Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:1077 · Visa register
/r1/ Förordning (1989:1077) om bidrag för att täcka kostnaderna för försäkringsinspektionens organisation och verksamhet;
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1989-12-21
Ikraft: 1990-02-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS1991:1384
Upphävd: 1991-11-06
1 § Denna förordning gäller de årliga bidrag som skall betalas enligt -- 19 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (1982:713), -- 26 § lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige, -- 73 § lagen (1972:262) om understödsföreningar och -- 9 § lagen (1989:508) om försäkringsmäklare. 2 § För försäkringsbolag och utländska försäkringsföretag är bidraget 1,6 promille av hela inkomsten av avgifter för det närmast föregående räkenskapsåret för försäkringar som tillhör rörelsen i Sverige. I fråga om inkomst av avgifter för kollektiv tjänstepensionsförsäkring skall dock, för den del av avgiftsinkomsten som överstiger femtio miljoner kronor, bidraget beräknas efter 0,7 promille. Som avgiftsinkomst räknas inte avgift för återförsäkring, om någon annan är bidragsskyldig för det återförsäkrade beloppet. Bidraget får inte överstiga 425 000 kronor. Om avgiftsinkomsten understiger en miljard kronor, får bidraget inte överstiga 275 000 kronor. Bidraget får inte understiga fyra procent av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret, avrundat till närmast högre femtiotal kronor. 3 § För understödsföreningar är bidraget -- 1,5 promille av hela inkomsten av avgifter för det närmast föregående räkenskapsåret och -- 0,5 promille av nettokapitalavkastningen för samma räkenskapsår. I fråga om inkomst av avgifter för kollektiv tjänstepensionsförsäkring skall dock, för den del av avgiftsinkomsten som överstiger femtio miljoner kronor, bidraget beräknas efter 0,7 promille. Som avgiftsinkomst räknas inte avgift för återförsäkring, om någon annan är bidragsskyldig för det återförsäkrade beloppet. Bidraget får inte överstiga 175 000 kronor. Bidraget får inte understiga två procent av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret, avrundat till närmast högre femtiotal kronor. 4 § För en försäkringsmäklare som är fysisk person och som är registrerad som mäklare den 1 juli det år som bidraget avser är bidraget 1 500 kronor. För den som registreras senare under året är bidraget 750 kronor. Den som enligt försäkringsinspektionens register förmedlar försäkringar uteslutande för en försäkringsmäklare som är juridisk person skall inte betala något bidrag. För en försäkringsmäklare som är juridisk person är bidraget 1 500 kr för varje fysisk person som enligt försäkringsinspektionens register förmedlar försäkringar för den juridiska personen. Om en fysisk persons verksamhet för den juridiska personen registreras efter den 1 juli det år som bidraget avser, är bidraget för honom 750 kronor. Det sammanlagda bidraget får inte överstiga 25 000 kronor. 5 § Till ledning för beräkningen av bidragsbeloppen skall försäkringsbolag, utländska försäkringsföretag och understödsföreningar varje år till försäkringsinspektionen sända in uppgifter om bidragspliktiga inkomster under det närmast föregående räkenskapsåret. Uppgifterna skall sändas in från 1. försäkringsbolag och understödsföreningar inom sju månader från räkenskapsårets utgång, 2. utländska försäkringsföretag samtidigt med årsredogörelsen för företagets verksamhet i Sverige. Uppgifterna skall vara undertecknade för 1. försäkringsbolag av styrelsen och verkställande direktören, 2. utländska försäkringsföretag av generalagenten, 3. understödsföreningar av styrelsen eller behörig firmatecknare. 6 § Försäkringsinspektionen skall till varje bidragspliktig översända ett meddelande om hur mycket som skall betalas och den tid inom vilken betalning skall ske. 7 § Bidrag skall betalas genom insättning på statsverkets checkräkning i riksbanken för försäkringsinspektionens räkning. Övergångsbestämmelser 1989:1077 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1990. Den skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 1990. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1982:1178) om försäkringsbolags, utländska försäkringsföretags och understödsföreningars bidrag för att täcka kostnaderna för försäkringsinspektionens organisation och verksamhet.