Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:102 · Visa register
Förordning (1989:102) om tillämpning av en överenskommelse den 14 februari 1989 mellan Sverige och Australien om sjukvård åt tillfälliga besökande
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1989-03-30
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:282
Ikraft: 1989-05-01
Den överenskommelse mellan Sverige och Australien om sjukvård åt tillfälliga besökande som har undertecknats den 14 februari 1989 skall gälla här i landet från och med den 1 maj 1989. Överenskommelsen med den senare ändring av artikel 1 som regeringarna i dessa länder har enats om fogas till denna förordning som bilaga. Förordning (1995:282). Bilaga Överenskommelse mellan Konungariket Sverige och Australien om sjukvård åt tillfälliga besökande Regeringen i Konungariket Sverige och regeringen i Australien, som önskar bereda den som är bosatt inom ett av de båda staternas territorier omedelbart nödvändig sjukvård under tillfällig vistelse inom den andra statens territorium, har kommit överens om följande: Artikel 1 (1) I denna överenskommelse avses med: (a) sjukvård (i) med avseende på Australien, öppenvård och sjukhusvård som tillhandahålls eller för vilken ersättning utges enligt 1973 års sjukförsäkringslag, 1953 års nationella hälso- och sjukvårdslag och överenskommelser eller beslut enligt 1973 års sjukförsäkringslag som avser tillhandahållande av sjukhusvård och andra sjukvårdsförmåner i Australiens stater och territorier under förutsättning att vården söks som offentlig patient inom ramen för det offentliga sjukvårdssystemet; och (ii) med avseende på Sverige, hälso- och sjukvårdsförmåner enligt den svenska lagstiftningen om sjukförsäkring; (b) bosatt (i) med avseende på Australien, en person som är bosatt i Australien enligt 1973 års sjukförsäkringslag, och som innehar antingen ett giltigt australiskt pass eller annat giltigt pass försett med tillstånd för innehavaren att vistas under obegränsad tid i Australien; och (ii) med avseende på Sverige, en person som är bosatt i Sverige och som innehar antingen ett giltigt svenskt pass eller ett intyg om sjukförsäkring utfärdat av en svensk försäkringskassa; (c) territorium (i) med avseende på Australien, det australiska territoriet med undantag för samtliga yttre territorier utom Cocos (Keeling)öarna och Christmasön; och (ii) med avseende på Sverige, dess territorium; (d) tillfällig vistelse inom territoriet (i) med avseende på Australiens territorium laglig vistelse inom territoriet utan att bosättning föreligger; och (ii) med avseende på Sveriges territorium, vistelse inom territoriet utan att bosättning föreligger. (2) Vid användningen av denna överenskommelse har andra ord och uttryck som används i överenskommelsen, om inte annat framgår av sammanhanget, den betydelse som tillkommer dem enligt den lagstiftning som anges i första stycket (a) av denna artikel. (3) Denna överenskommelse skall tillämpas även på sådan lagstiftning som ersätter, ändrar, kompletterar eller kodifierar den lagstiftning som anges i första stycket (a) av denna artikel. Förordning (1995:282). Artikel 2 (1) Denna överenskommelse är tillämplig på en person som är bosatt inom något av de båda staternas territorier och som antingen (a) vistas tillfälligt inom den andra statens territorium; eller (b) vistas inom den andra statens territorium som chef för eller som medlem av personalen vid en beskickning eller ett konsulat eller som familjemedlem till en sådan person tillhörande dennes hushåll eller som privattjänare till en sådan person. (2) Denna överenskommelse är inte tillämplig när någon som är bosatt inom den ena statens territorium beger sig till den andra statens territorium i akt och mening att erhålla sjukvård, om personen inte tillhör besättningen eller är passagerare på en båt, ett fartyg eller ett flygplan som anländer till, lämnar eller omdirigeras till den andra statens territorium och vårdbehovet uppkommit under resan. Artikel 3 (1) En person på vilken första stycket (a) av artikel 2 är tillämplig och som behöver omedelbart nödvändig sjukvård medan han vistas inom den andra statens territorium, skall ges den sjukvård som är medicinskt nödvändig för diagnostisering, lindring eller behandling av det tillstånd som kräver vård, på villkor som inte är mindre förmånliga än de som gäller för en person som är bosatt inom denna stats territorium. (2) En person, på vilken första stycket (b) av artikel 2 är tillämplig, skall ges sjukvård även om vården inte är omedelbart nödvändig och oavsett längden av vistelsen inom den vårdgivande statens territorium. Artikel 4 (1) Ingen av staterna är skyldig att ersätta den andra staten kostnader för sjukvård som ges med stöd av denna överenskommelse. (2) Sådana avgifter, som skall erläggas för sjukvård som ges inom en stats territorium med stöd av denna överenskommelse, skall erläggas av den person som erhåller sjukvården. Artikel 5 (1) Behöriga myndigheter för tillämpningen av denna överenskommelse är: (a) med avseende på Australien, departementet för social- och hälsovård, och (b) med avseende på Sverige, riksförsäkringsverket. (2) De behöriga myndigheterna skall snarast möjligt sända varandra information om sådana ändringar av lagar och andra författningar som gäller inom deras respektive territorier, i den mån ändringarna kan väsentligt påverka arten och omfånget av de förmåner som utges enligt detta avtal. (3) Frågor som rör tolkningen eller tillämpningen av denna överenskommelse skall lösas genom samråd mellan de behöriga myndigheterna. Artikel 6 (1) Denna överenskommelse skall träda i kraft första dagen i tredje månaden efter den månad då båda staterna på diplomatisk väg har underrättat varandra om att författningsenliga och konstitutionella villkor för ikraftträdandet av överenskommelsen har fullgjorts. (2) Denna överenskommelse gäller till utgången av den tolfte månaden efter den då någon av staterna på diplomatisk väg från den andra staten skriftligen erhåller uppgift om att denna önskar säga upp överenskommelsen. (3) Upphör överenskommelsen att gälla enligt andra stycket skall överenskommelsen fortsätta att tillämpas för den sjukvård som getts för tid innan eller som ges vid utgången av den uppsägningstid som anges i nämnda stycke. Till bekräftelse härav har de båda regeringarnas befullmäktigade ombud undertecknat denna överenskommelse. Som skedde i Canberra den 14 februari 1989 i två exemplar på svenska och engelska språken, vilka båda texter äger lika vitsord. Övergångsbestämmelser 1995:282 Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995 men tillämpas på sjukvård som ges i Australien från och med den 1 februari 1995.