Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:457 · Visa register
Förordning (1989:457) om uttagning av civilförsvarspliktiga till särskilda civila sjukvårdsenheter
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1989-06-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 1993:261
Ikraft: 1989-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:238
Upphävd: 1995-07-01
Uppgifter 1 § Under höjd beredskap skall vissa civilförsvarspliktiga ingå i särskilda civila sjukvårdsenheter med huvudsaklig uppgift att komplettera den landstings- kommunala hälso- och sjukvårdens ordinarie resurser. Förordning (1993:261). Uttagning 2 § Med stöd av 1 § lagen (1984:272) om skyldighet för civilförsvarspliktiga att tjänstgöra utanför civilförsvaret skall länsstyrelsen besluta om uttagning av dem som skall ingå i de i 1 § nämnda enheterna till det antal som regeringen för varje budgetår bestämmer. Registrering och krigsplacering 3 § Socialstyrelsen skall i den utsträckning som behövs registrera och krigsplacera den uttagna personalen. Socialstyrelsen får överlåta på någon annan statlig myndighet eller på en landstingskommun att registrera och krigsplacera personalen. Detta får ske endast efter överenskommelse med den statliga myndigheten respektive landstingskommunen. 4 § Den som krigsplaceras enligt denna förordning skall underrättas om beslutet. Om en statlig myndighet beslutat om krigsplacering skall underrättelse om beslutet också lämnas till den landstingskommun i vilken den krigsplacerade skall tjänstgöra. I samband med krigsplacering av personalen skall krigstjänstgöringsorder göras i ordning i den utsträckning som behövs. Om en statlig myndighet har beslutat om krigsplacering skall en kopia av tjänstgöringsordern lämnas till den berörda landstingskommunen. Inkallelse 5 § Inkallelse till tjänstgöring skall utfärdas av socialstyrelsen eller av den på vilken registreringen enligt 3 § har överlåtits. Tjänstgöring 6 § När höjd beredskap inte råder får den som har tagits ut enligt 2 § tas i anspråk för grundläggande utbildning i högst trettio dagar och för övningar i högst 10 dagar under varje följd av fyra kalenderår. Förordning (1993:261). Anstånd och ledighet 7 § Anstånd med eller ledighet från tjänstgöring får beviljas efter samma grunder som gäller för anstånd med eller ledighet från värnpliktstjänstgöring. 8 § Frågor om anstånd och om ledighet från tjänstgöring när höjd beredskap inte råder skall prövas av socialstyrelsen. Socialstyrelsen får överlåta på någon annan statlig myndighet eller en landstingskommun att pröva frågor om anstånd eller ledighet. Detta får ske endast efter överenskommelse med den statliga myndigheten respektive landstingskommunen. Frågor om ledighet från tjänstgöring under höjd beredskap prövas av den som den uttagne tjänstgör hos. Förordning (1993:261). Utbildning 9 § Socialstyrelsen skall svara för att personalen utbildas och övas. Social- styrelsen får överlåta till statens räddningsverk eller en landstingskommun att utbilda och öva personalen. Detta får ske endast efter överenskommelse med statens räddningsverk respektive landstingskommunen. Överklagande 10 § Beslut om uttagning enligt 2 § och anstånd enligt 8 § får överklagas hos totalförsvarets tjänstepliktsnämnd. Skrivelsen med överklagandet skall ges in till den myndighet som har meddelat beslutet inom två veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Tjänstepliktsnämndens beslut får inte överklagas. Förordning (1989:763). 11 § Beslut i ärenden om krigsplacering enligt 3 § och om ledighet enligt 8 § första stycket får inte överklagas. Beslut i ärende om ledighet enligt 8 § tredje stycket får överklagas hos socialstyrelsen. Socialstyrelsens beslut får inte överklagas. Övriga bestämmelser 12 § De bestämmelser i civilförsvarslagen (1960:74) som skall tillämpas på den som tjänstgör enligt denna förordning finns angivna i 3 § lagen (1984:272) om skyldighet för civilförsvarspliktiga att tjänstgöra utanför civilförsvaret. 13 § Vad i denna förordning sägs om landstingskommuner skall gälla även för kommuner som inte tillhör en landstingskommun.