Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:281 · Visa register
Förordning (1989:281) om Jordfonden
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 1989-05-11
Ändring införd: t.o.m. SFS1991:737
Ikraft: 1989-07-01
1 § Jordfonden förvaltas av statens jordbruksverk. På fonden bokförs kostnaderna för länsstyrelsernas förvärv, överlåtelser och förvaltning av fastigheter (jordfondsfastigheter) samt köpeskillingarna för försålda jordfondsfastigheter. Förordning (1990:479). 2 § Jordfondsfastigheterna skall användas främst för att främja en från allmän synpunkt lämplig utveckling av företag inom jordbruket, skogsbruket och trädgårdsnäringen. Fastigheterna skall också användas för att främja bosättning och sysselsättning i glesbygd. Förordning (1991:737). 3 § En jordfondsfastighet skall avyttras så snart ändamålet med förvärvet kan tillgodoses. Länsstyrelsen skall utreda de möjligheter som finns att använda fastigheten om dessa inte är helt klarlagda vid köpet. Detta gäller också om det ursprungliga ändamålet med förvärvet inte längre är aktuellt. 4 § Jordfondsfastigheterna skall i avvaktan på försäljning förvaltas så rationellt som möjligt med hänsyn till omständigheterna. 5 § Frågor om förvärv och överlåtelser samt förvaltning av jordfondsfastigheter prövas av jordbruksverket eller efter jordbruksverkets bemyndigande av länsstyrelsen. Förordning (1991:737). 6 § Beslut i jordfondsärenden får inte överklagas. 7 § För att täcka en del av kostnaderna för administrationen av jordfonden får länsstyrelsen ta ut en särskild avgift av köpare av jordfondsfastigheter. Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om avgiftens storlek. Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning får beslutas av statens jordbruksverk. Förordning (1990:479).