Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:864 · Visa register
Förordning (1988:864) med instruktion för statens veterinärmedicinska anstalt
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1988-05-26
Ikraft: 1988-08-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:537
Upphävd: 1994-07-01
/r3/ Uppgifter 1 § Statens veterinärmedicinska anstalt är ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt lantbruksstyrelsen och andra myndigheter samt åt företag, organisationer och andra enskilda. 2 § Anstalten skall särskilt 1. utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt, 2. bedriva diagnostisk verksamhet och vara veterinärmedicinskt centrallaboratorium, 3. medverka i förebyggande och bekämpande av djursjukdomar samt 4. bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom anstaltens verksamhetsområde. 3 § Anstalten skall i första hand utföra de undersökningar och utredningar som lantbruksstyrelsen begär. Dessa skall planeras och genomföras efter samråd med lantbruksstyrelsen. Anstalten skall om möjligt också med förtur utföra de undersökningar som andra statliga myndigheter begär. 4 § För utförda undersökningar och utredningar samt tillhandahållna preparat skall, om inte annat är föreskrivet, ersättning betalas enligt en taxa som anstalten fastställer efter samråd med riksrevisionsverket. 5 § Anstaltens tjänstemän är skyldiga att i tjänsten inom sitt ämnesområde undervisa vid Sveriges lantbruksuniversitet. Omfattningen av undervisningsskyldigheten fastställs av lantbruksuniversitetet efter samråd med anstalten. /r3/ Verksförordningens tillämpning 6 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på anstalten med undantag av 2, 13 och 18 §§. Frågor enligt 13 § verksförordningen om anstaltens årliga anslagsframställningar samt andra frågor som är gemensamma för anstalten och Sveriges lantbruksuniversitet avgörs av lantbruksuniversitetet efter samråd med anstalten. /r3/ Myndighetens ledning 7 § Anstaltens föreståndare är chef för anstalten. Föreståndaren har professors ställning. /r3/ Styrelsen 8 § Anstaltens styrelse består av högst sju personer, föreståndaren medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. /r3/ Organisation 9 § Inom anstalten finns följande enheter, nämligen centrallaboratoriet, epizootologiska enheten, vaccinenheten, ekonomienheten. Dessutom finns enligt styrelsens bestämmande enheter för vissa djurslag och andra enheter med särskilda uppgifter. Inom centrallaboratoriet finns det antal laboratorier som styrelsen bestämmer. 10 § Varje enhet leds av en chef. Chefen för den epizootologiska enheten är även statsepizootolog. Chefen för en djurslagsenhet kallas statsveterinär. Under chefen för centrallaboratoriet leds varje laboratorium av en laboratoriechef. /r3/ Personalföreträdare 11 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på anstalten. /r3/ Personalansvarsnämnden 12 § Anstaltens personalansvarsnämnd består -- förutom av föreståndaren och personalföreträdarna -- av cheferna för centrallaboratoriet, epizootologiska enheten, vaccinenheten och ekonomienheten. Föreståndaren är nämndens ordförande. Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. /r3/ Tjänstetillsättning, kompetensfordringar m. m. 13 § Föreståndaren förordnas av regeringen för en bestämd tid. Tjänster som chef för centrallaboratoriet, chef för epizootologiska enheten, chef för vaccinenheten och laboratoriechef tillsätts av regeringen efter förslag av anstalten. Tjänst som chef för ekonomienheten tillsätts av regeringen efter anmälan av föreståndaren. Andra tjänster tillsätts av anstalten. 14 § Förordnande att vara föreståndarens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av föreståndaren. 15 § För de tjänster som avses i 13 § andra stycket skall finnas en beskrivning av tjänsternas innehåll. Innan anstalten avger förslag enligt 13 § andra stycket skall yttrande om de sökandes vetenskapliga kompetens och skicklighet inhämtas från tre sakkunniga som anstalten utser efter samråd med Sveriges lantbruksuniversitet. Ett sådant yttrande skall avges till anstalten senast tre månader efter det att uppdraget har mottagits. I fråga om tjänsten som statsepizootolog skall anstalten samråda med lantbruksstyrelsen. 16 § Bestämmelserna i 15 § första stycket gäller även tjänster som laborator och statsveterinär. Innan anstalten tillsätter en sådan tjänst skall yttrande som avses i 15 § andra stycket inhämtas. 17 § Andra styrelseledamöter än föreståndaren utses av regeringen för en bestämd tid. Förordnande att vara styrelsens ordförande meddelas av regeringen för en bestämd tid. Styrelsen utser en ledamot att vara vice ordförande. 18 § Behörig till en sådan tjänst som avses i 13 § andra stycket eller 16 § är den som har den vetenskapliga och pedagogiska skicklighet, de kunskaper och erfarenheter och sådan förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra tjänsten väl. För behörighet till tjänst som statsepizootolog eller laborator vid epizootologiska enheten fordras dessutom legitimation som veterinär, beprövad erfarenhet i ett ämne som tillhör epizootologins verksamhetsområde samt praktisk erfarenhet av fältepizootologiskt arbete. 19 § Som befordringsgrund vid tillsättning av sådana tjänster som avses i 13 § andra stycket eller 16 § gäller graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till tjänstens innehåll och beskaffenhet i övrigt. Särskild vikt skall fästas dels vid vetenskaplig skicklighet som har visats genom egen forskning samt genom planering och ledning av forskning, dels vid pedagogisk skicklighet som har visats genom handledning av forskare och vetenskaplig undervisning eller utarbetande av läromedel för sådan undervisning, dels vid skicklighet visad genom självständigt arbete inom tjänstens ämnesområde. I den mån tjänstens beskaffenhet påkallar det, skall särskild vikt även fästas vid annan egenskap än som anges i första stycket såsom klinisk eller praktisk skicklighet, administrativ och arbetsledande förmåga eller annan erfarenhet av betydelse för tjänsten. 20 § Vid tillsättning av vikariat på sådan tjänst som avses i 13 § andra stycket eller 16 § skall bestämmelserna om tillsättning av långtidsvikariat i anställningsförordningen (1965:601) inte tillämpas, om vikariatet kan antas vara kortare tid än två år. 21 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet gäller föreståndaren. /r3/ Bisysslor 22 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av anstalten i fråga om innehavare av andra tjänster som regeringen tillsätter än föreståndaren.