Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:976 · Visa register
/r2/ Förordning (1988:976) om avgifter för finansinspektionens verksamhet
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1988-09-08
Ikraft: 1988-09-30
Författningen har upphävts genom: SFS1991:1384
Upphävd: 1991-11-06
1 § Denna förordning gäller i fråga om avgifter som skall erläggas till finansinspektionen enligt föreskrifter i 7 kap. 15 § bankrörelselagen (1987:617), 14 § lagen (1963:76) om kreditaktiebolag, 22 § lagen (1988:606) om finansbolag, 6 kap. 11 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, 39 § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder, 63 § lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar, 41 § lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar, 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan, 34 § lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs, 24 § insiderlagen (1990:1342) och 4 kap. 3 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Förordning (1991:1016). 2 § Avgift skall årligen erläggas av 1. varje */k/ bankaktiebolag */-k/ med dels 25 000 kronor, dels 0,0009 % av bolagets eget kapital och skulder vid utgången av det närmast föregående kalenderåret, 2. varje */k/ sparbank */-k/ med dels 10 000 kronor, dels 0,003 % av bankens egna fonder och skulder vid utgången av det närmast föregående kalenderåret, 3. varje */k/ central föreningsbank */-k/ med dels 25 000 kronor, dels 0,003 % av bankens jämte anslutna lokala föreningsbankers sammanlagda egna kapital och skulder vid utgången av det närmast föregående kalenderåret, 4. varje */k/ utländskt bankföretag, som har tillstånd att ha filial i Sverige, */-k/ med dels 5 000 kronor, dels 0,0009 % av bankfilialens skulder vid utgången av det närmast föregående kalenderåret, 5. varje */k/ kreditaktiebolag */-k/ som omfattas av finansinspektionens tillsyn med dels 1 000 kronor, dels 0,00004 % av bolagets eget kapital och skulder vid utgången av det närmast föregående kalenderåret, 6. varje */k/ finansbolag */-k/ med dels 5 000 kronor, dels 0,007 % av nettovärdet av tillgångarna i bolagets finansieringsverksamhet vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret, 7. varje */k/ värdepappersbolag */-k/ med dels 25 000 kronor, dels 0,25 % av intäkterna i rörelsen under det närmast föregående räkenskapsåret, 8. varje */k/ fondbolag */-k/ med dels 3 000 kronor, dels 0,0032 % av det vid utgången av närmast föregående kalenderår beräknade värdet av varje värdepappersfond under bolagets förvaltning, 9. */k/ Sveriges allmänna hypoteksbank */-k/ med 25 000 kronor, 10. */k/ Konungariket Sveriges stadshypotekskassa */-k/ med 25 000 kronor, 1. */k/ Svenska skeppshypotekskassan */-k/ med 15 000 kronor, 12. */k/ Stockholms fondbörs */-k/ med två miljoner kronor, 13. */k/ Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag */-k/ med 1 350 000 kronor och 14. */k/ varje utländskt värdepappersföretag, som har tillstånd att ha filial i Sverige */-k/, med dels 5 000 kronor, dels 0,25 % av intäkterna i rörelsen här i Sverige under det närmast föregående räkenskapsåret. Förordning (1991:1016). 3 § Finansinspektionen skall årligen före utgången av oktober månad lämna varje avgiftsskyldig som anges i 2 § 1--7 uppgift om hur stor avgift som skall erläggas. Förordning (1991:1016). 4 § Avgifterna skall före utgången av november månad betalas genom insättning på finansinspektionens postgirokonto. Förordning (1991:1016). 5 § Har tillsynen omfattat endast en del av ett år, skall avgiften minskas i motsvarande mån. Avgiften för det kalenderår då tillsynen börjar skall, med tillämpning av 3 och 4 §§, betalas i efterskott och bestämmas med utgångspunkt i förhållandena vid det årets utgång. Övergångsbestämmelser 1991:1016 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991. 2. Vad som i 2 § sägs om värdepappersbolag skall också gälla sådant fondkommissionsbolag som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).