Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:422 · Visa register
/r1/ Förordning (1989:422) om statsbidrag till eftermontering av avgasrening på äldre bilar;
Departement: Kommunikationsdepartementet
Utfärdad: 1989-05-25
Ikraft: 1989-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS1991:1090
Upphävd: 1991-07-01
1 § Bidrag enligt denna förordning betalas till den som på sin bil monterar godkänd avgasreningsutrustning som medför att utsläppen minskar med minst 40 procent. Bidrag lämnas dock inte om bilen omfattas av avgasreningskraven i 6 § bilavgasförordningen (1987:586). Beteckningar i denna förordning har samma betydelse som i fordonskungörelsen (1972:595). 2 § Statens naturvårdsverk meddelar efter samråd med trafiksäkerhetsverket föreskrifter om godkännande av avgasreningsutrustning som avses i 1 §. Beslut om godkännande av sådan utrustning meddelas av Aktiebolaget Svensk Bilprovning. 3 § Bidraget är 1 000 kronor för varje fordon och betalas till den som i bilregistret är antecknad som ägare till fordonet när den registreringsbesiktning sker som avser avgasreningsutrustningen. Registreringsbesiktningen sker utan kostnad för den bidragsberättigade. Aktiebolaget Svensk Bilprovning får ersättning för besiktningen av trafiksäkerhetsverket. 4 § Trafiksäkerhetsverket betalar ut bidraget när det av bilregistret framgår att bilen försetts med godkänd avgasreningsutrustning. 5 § Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas av trafiksäkerhetsverket. 6 § Beslut av Aktiebolaget Svensk Bilprovning i fråga om godkännande av avgasreningsutrustning får överklagas hos statens naturvårdsverk. Naturvårdsverkets beslut får inte överklagas. Vid överklagande av bolagets beslut tillämpas föreskrifterna i 23--25 och 30 §§ förvaltningslagen (1986:223).