Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:447 · Visa register
Förordning (1989:447) om förmåner m.m. till viss hälso- och sjukvårdspersonal vid tjänstgöring inom försvarsmakten
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1989-06-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 1990:837
Ikraft: 1989-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:239
Upphävd: 1995-07-01
Tillämpningsområde m. m. 1 § Denna förordning tillämpas på dem som omfattas av tjänsteplikt enligt lagen (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m. m. vid tjänstgöring inom försvarsmakten. Den personal som denna förordning är tillämplig på tillhör försvarsmaktens militära personal. Förmåner enligt värnpliktsförmånsförordningen 2 § Följande bestämmelser i värnpliktsförmånsförordningen (1976: 1008) skall tillämpas i fråga om de tjänstepliktiga: 7--9 §§ om dagpenning, 11 § om befattningspenning, 18--26 §§ om ersättning m. m. vid resor, 28--32 §§ om förplägnad, inkvartering och utrustning, 34--37 §§ om hälso- och sjukvård, 38 § om begravningshjälp, 39 § om utbetalning m. m., 40 § om överklagande. Tjänstepliktiga är dessutom berättigade till fälttraktamente enligt de grunder som gäller för värnpliktiga. Anstånd med tjänstgöringen 3 § Bestämmelserna om anstånd i 20, 22, 23, 25 och 26 §§ kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m. m. skall tillämpas i fråga om utbildning och övning enligt 6 § lagen (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m. m. I fråga om annan tjänstgöring tillämpas 28 § kungörelsen. 4 § Värnpliktsverket beslutar i ärenden om anstånd för de tjänstepliktiga. Ett beslut om anstånd får överklagas hos totalförsvarets tjänstepliktsnämnd. Skrivelsen med överklagandet skall ges in till den myndighet som har meddelat beslutet inom två veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Tjänstepliktsnämndens beslut får inte överklagas. Förordning (1989:762). 5 § har upphävts genom förordning (1990:837).