Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:185 · Visa register
Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1989-05-03
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:771
Ikraft: 1989-05-01 överg.best.
Månadsarvode 1 § Arvoden för vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ ska betalas enligt följande: Organ/Befattning Månadsarvode i procent av arvode som riksdagsledamot 1. Sveriges riksbank Fullmäktiges ordförande: 27,5 Fullmäktiges vice ordförande: 23 Annan fullmäktig: 14 Suppleant för fullmäktig: 3,5 2. Riksdagsstyrelsen Vald ledamot i riksdagsstyrelsen: 15 Företrädaren för en partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen: 15 3. Riksdagens råd för Riksrevisionen Ordförande: 10 Vice ordförande: 7,5 Ledamot som inte är ordförande eller vice ordförande: 2 Suppleant: 1 4. Nordiska rådets svenska delegation Ordförande: 4 Ledamot av arbetsutskottet som inte är ordförande i delegationen: 1 5. Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond Ordförande: 11,5 Vice ordförande: 8 Annan ledamot och suppleant: 5 Lag (2019:27). Årsarvode i riksdagens nämndmyndigheter 1 a § Årsarvode ska betalas för uppdrag hos riksdagens nämndmyndigheter enligt följande. Organ/befattning Årsarvode i procent av månadsarvode som riksdagsledamot 1. Valprövningsnämnden Ordförande: 118 2. Riksdagens överklagandenämnd Ordförande: 52 3. Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn Ordförande: 75 Ledamot: 50 4. Statsrådsarvodesnämnden Ordförande: 72 Ledamot: 50 5. Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner Ordförande: 90 Ledamot: 70 6. Partibidragsnämnden Ordförande: 70 Ledamot: 45 Lag (2020:771). Sammanträdesarvode i riksdagens nämndmyndigheter 1 b § Sammanträdesarvode ska betalas för uppdrag hos riksdagens nämndmyndigheter enligt följande. Organ/Befattning Sammanträdesarvode i procent av månadsarvode som riksdagsledamot 1. Riksdagens ansvarsnämnd Ordförande: 8, dock minst ett sammanträdesarvode per år Vice ordförande: 8 Ledamot: 4 Ersättare: 4 2. Riksdagens överklagandenämnd Ersättare för ordföranden: 8 Ledamot: 4 Suppleant: 4 3. Valprövningsnämnden Ersättare för ordföranden: 8 Ledamot: 1,25 Suppleant: 1,25 Till den som deltar i sammanträde utan att delta i beslut betalas sammanträdesarvode endast om respektive nämndmyndighet beslutar det. Lag (2012:885). Sammanträdesarvode i övriga riksdagsorgan 2 § För fullgörande av sådana uppdrag som anges i 1 § betalas ett särskilt arvode för en sammanträdesdag som infaller en måndag, en fredag eller under perioder då kammaren inte sammanträder (sammanträdesarvode). Sammanträdesarvode betalas dock inte till vald ledamot och företrädare för partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen. Sammanträdesarvode betalas även till 1. ledamot och tjänstgörande ersättare i ledamotsrådet, 2. tjänstgörande suppleant och tjänstgörande ersättare för företrädare för partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen, 3. suppleant i Nordiska rådets svenska delegations arbetsutskott, 4. ledamot och suppleant i Utrikesnämnden för sammanträde som är förlagt till period då riksdagen har plenifri tid, 5. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Nordiska rådets verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Nordiska rådet, 6. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Europarådets verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Europarådet samt 7. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i den parlamentariska församlingens verksamhet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa i den mån motsvarande ersättning inte betalas från den parlamentariska församlingen. Arvodesbeloppen fastställs av riksdagsstyrelsen. Till suppleant som deltar i sammanträde utan att delta i beslut betalas sammanträdesarvode endast om respektive organ beslutar det. Lag (2016:1110). 3 § Den som gör en resa för att fullgöra något sådant uppdrag som räknas upp i 1-2 § § har rätt till resekostnadsersättningar och traktamente enligt andra stycket. Resekostnadsersättningar och traktamente lämnas 1. för riksdagsledamöter enligt regler i lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter efter samordning med den resekostnads- och traktamentsersättning som i övrigt lämnas från Riksdagsförvaltningen, 2. för ledamöter och suppleanter i riksdagens råd för Riksrevisionen enligt bestämmelser i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen, 3. för fullmäktige och suppleanter för fullmäktige i Riksbanken som inte är riksdagsledamöter enligt de bestämmelser om sådana förmåner som enligt kollektivavtalet gäller för arbetstagare hos Riksbanken och 4. för övriga uppdragstagare enligt samma bestämmelser som för arbetstagare hos Riksdagsförvaltningen. Lag (2019:27). 3 a § Den som fullgör uppdrag i Europarådets svenska delegation och som lämnar riksdagen i samband med ett val, har under den återstående delen av delegationens mandatperiod rätt till – arvode enligt 2 § andra stycket 6, – resekostnadsersättningar och traktamente enligt 3 § andra stycket 1, och – teknisk och elektronisk utrustning enligt 7 kap. 9 § lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter. Lag (2016:1110). Ersättning för inkomstförlust 4 § Den som inte är ledamot av riksdagen och fullgör ett uppdrag som avses i 1-2 §§ har rätt till ersättning för inkomstförlust enligt vad som sägs i andra eller tredje stycket. Sådan ersättning betalas utöver ersättning enligt 1-2 §§. Den som på grund av sitt uppdrag går miste om avlöningsförmåner har rätt till ersättning med motsvarande belopp. Den som på grund av sitt uppdrag går miste om inkomster som egenföretagare har rätt till ersättning med högst det belopp per sammanträdesdag som motsvarar den sjukpenninggrundande inkomst, delad med 365, som är fastställd för egenföretagaren enligt 25 och 26 kap. socialförsäkringsbalken. Lag (2012:885). Övergångsbestämmelser 1989:185 Denna lag träder i kraft den 1 maj 1989. Den skall dock tillämpas fr. o. m. den 1 januari 1989. Genom lagen upphävs lagen (1987:576) om arvoden m. m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ. Arvoden för vissa uppdrag inom riksgäldskontoret skall övergångsvis utgå under perioden den 1 januari 1989 -- den 30 juni 1989 enligt följande: Riksgäldskontoret Fullmäktig: 1 200 kronor för månad. Fullmäktiges ordförande: 1 200 kronor för månad utöver fullmäktigearvodet. Ledamot av arbetsutskottet som inte är ordförande eller riksgäldsdirektör: 700 kronor för månad utöver fullmäktigearvodet. Suppleant för fullmäktig: 275 kronor för månad. Sammanträdesarvode för fullgörande av angivna uppdrag skall bestämmas med tillämpning av 2 §. 1995:1512 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Den skall dock tillämpas fr.o.m. den 1 oktober 1995. 2000:548 Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Bestämmelsen i 1 § 1 i sin nya lydelse tillämpas för tid från och med den 1 januari 1999. Bestämmelsen i 4 § tillämpas för tid från och med den 1 januari 2000. 2003:184 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003. 2. Bestämmelserna om sammanträdesarvode i 2 § i sin nya lydelse skall även för tid dessförinnan tillämpas för ledamöter och suppleanter i styrelsen i Riksrevisionen. 3. Bestämmelsen i 2 § 9 skall tillämpas för tid från och med den 15 oktober 2002. Lag (2003:354). 2013:354 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013. 2. För år 2013 ska arvode enligt punkten 5 till ordförande och ledamöter i Partibidragsnämnden utgå med ett halvt årsarvode.