fabrik för tillverkning av fotogra- fisk film eller fotografiskt papper 21 000 2 100 35.17 fabrik för framställning av produkter där en mängd av 35.17.01-- mer än 500 ton organiska lösnings- medel ingår per år 21 000 2 100 35.17.02-- mer än 10 ton halogenererade organiska lösningsmedel ingår per år 21 000 2 100 35.18 fabrik för framställning av rengörings- medel, hygien- eller kroppsvårds- produkter genom blandningsförfarande för en produktion av 35.18.01-- mer än 500 ton per år 8 600 860 35.19 fabrik för raffinering av mineraloljor för en produktion av -- mer än 500 000 ton mineralolja per år 208 000 73 000 -- högst 500 000 ton mineralolja per år 125 000 44 000 35.20 anläggning där olja, oljeprodukter eller andra kemikalier lagras eller årligen hanteras i en mängd av 35.20.01-- mer än 50 000 ton 21 000 2 100 35.21 anläggning för framställning av kolbaserade bränslen 43 000 4 300 35.22 fabrik för framställning av grafitelektroder 125 000 44 000 35.23 fabrik för framställning av alkohol för annat ändamål än livsmedel 43 000 4 300 35.27 fabrik för framställning av ammoniak 156 000 55 000 35.28 fabrik för framställning av svavelsyra 156 000 55 000 35.29 fabrik för framställning av fosforsyra 156 000 55 000 35.30 fabrik för framställning av klor eller natriumhydroxid -- för en produktion av mer än 50 000 ton klor per år 156 000 55 000 -- för en produktion av högst 50 000 ton klor per år 94 000 33 000 35.31 fabrik för framställning av klorat 156 000 55 000 35.32 fabrik för framställning av saltsyra 156 000 55 000 35.33 fabrik för framställning av salpetersyra156 000 55 000 35.34 fabrik för framställning av andra kemiska produkter än som tidigare har nämnts, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner 35.34.01-- annan fabrik än för fram- ställning av acetylengas eller lustgas 94 000 33 000 35.34.02-- fabrik för framställning av acetylengas eller lustgas 21 000 2 100 35.35 fabrik för framställning av andra kemiska produkter än som tidigare har nämnts, där tillverkningen enbart omfattar fysikaliska processer, såsom blandning, destillation eller lakning 43 000 4 300 35.36 annan anläggning för tillverkning av kemiska produkter, petroleumpro- dukter, gummi- eller plastvaror där årsförbrukningen av 35.36.01-- fullständigt halogenerade klorfluorkarboner uppgår till mer än 1 ton 21 000 2 100 35.36.02-- ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner uppgår till mer än 10 ton 21 000 2 100 36 Tillverkning av varor av mineraliska ämnen, utom metaller 36.01 fabrik för framställning av keramiska produkter för en produktion av -- mer än 50 ton per år 21 000 2 100 -- högst 50 ton per år 4 300 430 36.02 mineralullsfabrik -- för en produktion av mer än 10 000 ton per år 94 000 33 000 -- för en produktion av högst 10 000 ton per år 21 000 7 400 36.03 anläggning för tillverkning eller bearbetning, annat än skärning av glas eller glasvaror där 36.03.01-- mer än 1 ton tung blykristall eller blykristall (helkristall) hanteras per år -- mer än 1 000 ton tung bly- kristall eller blykristall (helkristall) hanteras per år 43 000 4 300 -- mer än 100 ton men högst 1 000 ton tung blykristall eller blykristall (helkristall) hanteras per år 21 000 2 100 -- mer än 1 ton men högst 100 ton tung blykristall eller eller blykristall (helkristall) hanteras per år 8 600 860 36.03.02-- mer än 10 ton kristall (halv- kristall) innehållande bly hanteras per år -- mer än 2 000 ton kristall (halvkristall) innehållande bly hanteras per år 43 000 4 300 -- mer än 500 ton men högst 2 000 ton kristall (halv- kristall) innehållande bly hanteras per år 21 000 2 100 -- mer än 10 ton men högst 500 ton kristall (halv- kristall) innehållande bly hanteras per år 8 600 860 36.03.03-- mer än 100 ton annat glas hanteras per år -- mer än 20 000 ton annat glas hanteras per år 62 000 6 200 -- mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton annat glas hanteras per år 43 000 4 300 -- mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton annat glas hanteras per år 21 000 2 100 -- mer än 100 ton men högst 1 000 ton annat glas hanteras per år 8 600 860 36.04 cementfabrik 125 000 44 000 36.05 anläggning för framställning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion av mer än 10 000 ton per år 21 000 2 100 36.06 anläggning för framställning av tegel 21 000 2 100 36.07 anläggning för framställning av gipsskivor 21 000 2 100 36.08 anläggning för framställning av lättklinker eller lättbetong 21 000 2 100 36.09 anläggning för framställning av oljeprodukter ur skiffer 21 000 2 100 37 Metallframställning 37.01 järn- eller stålverk -- verk med råstålproduktion för produktion av -- mer än 1 000 000 ton per år 208 000 73 000 -- mer än 100 000 ton per år men högst 1 000 000 ton per år 156 000 55 000 -- högst 100 000 ton per år 62 000 22 000 -- verk utan råstålproduktion för en produktion av -- mer än 50 000 ton per år 62 000 22 000 -- högst 50 000 ton per år 43 000 15 000 37.02 ferrolegeringsverk 125 000 44 000 37.03.01annat metallverk än som anges i 37.01 för en produktion av mer än 3 000 ton per år -- mer än 80 000 ton per år 208 000 73 000 -- mer än 30 000 ton men högst 80 000 ton per år 125 000 44 000 -- mer än 3 000 ton men högst 30 000 ton per år 62 000 22 000 37.03.02annat metallverk än som anges i 37.01 för en produktion av högst 3 000 ton per år 21 000 2 100 37.04.01metallraffinaderi för en produktion av mer än 3 000 ton per år -- mer än 80 000 ton per år 208 000 73 000 -- mer än 30 000 ton men högst 80 000 ton per år 125 000 44 000 -- mer än 3 000 ton men högst 30 000 ton per år 62 000 22 000 37.04.02metallraffinaderi för en produktion av högst 3 000 ton per år 21 000 2 100 37.05 annat metallgjuteri än som anges i 37.06 för en produktion av 37.05.01-- mer än 3 000 ton per år -- mer än 10 000 ton per år 94 000 33 000 -- mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per år 62 000 22 000 37.05.02-- mer än 10 ton men högst 3 000 ton per år -- mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per år 21 000 2 100 -- mer än 200 ton men högst 1 000 ton per år 8 600 860 -- mer än 50 ton men högst 200 ton per år 4 300 430 -- mer än 10 ton men högst 50 ton per år 2 000 200 37.06 järn-, stål-, aluminium- eller magnesiumgjuteri för en produktion av 37.06.01-- mer än 100 ton per år -- mer än 10 000 ton per år 43 000 4 300 -- mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år 21 000 2 100 -- mer än 200 ton men högst 1 000 ton per år 8 600 860 -- mer än 100 ton men högst 200 ton per år 4 300 430 38 Verkstadsindustri 38.01 anläggning för verkstadsindustri med en tillverkningsyta av 38.01.01-- mer än 20 000 kvadratmeter -- mer än 50 000 kvadratmeter 125 000 44 000 -- mer än 20 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter 62 000 22 000 38.01.02mer än 5 000 kvadratmeter men högst 20 000 kvadratmeter 21 000 2 100 38.02 anläggning för 38.02.01-- kemisk, elektrolytisk eller termisk ytbehandling, annan beläggning med metall eller betning av metall (exempelvis fosfatering, kromatering, passivering, etsning och elpolering) -- varmförzinkning för en förbrukning av -- mer än 10 000 ton zink per år 43 000 4 300 -- mer än 1000 ton men högst 10 000 ton zink per år 21 000 2 100 -- mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per år 8 600 860 -- högst 100 ton zink per år 4 300 430 -- annan ytbehandling med utsläpp av process- och sköljvatten av -- mer än 10 000 kubikmeter per år 43 000 4 300 -- mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per år 21 000 2 100 -- mer än 100 kubikmeter per år men högst 1 000 kubikmeter per år 8 600 860 -- högst 100 kubikmeter per år 4 300 430 -- annan ytbehandling utan utsläpp av process- eller sköljvatten eller stoft 2 000 200 -- annan ytbehandling utan utsläpp av process- eller sköljvatten men med utsläpp av stoft 8 600 860 38.02.02-- våttrumling av aluminium eller stål där godsmängden är mer än 5 ton per år eller annan våt- trumling 4 300 430 38.04 ackumulatorfabrik 125 000 44 000 38.05 annan anläggning för verkstads- industri där 38.05.01-- mer än 1 ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner förbrukas per år 21 000 2 100 38.05.02-- mer än 5 ton andra halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per år 21 000 2 100 38.05.03-- mer än 10 ton organiska lösningsmedel förbrukas per år -- mer än 20 ton organiska lös- ningsmedel förbrukas per år 21 000 2 100 -- mer än 10 ton men högst 20 ton organiska lösningsmedel förbrukas per år 8 600 860 39 Annan tillverkning 39.01 anläggning för ytbehandling med färg eller lack eller där limning sker där 39.01.01-- mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel (inkl. lösningsmedel i färg, lack och lim) förbrukas per år 21 000 2 100 39.01.02-- mer än 10 ton andra organiska lösningsmedel (inkl. lösningsmedel i färg, lack och lim) förbrukas per år -- mer än 20 ton andra organiska lösningsmedel förbrukas per år 21 000 2 100 -- mer än 10 ton men högst 20 ton andra organiska lösningsmedel förbrukas per år 8 600 860 4 EL-, GAS-, VÄRME- OCH VATTENFÖRSÖRJNING 41 El-, Gas- och värmeförsörjning 41.01 kärnkraftverk eller annan kärnteknisk anläggning 62 000 22 000 41.02 anläggning för förgasning eller förbränning med en total in- stallerad, tillförd, effekt av 41.02.01mer än 200 MW -- gasturbinanläggning 21 000 7 400 -- övriga anläggningar 94 000 33 000 41.02.02anläggning för förgasning eller förbränning för en tillförd effekt av mer än 10 MW men högst 200 MW -- mer än 100 MW men högst 200 MW 43 000 4 300 -- mer än 10 MW men högst 100 MW 21 000 2 100 41.04 gasturbinanläggning med en total installerad, tillförd, effekt av högst 200 MW 8 600 860 41.05.0 anläggning för utvinning -- på annat sätt än genom vattentäkt -- av värme ur mark, luft, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller ur grundvatten eller avloppsvatten för en ur värmekällan uttagen effekt av mer än 10 MW 8 600 860 41.07 gruppstation med vindkraftverk eller vindkraftverk med enstaka aggregat eller grupper av aggregat för en sammanlagd uttagen effekt av 41.07.01-- mer än 10 MW 4 300 1 500 41.07.02-- mer än 1 MW men högst 10 MW 2 000 200 6 VARUHANDEL M. M. 61 Partihandel och varuhandel m. m. 61.01 anläggning där 61.01.01-- mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner omtappas per år 8 600 860 61.01.02-- mer än 10 ton ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner omtappas per år 8 600 860 7 SAMFÄRDSEL, POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER 71 Samfärdsel 71.01 flygplats med instrumentbana över 1 200 m -- mer än 50 000 landningar per år 156 000 55 000 -- mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar per år 94 000 33 000 -- mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar per år 43 000 15 000 -- högst 5 000 landningar per år 21 000 7 400 9 OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH ANDRA TJÄNSTER 91 Offentlig förvaltning, försvarsverk- samhet m. m. 91.01 flottiljflygplats med en nominell banlängd överstigande 1 200 m 43 000 -- 91.02 skjutbana, skjutfält samt annan anläggning som disponeras av Försvarsmakten eller Försvarets materielverk och som är stadigvarande inrättad för användning (inkl. destruktion) av skarp ammunition eller spräng- ämnen utomhus -- skjutbana för enbart finkalibrig ammunition 4 300 -- -- övriga anläggningar 8 600 -- 92 Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet m.m. 92.01 utsläpp av avloppsvatten 92.01.01-- utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse med mer än 100 000 invånare eller från annan tätbebyggelse, om förorenings- mängden i avloppsvattnet motsvarar minst den mängd som härrör från mer än 100 000 invånare 94 000 33 000 per reningsanläggning 92.01.02-- utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse med mer än 2 000 men högst 100 000 invånare eller från sådan bebyggelse med färre antal invånare, om förorenings- mängden i avloppsvattnet motsvarar minst den mängd som härrör från mer än 2 000 invånare, dock högst den mängd som härrör från 100 000 invånare -- mer än 20 000 invånare men högst 100 000 invånare 43 000 4 300 per reningsanläggning -- mer än 2 000 invånare men högst 20 000 invånare 21 000 2 100 per reningsanläggning 92.02 utsläpp av avloppsvatten från sjukhus 21 000 2 100 per anläggning 92.03 upplag för, eller anläggning för behandling av, avfall från hushåll, sjukhus, industri, bygg- och rivningsverksamhet, hästsportanläggning, reningsanläggning eller därmed jämförlig inrättning om den avfallsmängd som tillförs upplaget eller anläggningen 92.03.01-- överstiger 75 000 ton per år 94 000 33 000 92.03.02-- inte överstiger 75 000 ton per år och behandlas genom för- bränning -- överstiger 20 000 men inte 75 000 ton per år 43 000 4 300 -- överstiger 10 000 ton men inte 20 000 ton per år 21 000 2 100 -- inte överstiger 10 000 ton per år 8 600 860 92.03.03-- överstiger 100 ton men inte 75 000 ton per år och behandlas genom kompostering, rötning eller annan biologisk metod -- överstiger 20 000 ton men inte 75 000 ton per år 43 000 4 300 -- överstiger 10 000 ton men inte 20 000 ton per år 21 000 2 100 -- överstiger 1 000 ton men inte 10 000 ton per år 8 600 860 -- överstiger 100 ton men inte 1 000 ton per år 4 300 430/t.o.m. 92.03.04-- överstiger 50 ton men inte 75 000 ton per år och deponeras eller behandlas på annat sätt än som anges i 92.03.02 eller 92.03.03-- överstiger 20 000 ton men inte 75 000 ton per år 43 000 4 300 -- överstiger 10 000 ton men inte 20 000 ton per år 21 000 2 100 -- överstiger 50 ton men inte 10 000 ton per år 8 600 860 92.04 utsläpp av fast avfall eller något annat fast ämne från mark, byggnad eller anläggning i vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller upp- läggning av ett sådant ämne på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där förorenings- risken inte bedöms som ringa 8 600 860 per anläggning 92.05 anläggning för behandling av sådant farligt avfall som avses i 1 § förordningen (1996:971) om farligt avfall och som kan ha en skadlig inverkan på miljön samt förordningen (1989:974) om miljöfarliga batterier om 92.05.01-- huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen härrör från andra inrättningar och den tillförda mängden är mer än 1 000 ton per år och behandlingen leder till materialåtervinning -- mer än 25 000 ton per år 94 000 33 000 -- mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per år 43 000 15 000 -- mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år 21 000 7 400 92.05.02-- huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen härrör från andra inrättningar och den tillförda mängden är högst 1 000 ton per år och behandlingen leder till materialåtervinning 8 600 860 92.05.03-- huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen härrör från andra inrättningar och behandlas på annat sätt än som anges i 92.05.01 eller 92.05.02 -- den tillförda mängden är mer än 25 000 ton per år 208 000 73 000 -- den tillförda mängden är mer än 5 000 men högst 25 000 ton per år 62 000 22 000 -- den tillförda mängden är högst 5 000 ton per år 21 000 7 400 92.05.04-- avfallet uppkommit i egen an- läggning och behandlingen inte leder till materialåtervinning 8 600 860 92.06 anläggning för deponering av miljöfarligt avfall om den till- förda mängden är 92.06.01-- mer än 1 000 ton per år -- mer än 25 000 ton per år 156 000 55 000 -- mer än 1 000 ton men högst 25 000 ton per år 94 000 33 000 92.06.02-- högst 1 000 ton per år 21 000 2 100 92.07 anläggning för mottagning och mellanlagring av 92.07.01-- mer än 50 ton oljeavfall per år 8 600 860 92.07.02-- mer än 20 ton förbrukade bilbatterier per år 8 600 860 92.07.03-- mer än 10 ton annat miljö- farligt avfall per år 8 600 860 92.08 bilfragmenteringsanläggning med malningsanläggning eller motsvarande -- med egen anläggning för deponering av avfall 43 000 4 300 -- utan egen anläggning för deponering av avfall 21 000 2 100 92.10 anläggning för sortering eller omlastning av avfall från hushåll, sjukhus, industri, bygg- och rivningsverksamhet, hästsportan- läggning, reningsanläggning eller därmed jämförlig inrättning, om den hanterade avfallsmängden 92.10.01-- för sortering överstiger 10 000 ton per år -- överstiger 75 000 ton per år 21 000 2 100 -- överstiger 10 000 ton men inte 75 000 ton per år 8 600 860 92.11 anläggning för tvättning av tankar eller fat som används för transport av kemiska produkter på väg, järnväg eller till sjöss 8 600 860 92.12 anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar där etylenoxid används som steriliseringsmedel 8 600 860 92.13 anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller fullständigt eller ofull- ständigt halogenerade klor- fluorkarboner eller halon 8 600 860 92.14 krematorium 8 600 860 92.15 upplag eller anläggning för behandling av förbrukade kvicksilverhaltiga be- lysningskällor 8 600 860 95 Reparations-, tvätteri- och service- verksamhet 95.02 tvättinrättning 95.02.01-- för mer än 10 ton tvättgods per dygn 8 600 860 95.02.02-- där mer än 1 ton perkloretylen förbrukas per år 8 600 860 95.02.03-- där mer än 1 ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner förbrukas per år 8 600 860 95.02.04-- där mer än 10 ton andra halogenerade kolväten förbrukas per år 8 600 860 95.03 anläggning för framkallning av fotografisk film eller fotografiskt papper 95.03.01--med utsläpp av processav- loppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter fotografisk film och fotografiskt papper fram- kallas per år -- mer än 50 000 kvadratmeter fotografisk film och fotografiskt papper framkallas per år 21 000 2 100 -- mer än 15 000 men högst 50 000 kvadratmeter fotografisk film och fotografiskt papper framkallas per år 8 600 860 95.03.02-- där processavloppsvattnet omhändertas och mer än 100 000 kvadratmeter fotografisk film och fotografiskt papper fram- kallas per år 8 600 860 2. Annan än i avdelning 1 angiven miljöfarlig verksamhet som har prövats frivilligt, se 9 § första stycket och 17 § miljöskyddslagen (1969:387) Avgift i kronor: 860.-- Förordning (1997:109).