Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:365 · Visa register
Förordning (1989:365) om miljöskadeförsäkring
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1989-05-25
Ändring införd: t.o.m. SFS 1997:107
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:1473
Upphävd: 1999-01-01 överg.best.
1 § Ett årligt bidrag till den miljöskadeförsäkring som avses i 65 § miljöskyddslagen (1969:387) skall betalas med belopp som anges i bilaga 1. Förordning (1989:869). 2 § Bidrag till miljöskadeförsäkringen skall inte betalas i fråga om verksamheter som anges i bilaga 2. Bilaga 1 Bidrag till miljöskadeförsäkringen skall betalas med så många kronor som anges i kolumnerna 1--4. I. Verksamheter som i bilagan till miljöskyddsförordningen (1989:364) anges under följande rubriker: 1 JORDBRUK, VATTENBRUK, 2 UTVINNING AV MINERALISKA PRODUKTER M.M. och 3 TILLVERKNING. Kol. 1 Kol. 2 Kol.3 Kol.4 Antal anställda vid anläggning: 5--199 20 000 8 000 1 600 800 200--499 40 000 20 000 4 800 1 600 500 och flera 80 000 40 000 8 000 4 800 II. Verksamheter som i bilagan till miljöskyddsförordningen anges under följande rubriker: 4 EL-, VÄRME- OCH VATTENFÖRSÖRJNING, 6 VARUHANDEL, 7 SAMFÄRDSEL, POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER samt 9 OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH ANDRA TJÄNSTER Kol. 1 Kol. 2 Kol.3 Kol.4 20 000 8 000 1 600 800 Förklaring till kolumnerna: Belopp enligt kolumnerna 1 skall betalas för verksamheter som i bilagan till miljöskyddsförordningen har följande numeriska beteckningar: 22.01--29.02 (om verksamhet utövas inom de områden som anges i 3 kap. 5 § lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.), 34.01, 34.02, 35.01, 35.09, 35.19, 35.27- -35.34, 36.04, 37.01, 37.02, 37.03.01, 41.01, 41.02.01 (i fråga om anläggning för förbränning), 41.07.01 och 92.05.01 (om mer än 10 000 ton miljöfarligt avfall årligen förbränns eller på annat sätt slutligt omhändertas vid anläggningen). Bidragsskyldigheten enligt kolumnerna 2 avser andra verksamheter med beteckningen A i bilagan till miljöskyddsförordningen. Bidragsbeloppen i kolumnerna 3 och 4 avser verksamheter med beteckningen B resp. C i bilagan till miljöskyddsförordningen. Förordning (1997:107). Bilaga 2 För följande verksamheter m.m. skall bidrag till miljöskadeförsäkringen inte betalas. 1 JORDBRUK, VATTENBRUK. Undantaget avser alla verk- samheter under nr 11 Jordbruk och nr 13 Vattenbruk enligt bilagan till miljöskyddsförordningen (1989:364) 29.01 bergtäkt med en produktion överstigande 25 000 ton per år samt torvtäkt med en produktion överstigande 10 000 kubikmeter per år 29.02 annan täkt än som avses i 29.01 för vilken krävs tillstånd enligt 18 § naturvårdslagen (1964:822) eller 1 § lagen (1985:620) om vissa torfyndigheter 31.04 utsläpp av vassle som inte endast är av spillkaraktär 33.03 anläggning för lagring av timmer 35.26 asfaltverk eller oljegrusverk 36.10 berg- eller gruskrossverk 38.06 plattform för verkstad på vattnet 42.01 vattenverk 91.02 skjutbana, skjutfält samt annan anläggning som disponeras av Försvarsmakten eller Försvarets materielverk och som är stadigvarande inrättad för användning av skarp ammunition utomhus 92.01.03 utsläpp av avloppsvatten som härrör från färre än 200 personer från en fristående avloppsanläggning som inte är kommunal 92.09 skrotupplag eller anläggning för bearbetning av skrot, dock ej bilfragmenteringsanläggning 94.01 motorsport- eller bilprovningsbana för stadigvarande bruk 94.02 skjutbana eller annan anläggning som uteslutande används för rekreationsverksamhet och som är stadigvarande inrättad för användning av skarp ammunition utomhus Förordning (1994:877). Övergångsbestämmelser 1989:365 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. För andra halvåret 1989 skall före den 1 september 1989 bidrag betalas med hälften av de belopp som anges i bilaga 1. 1998:1473 Förordningen gäller dock alltjämt i fråga om bidrag till miljöskadeförsäkringen som avser tid före den 1 januari 1999.