Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:932 · Visa register
Förordning (1988:932) om statsbidrag till handikappanpassning av viss kollektivtrafik;
Departement: Kommunikationsdepartementet
Utfärdad: 1988-07-14
Ikraft: 1988-09-01
Tidsbegränsad: 1991-07-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner och huvudmän som anges i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik (trafikhuvudmän) för åtgärder som i särskild mån underlättar för handikappade att använda kollektiva trafikmedel. 2 § Bidrag lämnas för handikappanpassning av 1. bussar, loktågsvagnar, motorvagnar, tunnelbanevagnar och spårvagnar, 2. stationshus och andra terminalbyggnader samt sådana anläggningar i anslutning till dessa som gör byggnaden lättare tillgänglig för handikappade, 3. hållplatsanläggningar, däri inbegripet anläggande av fler hållplatser på särskilda linjer. 3 § Bidrag enligt 2 § 1 lämnas för åtgärder som innebär att fordonet får en bättre tillgänglighet för handikappade än som följer av de föreskrifter för samma slag av fordon som transportrådet före den 1 september 1988 har meddelat med stöd av 4 § förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik. 4 § Bidrag enligt 2 § 2 lämnas för sådana åtgärder som går utöver de krav i fråga om tillgänglighet som kan ställas med stöd av plan- och bygglagen (1987:10). 5 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på anslagna medel med 50 procent av kostnaderna för de bidragsberättigade åtgärderna. Bidrag lämnas dock inte för åtgärder som har påbörjats före den 1 september 1988. 6 § Ansökningar om bidrag prövas av länsstyrelsen i det län där kommunen är belägen eller trafikhuvudmannen har sitt ansvarsområde. 7 § Ansökan om bidrag skall vara skriftlig. Ansökningar avseende år 1989 skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31 december 1988 och ansökningar avseende de följande åren senast den 1 oktober året före det år som bidraget avser. 8 § Länsstyrelsen skall årligen på grundval av de inkomna ansökningarna upprätta en plan över de investeringar som uppfyller förutsättningarna för bidrag. I planen skall investeringarna tas upp efter angelägenhetsgrad varvid det skall beaktas att kotnaderna för åtgärden står i rimlig proportion till nyttan för handikappade. 9 § Transportrådet fördelar anslagna medel mellan länsstyrelserna på grundval av de upprättade planerna. Därefter fastställer länsstyrelserna planen med hänsyn till medelstilldelningen. 10 § Bidrag betalas ut av transportrådet. Hälften av bidraget betalas ut när kommunen eller trafikhuvudmannen har anmält till länsstyrelsen att arbetet påbörjats och hälften när anmälan skett om att arbetet slutförts. 11 § Länsstyrelsens beslut om att fastställa en plan får överklagas hos transportrådet av kommunen och trafikhuvudmannen. Andra beslut enligt denna förordning får inte överklagas. 12 § Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning beslutas av transportrådet.